Figura i dokumenty

Pora na podsumowanie listopada, w którym uzyskaliśmy 47 wyroków, w tym 7 prawomocnych.
11 razy wygraliśmy z PKO BP,
8 razy z Santander Bank Polska,
7 razy z Raiffeisen Bank International,
6 razy z Bankiem BPH,
5 razy z BNP Paribas,
4 razy z Bankiem Millenium,
3 razy z mBank,
i po 1 razie z Santander Consumer Bank, ING Bank Śląski i Credit Agricole.
W minionym miesiącu nie tylko stwierdzano nieważność umów w sprawach z naszych powództw, ale także oddalano roszczenia banków o zwrot kapitału kredytu (w związku ze skutecznym potrąceniem tych kwot przez naszych klientów), oddalano roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału czy też oddalano roszczenia o waloryzację kwoty udostępnionego kapitału. Kilkakrotnie również sądy w ciekawy sposób uargumentowały nieuwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania kwoty kapitału. Poniżej szczegółowe zestawienie orzeczeń:

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt I C 1270/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 18 tys. zł i 28 tys. euro wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt I C 1004/23 (SSO Adam Bojko) ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r. z PKO BP S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 93 tys. zł i 15 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt II C 2224/20 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) zasądzający na rzecz naszych klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 198 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.11.2023 r., sygn. akt I C 1948/18 (sędzia (del.) Alicja Węglowska) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 132 tys. zł oraz ponad 181 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2005 roku z GE Money Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.11.2023 r., sygn. akt III C 1062/20 (Sędzia Agnieszka Rafałko) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.. kwoty ponad 88 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w 2007 roku.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.11.2023 r., sygn. akt I C 3490/22 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (tzw. umowa Ekstralokum) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut potrącenia i zasądził nadwyżkę ponad kapitał kredytu.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.11.2023 r., sygn. akt I C 1810/20 (SSR del. Alicja Węglowska) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 101 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania przy jednoczesnym uwzględnieniu zgłoszonego przez bank zarzut potrącenia, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna w 2007 roku.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 09.11.2023 r., sygn. akt I C 3296/21 (SSO Katarzyna Latała) oddalający powództwo PKO BP S.A. przeciwko naszym Klientom o ustalenie, że Umowa kredytu zawarta z Nordea w 2007 r. jest ważna i skuteczna w całości, a to z uwagi na nieważność tej Umowy, umarzający postępowanie o zapłatę kwoty 349 tys. zł dochodzone tytułem zwrotu wypłaconego kapitału, oddalający powództwo w zakresie żądania zapłaty tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i waloryzacji kwoty kapitału (łącznie ponad 271 tys. zł) i obciążający naszych Klientów kosztami postępowania. Umorzenie nastąpiło z uwagi na cofnięcie przez bank powództwa w części dotyczącej wypłaconego kapitału z uwagi na dokonanie przez nas skutecznego potrącenia i dopłaty.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.11.2023 r., sygn. akt I C 3216/22 (SSO Krzysztof Lisek), zasądzający na rzecz Banku BPH S.A. od naszej Klientki nieco ponad 76 tys. zł z częściowymi odsetkami, oddalający roszczenie banku o zapłatę dalszych bez mała 100 tys. zł, uznający zarzut zatrzymania zgłoszony przez kredytobiorcę do czasu zaofiarowania przez bank spełnienia świadczenia ponad 46 tys. zł i ponad 19 tys. CHF na rzecz kredytobiorcy, a także obciążający pozwaną kosztami postępowania w części, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z GE Money Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt I C 1177/23 (SSO Magdalena Soboń), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 roku z Lukas Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Credit Agricole Bank Polska S.A. kwotę ponad 262 tys. zł oraz ok. 480 CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 22488/22 (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 46 tys. zł i 125 tys. CHF, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Ergasias S.A. (Polbank).
Wyrok jest nieprawomocny.

12. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt I C 3379/23 (sędzia (del.) Anna Baran) ustalający nieważność Umowy kredytu Własny Kąt hipotecznyz 2008 r. zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ok. 3 tys. zł i ponad 29 tys. EUR wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt III C 1886/20 (SSO Rafał Schmidt), zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 200 tys. zł oraz ponad 116 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartej w 2008 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

14. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt III C 2701/22, (SSO Anna Nisiobędzka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 100 tys. zł i 85 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.
Wyrok jest nieprawomocny.

15. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.11.2023 r., sygn. akt: I C 294/20 (SSR del. Marcin Hałgas) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa zawarta 2006 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

16. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 2907/22 (SSO Tomasz Leszczyński) zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 108 tys. zł i 128 tys. CHF wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa zawarta 2007 r. z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania wskazując, że roszczenie o zwrot kapitału jest zabezpieczone, skoro bank pozostaje w dyspozycji kwot wpłaconych przez kredytobiorców w wykonaniu Umowy i może doprowadzić do rozliczenia z kredytobiorcą np. przez potrącenie.
Wyrok jest nieprawomocny.

17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15.11.2023 r., sygn. akt: I ACa 443/22 (SSA Paweł Czepiel) uwzględniający naszą apelację oraz oddalający apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.01.2022 r. (I C 2805/20) i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Sąd I instancji ustalił nieważność umowy zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na tzw. teorię salda. Sąd Apelacyjny stosując tzw. teorię dwóch kondykcji, zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 193 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności).
Wyrok jest prawomocny.

18. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2023 r., sygn. akt I C 1020/21 (SSO Bożena Chłopecka), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 33 tys. zł oraz ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością dwóch umów kredytu waloryzowanego kursem CHF zawartych w 2008 roku z Kredyt Bank S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

19. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5637/22 (SSO Tomasz Leszczyński), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 32 tys. zł oraz ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

20. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2023 r., sygn. akt III C 569/20 (SSO Anna Popławska-Czerwińska) zasądzający od Bank Millennium S.A. kwotę ponad 77 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania w całości, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bank Millennium S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

21. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 16.11.2023, sygn. akt I C 593/22 (sędzia Alina Geremek), usuwający niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym wpis w księdze wieczystej poprzez nakazanie wykreślenia wpisu hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty ponad 835 tys. zł ustanowionej na rzecz wierzyciela – Banku Millenium S.A., a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

22. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.11.2023, sygn. akt I C 1516/21, (SSR del. Łukasz Bobek) ustalający nieważność dwóch umów zawartych w 2008 roku z Kredyt Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A kwoty ponad 92 tys. zł i ponad 114 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

23. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt V ACa 1318/22 (SSA Joanna Mrozek) oddalający niemalże w całości apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.05.2022 r. (XXVIII C 11948/21) przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z dawnym Polbankiem. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok jedynie w nieznacznym zakresie, tj. oddalił część odsetek (za okres przed złożeniem oświadczenia o skutkach nieważności) oraz uwzględnił zarzut zatrzymania, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt V ACa 1452/22 (SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka) oddalający niemalże w całości apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.06.2022 r. (II C 1947/20) przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok jedynie w nieznacznym zakresie, tj. oddalił część odsetek (za okres przed złożeniem oświadczenia o skutkach nieważności) oraz uwzględnił zarzut zatrzymania, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

25. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt I C 1501/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 230 tys. zł i 9 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

26. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt I C 1052/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwotę ponad 280 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

27. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt I C 248/23 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

28. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.11.2023 r., sygn. akt I C 1271/19 (SSO Bożena Chłopecka) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 17 tys. zł i 29 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z EFG Ergasias S.A. (Polbank).
Wyrok jest nieprawomocny.

29. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 21.11.2023 r., sygn. akt III Ca 607/23 (SSO Łukasz Zioła) oddalający w całości apelację Bank BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 29.03.2023 r., sygn. akt I C 654/17, przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2011 r. z Bankiem BPH S.A. i zasądzającego na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 7 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny.

30. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2023 r., sygn. akt I C 3094/22 (SSR del. Piotr Szołdrowski), ustalający nieważność Umowy kredytu Ekstralokum zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 71 tys. zł i ponad 51 tys. CHF i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

31. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 22.11.2023 r., sygn. akt I C 428/22 (SSO Piotr Wicherek) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego MIX z 2008 r. zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 72 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

32. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4329/21 (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty ponad 100 tys. zł i ponad 220 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wyrok jest nieprawomocny.

33. Wyrok Sadu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.11.2023 r., sygn. akt II Ca 3165/22 (SSO Zbigniew Zgud) oddalający w całości apelację Bank BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 22.08.2022 r., sygn. akt I C 180/21/K, przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzającego na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 15 tys. zł i kwotę ponad 3,5 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny.

34. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 19143/21 (SSO Maciej Nawrocki) ustalający nieważność umowy zawartej w 2005 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający od Bank BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 380 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

35. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24.11.2023 r., sygn. akt I ACa 113/22 (SSA Wojciech Żukowski), oddalający niemalże w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.10.2021 r. (I C 606/20) przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok jedynie w nieznacznym zakresie, tj. oddalił część odsetek (za okres przed złożeniem oświadczenia o skutkach nieważności oraz za okres od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa zatrzymania) oraz uwzględnił zarzut zatrzymania, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

36. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 24.11.2023 r., sygn. akt I C 41/23 (SSO Lidia Dudek) oddalający powództwo Santander Consumer Bank S.A. przeciwko naszym Klientom o zwrot kwoty wypłaconego kapitału i zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (łącznie ponad 382 tys. zł). Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

37. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.11.2023 r., sygn. akt IV C 1641/20 (SSO Agnieszka Derejczyk) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., ale oddalający powództwo o zapłatę i obciążający bank i stronę kosztami postępowania po połowie.
Wyrok jest nieprawomocny.

38. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27.11.2023 r., sygn. akt I ACa 1902/22 (SSA Anna Bohdziewicz (spr.), SSA Lucyna Morys-Magiera, SSA Jolanta Polko), oddalający apelacje obydwu strony, a to w związku z nieważnością umowy Mieszkaniowego Kredytu Budowlano-Hipotecznego Express w złotych indeksowanego kursem CHF zawartej w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim S.A.
Wyrok jest prawomocny.

39. Wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt V Ca 2317/22 (SSO Beata Gutkowska) oddalający w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 16.05.2022 r. (VI C 19/22) oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd I instancji przesłankowo uznał za nieważną umowę kredytową zawartą w 2007 r. z BRE Bank S.A.
Wyrok jest prawomocny.

40. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4921/22 (SSR Anna Głuszak) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwotę ponad 80 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Wyrok jest nieprawomocny.

41. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt I ACa 3/23 (SSA Małgorzata Bohun) oddalający w całości apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12.10.2022 r. (I C 1514/17), odfrankawiającego umowę kredytu indeksowanego zawartego w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ektralokum). Sąd II instancji zmienił jednak podstawę prawną rozstrzygnięcia, uznając przesłankowo umowę kredytową za nieważną. Jednocześnie Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.
Wyrok jest prawomocny.

42. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt III C 2394/22 (SSO Rafał Jasiński) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 260 tys. zł i 270 CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

43. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 18242/22 (SSO Bartłomiej Biegański) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 83 tys. zł oraz kwotę ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

44. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29.11.2023 r., sygn. akt I C 1036/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej z BRE Bank S.A. w 2006 roku i zasądzający od mBank S.A. kwoty ponad 497 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

45. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30.11.2023 r., sygn. akt I C 117/21 (SSO Łucja Oleksy-Miszczyk) oddalający roszczenia Bank Millennium S.A. wywodzone z Umowy Kredytu Hipotecznego z 2008 roku, której spłaty kredytobiorca zaprzestał, i odstępujący od obciążenia banku kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością przedmiotowej umowy.
Wyrok jest nieprawomocny.

46. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.11.2023 r., sygn. akt I C 3568/22 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający od mBank S.A. na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 177 tys. zł i 19 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

47. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.11.2023 r., sygn. akt I C 3528/22 (SSR Alicja Węglowska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasadzający od Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 68 tys. zł i kwotę ponad 56 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer