Poniżej przedstawiamy zestawienie ponad 50 korzystnych wyroków, które zapadły w prowadzonych przez Kancelarię sprawach kredytobiorców posiadających tzw. kredyt we frankach:

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.09.2017 r., sygn. akt: XXIV C 909/15, pozbawiający w całości wykonalności dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 998.823,53 zł, wystawionych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku. Wyrok jest prawomocny.
 2. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 30.10.2017 r., sygn. akt: II C 2115/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku. Wyrok jest nieprawomocny.
 3. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.01.2018 r., sygn. akt: II C 2982/16, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska S.A. łącznie kwotę 42.080,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku. W sprawie została zawarta ugoda.
 4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 27.08.2018 r., sygn. akt: XXV C 342/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 71.644,85 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest nieprawomocny.
 5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 05.09.2018 r., sygn. akt: I ACa 1619/17, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2017 r. (I C 652/16) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank.
 6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26.10.2018 r., sygn. akt: XXV C 711/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska S.A. łącznie kwotę 23.388,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego Polbanku. Wyrok jest nieprawomocny.
 7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.11.2018 r., sygn. akt: XXV C 712/17, stwierdzający nieważność umowy kredytu oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę 31.525,67 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest nieprawomocny.
 8. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2018 r., sygn. akt: I C 1755/15, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. kwotę 27.767,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego Banku Gospodarki Żywnościowej. Wyrok jest nieprawomocny.
 9. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.12.2018 r., sygn. akt: XXV C 2576/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwoty 2.386,10 zł i 46.079,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku. Wyrok jest nieprawomocny.
 10. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu związany z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest prawomocny.
 11. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 01.03.2019 r., sygn. akt: I C 314/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku.
 12. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 05.03.2019 r., sygn. akt: I C 43/17, zasądzający na rzecz naszych klientów od Banku Millennium S.A. kwotę 30.814,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest nieprawomocny.
 13. Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach I Wydział Cywilny z dnia 19.03.2019 r., sygn. akt: I C 405/15, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. solidarnie kwotę 12.630,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
 14. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn. akt: II Cz 2/19, w którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 05.09.2018 r. (I ACa 1619/17). Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank.
 15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 22.05.2019 r., sygn. akt: V ACa 455/18, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.03.2018 r. (IV C 1179/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego GE Money Banku (poprzednika prawnego Banku BPH S.A.).
 16. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 11.04.2019 r., sygn. akt: II C 96/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 976.213,00 zł, wystawiony przez Getin Noble Bank S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest prawomocny.
 17. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn. akt: XVI C 632/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) solidarnie kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnej Nordei (umowa Nordea-Habitat). Wyrok jest prawomocny.
 18. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.06.2019 r., sygn. akt: XXV C 763/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwotę 408.326,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego. Wyrok jest nieprawomocny.
 19. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 05.11.2019 r., sygn. akt: I C 662/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A., oddalający żądanie główne o zapłatę 346.404,18 CHF, oddalający żądanie ewentualne o zapłatę 1.426.353,85 zł i zasądzający przeciwko naszemu klientowi jedynie kwotę 870.000,00 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna (kwota, którą bank wypłacił naszej klientce przy uruchomieniu kredytu). Oczywiście Sąd w uzasadnieniu wskazał, że kredytobiorca może potrącić swoje roszczenia (wszystkie uiszczone świadczenia na rzecz banku) z w/w kwotą. Sprawa dotyczy umowy kredytu Nordea Habitat. Wyrok jest nieprawomocny.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt: II CSK 497/18, w którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16.03.2018 r. (I ACa 586/17), w pełni podzielając naszą argumentację zawartą w skardze kasacyjnej. Co istotne, sprawa trafiła do nas już po prawomocnym przegranym wyroku Sądu Apelacyjnego. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego Santander Consumer Bank.
 21. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2019 r., sygn. akt: XII C 324/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 210 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 22. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2019 r., sygn. akt: II C 897/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty 57.584,04 zł i 10.664,64 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2004 r. (tzw. stary portfel mBank) jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 23. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 03.01.2020 r., sygn. akt: XXV C 1337/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank Millennium S.A. kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 24. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2020 r., sygn. akt: I C 888/19, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszym klientom na kwotę ponad 1,3 mln zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Sprawa o tyle nietypowa, że kredytobiorcami byli pracownicy banku – doradcy kredytowi. Sąd wskazał, że w świetle orzecznictwa TSUE ponadprzeciętna wiedza nie ma znaczenia z punktu widzenia posiadania statusu konsumenta. Umowa kredyt indeksowanego z 2008 r. Wyrok jest nieprawomocny.
 25. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.02.2020 r., sygn. akt: VI ACa 590/19, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2019 r. (XXV C 814/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego BGŻ (Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., poprzednika prawnego BNP Paribas Bank Polska S.A.).
 26. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.02.2020 r., sygn. akt: XXV C 2607/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty 28.995,28 zł i 41.983,69 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2007 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 27. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt: I C 842/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 zł i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Bank (Ekstralokum) z 2007 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 28. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 20.02.2020 r., sygn. akt: VI C 1321/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 64.132,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego tzw. starego portfela (Multiplan) z 2006 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 29. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt: XVI C 1230/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę 72.917,84 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r. nie została nigdy wykonana przez bank i w konsekwencji wygasła (z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych). Wyrok jest nieprawomocny.
