Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka

oraz

Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 7692060481 oraz Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 6792825333, ustalają niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Część I / Definicje

 1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
  1. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204),
  2. Witryna – domena internetowa o adresie www.kaczmarskizurowski.pl oraz podstrony tej domeny,
  3. Usługodawcy – Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 7692060481 oraz Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31052 Kraków, NIP 6792825333, świadczący usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryn
  4. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawców z wykorzystaniem Witryny, e
  5. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (email)
  6. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
  7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy.

 

Część II / Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa
  1. rodzaje Usług,
  2. zakres Usług,
  3. warunki świadczenia Usług,
  4. zasady ochrony danych osobowych,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin stosuje się wyłącznie do świadczenia Usług w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z Witryny. 3
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawców w inny sposób niż drogą elektroniczną ani też za pośrednictwem innych stron internetowych niż Witryna. 4
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Witryny. 5
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.
 6. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Witryny.
 7. Usługodawcy informują, że należą do samorządu zawodowego Adwokatury Rzeczypospolitej Polskiej (Izba Adwokacka w Krakowie), posługują się tytułami zawodowymi „adwokatów” przyznanymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zostali wpisani do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich prowadzonego przez Naczelną Radę Adwokacką z numerami legitymacji 1410004953 (adw. Michał Kaczmarski) oraz 1410005460 (adw. Marcin Żurowski), a także, że zasady etyczne wykonywania zawodu adwokata reguluje Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), z którym zapoznać można się na stronie http://www.nra.pl/dokumenty/Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_jednolity.pdf .

 

Część III / Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z Usług

 1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawców za pomocą Witryny
 2. Niezwłocznie po wyświetleniu się strony głównej Witryny na wyświetlaczu Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.
 3. Usługobiorca kończy korzystanie z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Usługodawców za pośrednictwem Witryny, chyba, że korzysta z usługi o nazwie „Formularz kontaktowy”.
 4. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym, zależnym od jego decyzji, czasie.

 

Część IV / Rodzaje Usług

 1. W ramach korzystania z Witryny Usługodawcy świadczą następujące Usługi:
  1. Usługi Informacyjne czyli udostępnianie na indywidualne żądanie Usługobiorcy danych opublikowanych w ramach Witryny poprzez ich wyświetlenie w formie stworzonej przez Usługodawców i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy, a także ich zapisanie na wykorzystywanym przez Usługobiorcę nośniku. Dane udostępniane w ramach przedmiotowej usługi dotyczą:
   1. informacji o Usługodawcach, w tym ich doświadczeniu, specjalizacjach i osiągnięciach, a także ich właściwościach oraz sposobie pracy,
   2. informacji o zakresie usług świadczonych przez Usługodawców w siedzibie ich przedsiębiorstw,
   3. ogólnych informacji o sposobach ustalania wynagrodzeń w ramach prowadzonych działalności gospodarczych,
   4. ogólnych i powszechnie dostępnych informacji prawnych,
   5. informacji graficznych o podmiotach współpracujących z Usługodawcami,
   6. możliwości przesłania przez Usługobiorcę – z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Witryny – wiadomości do Usługodawców.
 2. Informacje opublikowane w ramach Witryny nie stanowią w jakimkolwiek zakresie wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawców.
 3. Usługa, o której mowa w części IV, pkt 1 ppkt vi to usługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126 Poz. 1068).
 4. Usługodawcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź wstrzymania świadczenia za pośrednictwem Witryny wszystkich lub niektórych Usług bez podania przyczyny.

 

Część V / Wymagania techniczne

 1. Dla optymalnego korzystania z Usług konieczne są co najmniej:
  1. urządzenie klasy PC lub inne o równoważnej charakterystyce,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, w szczególności: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9.0 – w wersjach wskazanych lub wyższych – bądź inna analogiczna przeglądarka internetowa
  4. włączona obsługa javascript.
 2. Różniąca się od wskazanej w punkcie poprzednim konfiguracja urządzenia może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi w ogóle, bądź też do możliwości skorzystania z niej jedynie w niepełnym zakresie, za co Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Część VI / Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Korzystanie z Witryny nie wiąże się dla Usługobiorcy z żadnymi szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem powszechnych zagrożeń, występujących przy korzystaniu z sieci Internet, dla których zminimalizowania Usługobiorca winien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall)
 2. Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z ich winy i w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody powstałe w czasie korzystania z Usług.

 

Część VII / Niedozwolone ingerencje

 1. Usługobiorcy zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Witryny.
 2. Usługobiorcy zabrania się przekazywania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub mogącym naruszać dobra osobiste innych osób.
 3. Usługobiorcy zabrania się używania podczas korzystania z Usług jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane, stworzone lub przystosowane do nieuprawnionego dostępu do Usług opartych na dostępie warunkowym
 4. Usługodawcy zastrzegają, że w przypadku nieprzestrzegania reguł określonych w punktach poprzednich, dochodzić będą wyrównania wynikających z tego szkód, niezależnie od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności karnej

 

Część VIII / Dane osobowe / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO

