Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka oraz Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka – zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”

 

1. Dane administratorów danych osobowych oraz ich obowiązki

Jako Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka oraz Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka w świetle obowiązujących przepisów jesteśmy administratorami Państwa danych osobowych i w związku z tym odpowiadamy za ich zgodne z prawem oraz umową wykorzystywanie, a także właściwe ich zabezpieczenie. Kontakt z nami możecie Państwo uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej oraz poczty elektronicznej na adres: kancelaria@kaczmarskizurowski.pl.
 

2. Po co wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Dane, które przekazujecie nam Państwo przesyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej wykorzystujemy w celu:

A. zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, a więc nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, udzielenia odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej zapytanie, analizy prawnej zgłoszonego przez Państwa problemu etc. Dane te wykorzystywać będziemy w trakcie realizacji usługi, a po jej zakończeniu – przez czas niezbędny do przeprowadzenia wzajemnych rozliczeń. Prawo do tego przyznaje nam art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Podstawę tę nazywać będziemy „wykonywaniem umowy”;

B. prowadzenia działań marketingowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, do czego uprawnia nas art. 6 ust. 1 a) RODO;

C. wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności:

i. wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, w tym rachunków i faktur VAT,

ii. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji,

iii. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane te wykorzystywać będziemy przez czas trwania ciążących na nas obowiązków prawnych. Prawo do tego przyznaje nam art. 6 ust. 1 c) RODO. Podstawę tę nazywać będziemy „obowiązkiem prawnym”. Możemy też
wykorzystywać Państwa dane przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania wskazanych powyżej obowiązków prawnych, do czego uprawnia nas art. 6 ust. 1 f) RODO. Tę z kolei podstawę nazywać będziemy „naszym prawnie uzasadnionym interesem”;

D. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres, po upływie którego przedawniają się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy. Prawo do tego wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu;

E. wykonywania analiz i statystyk dla naszych celów wewnętrznych, w tym m. in. analiz obrotów – przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Prawo do tego wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 

3. Podanie nam jakich danych będzie potrzebne?

A. Jeśli chcecie Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej, będziemy prosili o podanie nam następujących danych: i. imię i nazwisko, ii. adres e-mail, iii. nr telefonu. Podanie imienia i nazwiska czy też numeru telefonu nie jest konieczne. Jeśli jednak nie będziemy dysponowali adresem e-mail, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

B. W trakcie trwania umowy – poprzez jej realizację – wchodzimy w posiadanie innych jeszcze Państwa danych. Uzyskanie tych danych jest wynikiem realizacji umowy oraz technicznych aspektów działania naszego systemu, w szczególności formularza kontaktowego. Dane te możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

C. Przekazanie nam przez Państwo danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże bez podstawowych, np. adresu e-mail, udzielenie przez nas odpowiedzi na państwa zapytanie może nie być możliwe.

D. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cele, w jakich dane te będziemy przetwarzać.

 

4. Komu przekazujemy Państwa dane?

A. Państwa dane przekazujemy innym administratorom danych, którzy dane te przetwarzają we własnym imieniu:

i. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową – w celu doręczania Państwu zamówionych produktów,

ii. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonywania z Państwem rozliczeń,

iii. podmiotom prowadzącym nasze sprawy księgowe, podatkowe oraz prawne – w zakresie, w jakim zostaną administratorem danych,

iv. podmiotom trzecim współpracującym z nami – w celu realizacji zawartej z Państwem umowy.

 

5. Prawa, które Państwu przysługują

A. W zakresie swoich danych osobowych możecie Państwo skierować do nas wniosek o:

i. dostęp do danych – czyli o przekazanie informacji o tym, jakie dane przetwarzamy oraz o przekazanie ich kopii,

ii. sprostowanie swoich nieprawidłowych danych,

iii. usunięcie danych, które przetwarzamy bez podstawy

iv. ograniczenie przetwarzania danych – w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych, sprzeciwu wobec ich usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

v. przeniesienie danych do innego administratora lub do Państwa

lub też

vi. cofnąć w dowolnym momencie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych – jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

B. Aby skorzystać z tych praw powinniście Państwo skierować do nas odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kaczmarskizurowski.pl.
 

6. Sprzeciw

A. Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, możecie Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeśli podstawą ich wykorzystywania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji dalsze przetwarzanie Państwa danych możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub też że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

B. Aby skorzystać z tych praw powinniście Państwo skierować do nas sprzeciw na adres poczty elektronicznej: kancelaria@kaczmarskizurowski.pl.

 

7. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Nasze dane

Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 7692060481.

Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 6792825333.

KONTAKT