 30. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.03.2020 r., sygn. akt: VI C 793/19, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Bank BPH S.A. kwotę 45.659,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego GE Money Bank S.A. z 2006 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 31. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 440/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę 97.005,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy dwóch umów kredytów indeksowanych. Wyrok jest nieprawomocny.
 32. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.07.2020 r., sygn. akt: I C 68/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 735.153,68 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest nieprawomocny.
 33. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt: I C 878/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 27.307,59 zł oraz kwotę 11.925,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego Getin Bank S.A. z 2008 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 34. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 17.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 390/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16, oddalającego w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu w związku z odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest prawomocny.
 35. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 83/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 234.545,22 zł, wystawiony przez Santander Consumer Bank S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest prawomocny.
 36. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: I C 1308/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 46 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 37. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 672/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 38. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.09.2020 r., sygn. akt: I C 1027/19, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej klientce na kwotę ponad 444 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. (tzw. stary portfel mBanku). Wyrok jest nieprawomocny.
 39. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt: I C 215/16, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 450 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat z 2008 r. jest nieważna. Wyrok jest prawomocny.
 40. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt: I C 116/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku. Wyrok jest prawomocny.
 41. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 17.09.2020 r., sygn. akt: III C 1241/15, w którym Sąd oddalił w przeważającej części powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszemu klientowi na kwotę ponad 153 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych klauzul przeliczeniowych jest tzw. odfrankowienie umowy. Umowa kredytu denominowanego samochodowego z 2008 r. Wyrok jest nieprawomocny.
 42. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.09.2020 r., sygn. akt: II C 2688/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę ponad 25 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku. Wyrok jest nieprawomocny.
 43. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 01.10.2020 r., sygn. akt: I C 266/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (tzw. starego portfela) są nieważne. Wyrok jest nieprawomocny.
 44. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.10.2020 r., sygn. akt: I C 2118/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym Klientom na kwotę ponad 170 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Umowa kredytu indeksowanego tzw. Dom Banku z 2005 r. Wyrok jest nieprawomocny.
 45. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 09.10.2020 r., sygn. akt: I C 843/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 32 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego. Wyrok jest nieprawomocny.
 46. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.10.2020 r., sygn. akt: V Ca 2290/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn. akt: XVI C 632/17, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. solidarnie kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego dawnej Nordei (umowa Nordea-Habitat). Wyrok jest prawomocny.
 47. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 05.11.2020 r., sygn. akt: XXIV C 2296/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę 28.706,92 zł oraz kwotę 19.477,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku z 2008 r. Wyrok jest nieprawomocny.
 48. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt: I C 319/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Bank BPH S.A. łącznie kwotę 89.833,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego banku BPH PBK (Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.) z 2003 r. Wyrok jest nieprawomocny.
 49. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 25.11.2020 r., sygn. akt: I C 866/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 79.393,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2007 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 50. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 26.11.2020 r., sygn. akt: I C 1881/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 72.134,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 51. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 01.12.2020 r., sygn. akt: I C 540/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę 74.434,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) z 2008 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 52. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 07.12.2020 r., sygn. akt: VI C 1584/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 44.636,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008 r. Wyrok jest nieprawomocny.
 53. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2020 r., sygn. akt: II C 726/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A., oddalający żądanie główne o zapłatę 150.954,69 CHF oraz oddalający w przeważającej części żądanie ewentualne o zapłatę 456.681,87 zł, a zasądzający przeciwko naszym Klientom jedynie kwotę 79.937,96 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna (różnica pomiędzy tym co Klienci wpłacili do banku a tym co bank wypłacił w PLN). Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego PKO BP S.A. (tzw. MIX Hipoteczny). Wyrok jest nieprawomocny.
 54. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 29.12.2020 r., sygn. akt: III C 1228/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Bank Millennium S.A. kwotę 48.274,10 zł oraz kwotę 24.350,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 55. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2020 r., sygn. akt: I C 559/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 182.791,50 zł oraz kwotę 89.538,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 56. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.01.2021 r., sygn. akt: I C 1164/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę 126.054,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2008 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 57. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 08.02.2021 r., sygn. akt: XXIV C 2491/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa pożyczki denominowanej jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 58. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 11.03.2021 r., sygn. akt: I C 364/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł i niespełna 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego z 2004 r. jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.
 59. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.03.2021 r., sygn. akt: I C C 642/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 14 tys. zł i 31 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego (tzw. Ekstralokum) jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

OFERTA

KONTAKT