 1. Administratorami danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę – odpowiedzialnymi za ich zgodne z prawem oraz umową wykorzystywanie, a także właściwe ich zabezpieczenie – są Usługodawcy
 2. Usługodawcy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Usługobiorcy.
 3. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę przetwarzane będą przez Usługodawców w celu:
  1. świadczenia Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, a po jego zakończeniu – przez czas niezbędny do przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń [podstawa: art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)],
  2. prowadzenia działań marketingowych po udzieleniu zgody przez Usługobiorcę [podstawa: art. 6 ust. 1 a) RODO],
  3. wykonywania obowiązków prawnych, tj. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, w tym rachunków i faktur VAT, rozpatrywania reklamacji – przez czas trwania obciążających Usługodawców obowiązków prawnych [podstawa: art. 6 ust. 1 c) RODO] oraz przez czas w którym Usługodawcy mogą ponieść konsekwencje prawne niewykonania wskazanych powyżej obowiązków prawnych [podstawa: art. 6 ust. 1 f) RODO],
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres, po upływie którego przedawniają się roszczenia wynikające z niniejszej umowy [podstawa: art. 6 ust. 1 f) RODO],
  5. wykonywania analiz i statystyk dla celów wewnętrznych, w tym m. in. analiz obrotów za określony okres – przez czas realizacji Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, a po jej zakończeniu przez okres biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy [podstawa: art. 6 ust. 1 f) RODO],
  6. realizowania przez Usługodawców innych obowiązków wynikających z przepisów prawa przez wymagany w nich okres [podstawa: art. 6 ust. 1 f) RODO].
 4. Korzystanie z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, wymaga podania przez Usługobiorcę własnych danych osobowych w postaci adresu e-mail, co jest niezbędne do nawiązania z nim kontaktu poza Witryną. Podanie pozostałych danych wskazanych w formularzu kontaktowym jest opcjonalne.
 5. W przypadku korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, podane dane będą zbierane i przetwarzane przez Usługodawców w celu realizacji Usługi. Odmowa podania danych niezbędnych, o których mowa pkt 4 powoduje brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu.
 6. W trakcie trwania realizacji Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu Usługodawcy mogą wejść w posiadanie również innych danych niż określone w pkt 4. Uzyskanie tych danych jest wynikiem realizacji Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu. Dane te Usługodawcy mogą wykorzystywać lub przechowywać przez okres realizacji Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, a po jej zakończeniu – w okresie ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Skorzystanie z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów na rzecz Usługodawców.
 8. Danymi osobowymi, które również ulegają przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawców, są informacje zapisywane w plikach cookies, jak również numer IP Usługobiorcy

 

Część IX / Ochrona danych osobowych

 1. Przekazanie Usługodawcom danych osobowych podczas korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy Usługodawcy przekazywać będą innym administratorom danych, którzy dane te przetwarzają we własnym imieniu, w tym:
  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu doręczania dokumentacji,
  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń,
  3. podmiotom prowadzącym sprawy księgowe, podatkowe oraz prawne – w zakresie, w jakim zostaną administratorem danych,
  4. podmiotom trzecim współpracującym z Usługodawcą – w celu realizacji Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do:
  1. wnioskowania o informacje o tym, jakie jego dane Usługodawcy przetwarzają oraz o przekazanie ich kopii,
  2. sprostowanie swoich nieprawidłowych danych,
  3. usunięcie danych, które przetwarzane są bez podstawy,
  4. ograniczenie przetwarzania danych – w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych, sprzeciwu wobec ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  5. przeniesienie danych do innego administratora lub do Usługobiorcy,
  6. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, które realizowane jest poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania na piśmie na adres poczty elektronicznej kancelaria@kaczmarskizurowski.pl.
 4. Z przyczyn wynikających ze szczególnej jego sytuacji, Usługobiorca może również na adres poczty elektronicznej kancelaria@kaczmarskizurowski.pl wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli podstawą ich wykorzystywania jest art. 6 ust. 1 f) RODO lub art. 6 ust. 1 e) RODO. W takiej sytuacji dalsze przetwarzanie danych Usługobiorcy możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy Usługodawcy wykażą, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Usługobiorcy lub tez że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 5. W przypadku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Część X / Pliki cookies

 1. Usługodawcy używają plików cookies dla celów identyfikacji Usługobiorców.
 2. Pliki cookies instalowane są w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny Usługodawców i mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym plików cookies przez system teleinformatyczny Usługodawców oraz ich odczytywanie przez ten ostatni.
 4. Wyłączenie obsługi plików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Witryny, jednakże może powodować pewne w tym utrudnienia.

 

Część XI / Zakończenie korzystanie z Usług

 1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Informacyjnej poprzez opuszczenie Witryny
 2. Dla zakończenia korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt vi Regulaminu, po przesłaniu przez Usługobiorcę wiadomości Usługodawcom, konieczne jest wysłanie takiego żądania na adres e-mail Usługodawców: kancelaria@kaczmarskizurowski.pl.

 

Część XII / Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawców usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Usługodawców wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną wysyłając reklamację na adres poczty elektronicznej kancelaria@kaczmarskizurowski.pl.
 3. W reklamacji należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres, numer telefonu osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, zakres poniesionej szkody oraz sposób oczekiwanej reakcji.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje zawierające pełne dane, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie tożsamej z formą reklamacji.
 6. Brak satysfakcjonującego rozpatrzenia reklamacji aktualizuje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Część XIII / Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku i obowiązuje do jego odwołania lub zmiany.
 2. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym informacje zostaną udostępnione w Witrynie.
 3. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usług za pomocą dowolnych urządzeń innych niż określone w Części V Regulaminu, z wykorzystaniem oprogramowania innego niż określone w Części V Regulaminu, jak również przy wykorzystaniu innych sieci niż określone w Części V Regulaminu.
 4. Spory związane z korzystaniem z Witryny, w tym spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Krakowie. 5
 5. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawców do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz podmiotu naruszającego jak również osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.

KONTAKT