Młotek sędziowski zbliżenie

Poniżej przedstawiamy podsumowanie bieżącego tygodnia. Pisaliśmy już o korzystnym wyroku oddalającym powództwo banku BPH S.A. w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału (wyrok SO w Krakowie z 12.12.2022 r., I C 2645/22). W tym tygodniu uzyskaliśmy jeszcze 5 korzystnych wyroków – w tym jeden prawomocny; w jednej sprawie Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku (pozycja nr 4); niestety – wyjątkowo zapadł również jeden niekorzystny, absurdalny wyrok (pozycja nr 6).

1. Wyrokiem z dnia 13.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Agnieszka Cholewa-Kuchta, II Ca 1364/22) oddalił w przeważającej części apelację Banku Millennium od korzystnego dla naszej Klientki (przesłankowa nieważność) wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 05.04.2022 r. (XII C 837/20/P). Sąd Okręgowy uwzględnił jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i oddalił w związku z tym odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności od momentu zgłoszenia zarzutu zatrzymania. Jednocześnie Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 14.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Anna Baran, I C 2208/20) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 134 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna zarówno z uwagi na naruszenie istoty stosunku prawnego, jak i jako konsekwencja abuzywności klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 15.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka-Bartnik, III C 1105/19) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 62 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a zatem jednocześnie oddalił dochodzone pozwem odsetki.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytowe zawarte w dawnym Polbanku (w 2008 i 2010 r.) są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Postanowieniem z dnia 14.12.2022 r. Sąd Najwyższy (I CSK 5518/22) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Getin Noble Bank w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.09.2021 r. (I ACa 622/20). Sprawa dotyczyła wyjątkowo umowy kredytu denominowanego zaciągniętego na zakup samochodu.

5. Wyrokiem z dnia 15.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSR del. Michał Siemieniec, I C 2007/21) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 48 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i ponad 8 tys. CHF, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
6. Wyrokiem z dnia 15.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Marta Woźniak, I C 1060/20) oddalił nasze powództwo skierowane przeciwko Santander Bank Polska S.A., nie obciążając naszej Klientki kosztami postępowania.
I tutaj UWAGA, bo poziom absurdu zawarty w tezach uzasadnienia sięga zenitu!
Sąd wskazał, że co do zasady klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są niedozwolone. Sąd oddalił jednak powództwo, gdyż umowa została zawarta na 10 lat (2008-2018), a dodatkowo kredyt został spłacony przed terminem (2 lata). W ocenie sądu w 2016 r. kurs CHF wzrósł względem kursu z 2008 r. na tyle, że powódka już wtedy mogła podjąć kroki prawne, żeby ustalić czy umowa jest nieważna. Sąd wskazał ponadto, że pomimo iż klauzule są niedozwolone, to nie naruszają w sposób rażący interesów konsumenta. Umowa była wykonywana krótko, więc pokrzywdzenie jest mniejsze niż przy kredytach, które mają być spłacane przez 20-30 lat. Ponadto – w ocenie Sądu – to, że kredyt spłacono, następczo sanuje klauzule.
Uzasadnienie pozostawiamy – WYMOWNIE – bez dalszego komentarza.
Wyrok jest nieprawomocny, a w apelacji nie pozostawimy na nim suchej nitki.

7. Wyrokiem z dnia 16.12.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa (SSR Arkadiusz Szczepanik, II C 2578/19) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

Dodatkowo, w tym tygodniu otrzymaliśmy o informację o 3 korzystnych wyrokach, które zapadły na posiedzeniach niejawnych:

1. Wyrokiem z dnia 25.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Barbara Wypchło-Grymek, I C 821/20) ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2004 r. z BRE Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.

2. Wyrokiem z dnia 23.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Barbara Wypchło-Grymek, I C 1155/20) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.

3. Wyrokiem z dnia 09.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Mariusz Solka, III C 1768/19) zasądził na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę ponad 164 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.

Powyższe 3 wyroki są nieprawomocne.

Zobacz także:

Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH – wszystkie przegrywają PRAWOMOCNIE

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer