ADWOKAT WARSZAWA – KANCELARIA KACZMARSKI ŻUROWSKI ADWOKACI

Prawnicy kancelarii Kaczmarski Żurowski Adwokaci świadczą pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju. Istotnym ośrodkiem naszej aktywności zawodowej jest Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach działalności kancelarii naszym Klientom – zarówno obecnym jak i przyszłym – oferujemy możliwość umawiania spotkań z prawnikami kancelarii adwokackiej w Warszawie.

DLACZEGO DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ ŚCIŚLE WIĄŻE SIĘ Z WARSZAWĄ?

Duża część z prowadzonych przez nas sporów sądowych toczy się przed sądami warszawskimi, w tym głównie przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że znakomita większość podmiotów rynku finansowego – w tym banków czy towarzystw ubezpieczeniowych – swoją główną siedzibę rejestrową ma właśnie w Warszawie. To z kolei powoduje, że sądy warszawskie – rejonowe przy sporach o roszczenia, których wartość nie przekracza 75 tys. zł, okręgowe przy roszczeniach, których wartość przekracza wskazaną kwotę – są sądami ogólnej właściwości miejscowej podmiotu, który w imieniu naszych Klientów pozywamy. Taki stan rzeczy wymusza naszą obecność w stolicy nawet kilka razy w tygodniu, co z kolei ułatwia dopasowanie terminów potencjalnych spotkań do Państwa preferencji.

JAKIE SPRAWY NA TERENIE WARSZAWY PROWADZĄ PRAWNICY NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ?

Na terenie Warszawy świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym finansowego, oraz prawa karnego. W zakresie postępowań cywilnych prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w postępowaniach przeciwko instytucjom rynku finansowego, tj. przeciwko:

 • Bankom:
  • w sprawach tzw. kredytów frankowych, zarówno indeksowanych jak i
   denominowanych, w celu odzyskania określonych kwot w związku ze
   stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej lub też jej tzw.
   odfrankowieniem, w postępowaniach inicjowanych przez banki, jak i w
   tych inicjowanych przez kredytobiorców,
  • w sprawach oferowania nabycia instrumentów finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumentów (np. obligacji korporacyjnych, w tym obligacji GetBack S.A., certyfikatów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym np. Trigon, Lartiq),
 • towarzystwom ubezpieczeń:
  • w sprawach tzw. polisolokat czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w celu odzyskania określonych kwot pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej (świadczenia wykupu) w związku z abuzywnością określonych klauzul umownych, jak również w celu odzyskania funduszy stanowiących stratę inwestycyjną, a to w związku ze stwierdzeniem nieważności umowy,
  • w sprawach odszkodowawczych związanych zarówno w zakresie dotyczącym odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę, jak i w zakresie ustalenia właściwej wysokości świadczenia ubezpieczeniowego,
 • emitentom obligacji
  • np. GetBack S.A.,
 • towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

Adwokaci naszej kancelarii prowadzą również postępowania w zakresie tzw. upadłości konsumenckich, a zatem postępowania zmierzające do oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ostatecznym celem postepowań tego typu jest uzyskanie stanu, w którym długi osoby niebędącej dotychczas w stanie spłacić swoich zobowiązań, na mocy decyzji sądu zostaną ostatecznie umorzone w części lub nawet w całości.

GDZIE W WARSZAWIE ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA Z ADWOKATAMI NASZEJ KANCELARII ADWOKACKIEJ?

Adwokaci naszej kancelarii przeprowadzają umówione konsultacje prawne w dogodnych dla Państwa, warszawskich lokalizacjach.

KANCELARIA WARSZAWA – KONTAKT

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są uzyskaniem pomocy prawnej w ramach działalności kancelarii adwokackiej Kaczmarski Żurowski Adwokaci w Warszawie, uprzejmie prosimy o wcześniejsze – telefoniczne lub mailowe – umawianie terminów spotkań.

KONTAKT