ADWOKAT WARSZAWA – KANCELARIA KACZMARSKI ŻUROWSKI ADWOKACI

Prawnicy kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci świadczą pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju. Istotnym ośrodkiem naszej aktywności zawodowej jest Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach działalności kancelarii naszym Klientom – zarówno obecnym jak i przyszłym – oferujemy możliwość umawiania spotkań z prawnikami kancelarii adwokackiej w Warszawie.

DLACZEGO DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ ŚCIŚLE WIĄŻE SIĘ Z WARSZAWĄ?

Duża część z prowadzonych przez nas sporów sądowych toczy się przed sądami warszawskimi, w tym głównie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że znakomita większość podmiotów rynku finansowego – w tym banków czy towarzystw ubezpieczeniowych – swoją główną siedzibę rejestrową ma właśnie w Warszawie. To z kolei powoduje, że sądy warszawskie – rejonowe przy sporach o roszczenia, których wartość nie przekracza 75 tys. zł, okręgowe przy roszczeniach, których wartość przekracza wskazaną kwotę – są sądami ogólnej właściwości miejscowej podmiotu, który w imieniu naszych Klientów pozywamy. Taki stan rzeczy wymusza naszą obecność w stolicy nawet kilka razy w tygodniu – kancelaria w Warszawie ułatwia dopasowanie terminów potencjalnych spotkań do Państwa preferencji.

JAKIE SPRAWY NA TERENIE WARSZAWY PROWADZĄ PRAWNICY NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ?

Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym finansowego, oraz prawa karnego. W zakresie postępowań cywilnych prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w postępowaniach przeciwko instytucjom rynku finansowego, tj. przeciwko:

 • Bankom:
  • w sprawach tzw. kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i
   denominowanych, w celu odzyskania określonych kwot w związku ze
   stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej lub też jej tzw.
   odfrankowieniem, w postępowaniach inicjowanych przez banki, jak i w
   tych inicjowanych przez kredytobiorców,
  • kancelaria frankowa w Warszawie pomaga także w sprawach oferowania nabycia instrumentów finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumentów (np. obligacji korporacyjnych, w tym obligacji GetBack S.A., certyfikatów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym np. Trigon, Lartiq),
 • towarzystwom ubezpieczeń:
  • w sprawach tzw. polisolokat czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w celu odzyskania określonych kwot pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej (świadczenia wykupu) w związku z abuzywnością określonych klauzul umownych, jak również w celu odzyskania funduszy stanowiących stratę inwestycyjną, a to w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy,
  • w sprawach odszkodowawczych związanych zarówno w zakresie dotyczącym odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę, jak i w zakresie ustalenia właściwej wysokości świadczenia ubezpieczeniowego,
 • emitentom obligacji
  • np. GetBack S.A.,
 • towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

Adwokaci naszej kancelarii prowadzą również postępowania w zakresie tzw. upadłości konsumenckich, a zatem postępowania zmierzające do oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dobry adwokat w Warszawie pomoże w osiągnięciu ostatecznego celu postępowań tego typu, jakim jest uzyskanie stanu, w którym długi osoby niebędącej dotychczas w stanie spłacić swoich zobowiązań, na mocy decyzji sądu zostaną ostatecznie umorzone w części lub nawet w całości.

GDZIE W WARSZAWIE ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA Z ADWOKATAMI NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ?

Adwokaci naszej kancelarii przeprowadzają umówione konsultacje prawne w dogodnych dla Państwa, warszawskich lokalizacjach.

KANCELARIA WARSZAWA – KONTAKT

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są uzyskaniem pomocy prawnej w ramach działalności kancelarii adwokackiej Kaczmarski Żurowski Adwokaci w Warszawie, uprzejmie prosimy o wcześniejsze – telefoniczne lub mailowe – umawianie terminów spotkań.

JAK ZACZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z KANCELARIĄ W SPRAWACH O KREDYTY FRANKOWE

Tych z Państwa, którzy potrzebują pomocy prawnej od kancelarii adwokackiej w Warszawie w sprawach związanych z kredytami frankowymi, prosimy o kontakt. Uprzednie przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności umowy kredytowej z bankiem, załączników do umowy oraz regulaminów, pomoże nam we wstępnej analizie sprawy i przygotowaniu się do podjęcia pierwszych kroków na drodze do rozwiązania Państwa problemu.

WYDZIAŁ FRANKOWY W SĄDZIE OKRĘGOWYM W WARSZAWIE

1 kwietnia 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął działalność XXVIII Wydział Cywilny, który zajmuje się wyłącznie rozpoznawaniem spraw cywilnych dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych. Rozwiązanie to może pozytywnie wpłynąć (a w zasadzie już wpływa) zarówno na jednolitość orzecznictwa w sprawach frankowych, jak i na czas trwania postępowań.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ Z UMOWY KREDYTU PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W WARSZAWIE

Celem udzielenia zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu sądowym jest uniknięcie sytuacji, w której wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia w toku procesu stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione, albo też osiągnięcie celu postępowania sądowego z innych jeszcze przyczyn stanie się niemożliwe.

Sytuacja kredytobiorców w procesach, których podstawą są umowy kredytowe powiązane z walutami obcymi – w tym z frankiem szwajcarskim – jest o tyle specyficzna, że niejednokrotnie roszczenia dochodzone są w trakcie wykonywania umowy. Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy z jednej strony kwestionują ważność umowy, z drugiej – nadal regulują comiesięczne raty kredytowe.

Sądy coraz częściej dostrzegają, że skoro konsument dąży do sytuacji, w której w ogóle nie będzie musiał spłacać kredytu, to niecelowe jest, aby spłacał kredyt w toku procesu.

Sąd Okręgowy w Warszawie jest jednym z pierwszych sądów w Polsce, który aby wyeliminować to niezasadne obciążenie kredytobiorcy, postanawia udzielać zabezpieczenia roszczeń kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytów oraz zakazanie bankom składania oświadczeń o wypowiedzeniu umów kredytu. Powyższe stanowi istotną dla kredytobiorcy korzyść, która może zmaterializować się już na etapie trwającego procesu.

ROZPRAWY ZDALNE PRZED SĄDEM W WARSZAWIE

W związku z trwającą epidemią COVID-19 polski prawodawca dopuścił możliwość przeprowadzania rozpraw sądowych on-line – za pośrednictwem platform internetowych umożliwiających transmisję audio video. Obecnie zdecydowana większość rozpraw przed Sądem Okręgowym w Warszawie odbywa się właśnie w tej formie. Adwokaci z Warszawy z naszej kancelarii często biorą udział w rozprawach prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami po stronie Klientów.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty:

KONTAKT