Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyroki Sądu Najwyższego w Polsce wywołały lawinę pozwów, jakie frankowicze wnoszą do sądów przeciwko bankom, które udzielały kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF. Wyroki frankowe w coraz większej liczbie przypadków są korzystne dla osób poszkodowanych w wyniku podpisania umowy o kredyt we frankach, zawierającej abuzywne zapisy.

Zapoznanie się z dotychczasowym orzecznictwem oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw pozwalają naszym specjalistom osiągać korzystne dla Klientów wyroki – kredyty frankowe w zdecydowanej większości prowadzonych przez nas spraw zostały całkowicie unieważnione lub “odfrankowione”.

Frankowicze – wyroki

Poniżej przedstawiamy każdy korzystny dla naszych Klientów wyrok (aktualnie już ponad 700) – frankowicze, którzy potrzebują pomocy w procesie przeciwko nieuczciwemu ich zdaniem bankowi, mogą skontaktować się z najbliższą kancelarią Kaczmarski-Żurowski.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.09.2017 r., sygn. akt: XXIV C 909/15, pozbawiający w całości wykonalności dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 998.823,53 zł, wystawionych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  2. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 30.10.2017 r., sygn. akt: II C 2115/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  3. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.01.2018 r., sygn. akt: II C 2982/16, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska S.A. łącznie kwotę 42.080,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku. W sprawie została zawarta ugoda.
  4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 27.08.2018 r., sygn. akt: XXV C 342/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 71.644,85 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 05.09.2018 r., sygn. akt: I ACa 1619/17, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2017 r. (I C 652/16) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank.
  6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26.10.2018 r., sygn. akt: XXV C 711/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska S.A. łącznie kwotę 23.388,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego Polbanku.
  7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.11.2018 r., sygn. akt: XXV C 712/17, stwierdzający nieważność umowy kredytu oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę 31.525,67 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  8. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2018 r., sygn. akt: I C 1755/15, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. kwotę 27.767,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego Banku Gospodarki Żywnościowej.
  9. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.12.2018 r., sygn. akt: XXV C 2576/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwoty 2.386,10 zł i 46.079,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  10. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu związany z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  11. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 01.03.2019 r., sygn. akt: I C 314/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku.
  12. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 05.03.2019 r., sygn. akt: I C 43/17, zasądzający na rzecz naszych klientów od Banku Millennium S.A. kwotę 30.814,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  13. Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach I Wydział Cywilny z dnia 19.03.2019 r., sygn. akt: I C 405/15, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. solidarnie kwotę 12.630,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  14. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn. akt: II Cz 2/19, w którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 05.09.2018 r. (I ACa 1619/17). Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank.
  15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 22.05.2019 r., sygn. akt: V ACa 455/18, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.03.2018 r. (IV C 1179/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego GE Money Banku (poprzednika prawnego Banku BPH S.A.).
  16. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 11.04.2019 r., sygn. akt: II C 96/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 976.213,00 zł, wystawiony przez Getin Noble Bank S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  17. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn. akt: XVI C 632/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) solidarnie kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnej Nordei (umowa Nordea-Habitat).
  18. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.06.2019 r., sygn. akt: XXV C 763/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwotę 408.326,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego.
  19. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 05.11.2019 r., sygn. akt: I C 662/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A., oddalający żądanie główne o zapłatę 346.404,18 CHF, oddalający żądanie ewentualne o zapłatę 1.426.353,85 zł i zasądzający przeciwko naszemu klientowi jedynie kwotę 870.000,00 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna (kwota, którą bank wypłacił naszej klientce przy uruchomieniu kredytu). Oczywiście Sąd w uzasadnieniu wskazał, że kredytobiorca może potrącić swoje roszczenia (wszystkie uiszczone świadczenia na rzecz banku) z w/w kwotą. Sprawa dotyczy umowy kredytu Nordea Habitat.
  20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt: II CSK 497/18, w którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16.03.2018 r. (I ACa 586/17), w pełni podzielając naszą argumentację zawartą w skardze kasacyjnej. Co istotne, sprawa trafiła do nas już po prawomocnym przegranym wyroku Sądu Apelacyjnego. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego Santander Consumer Bank.
  21. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2019 r., sygn. akt: XII C 324/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 210 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna.
  22. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2019 r., sygn. akt: II C 897/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty 57.584,04 zł i 10.664,64 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2004 r. (tzw. stary portfel mBank) jest nieważna.
  23. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 03.01.2020 r., sygn. akt: XXV C 1337/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank Millennium S.A. kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. jest nieważna.
  24. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2020 r., sygn. akt: I C 888/19, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszym klientom na kwotę ponad 1,3 mln zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Sprawa o tyle nietypowa, że kredytobiorcami byli pracownicy banku – doradcy kredytowi. Sąd wskazał, że w świetle orzecznictwa TSUE ponadprzeciętna wiedza nie ma znaczenia z punktu widzenia posiadania statusu konsumenta. Umowa kredyt indeksowanego z 2008 r.
  25. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.02.2020 r., sygn. akt: VI ACa 590/19, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2019 r. (XXV C 814/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego BGŻ (Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., poprzednika prawnego BNP Paribas Bank Polska S.A.).
  26. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.02.2020 r., sygn. akt: XXV C 2607/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty 28.995,28 zł i 41.983,69 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2007 r. jest nieważna.
  27. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt: I C 842/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 zł i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Bank (Ekstralokum) z 2007 r. jest nieważna.
  28. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 20.02.2020 r., sygn. akt: VI C 1321/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 64.132,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego tzw. starego portfela (Multiplan) z 2006 r. jest nieważna.
  29. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt: XVI C 1230/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę 72.917,84 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r. nie została nigdy wykonana przez bank i w konsekwencji wygasła (z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych).
  30. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.03.2020 r., sygn. akt: VI C 793/19, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Bank BPH S.A. kwotę 45.659,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego GE Money Bank S.A. z 2006 r. jest nieważna.
  31. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 440/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę 97.005,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy dwóch umów kredytów indeksowanych.
  32. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.07.2020 r., sygn. akt: I C 68/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 735.153,68 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  33. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt: I C 878/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 27.307,59 zł oraz kwotę 11.925,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego Getin Bank S.A. z 2008 r. jest nieważna.
  34. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 17.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 390/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16, oddalającego w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu w związku z odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  35. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 83/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 234.545,22 zł, wystawiony przez Santander Consumer Bank S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  36. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: I C 1308/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 46 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  37. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 672/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  38. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.09.2020 r., sygn. akt: I C 1027/19, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej klientce na kwotę ponad 444 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. (tzw. stary portfel mBanku).
  39. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt: I C 215/16, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 450 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat z 2008 r. jest nieważna.
  40. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt: I C 116/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku.
  41. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 17.09.2020 r., sygn. akt: III C 1241/15, w którym Sąd oddalił w przeważającej części powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszemu klientowi na kwotę ponad 153 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych klauzul przeliczeniowych jest tzw. odfrankowienie umowy. Umowa kredytu denominowanego samochodowego z 2008 r.
  42. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.09.2020 r., sygn. akt: II C 2688/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę ponad 25 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  43. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 01.10.2020 r., sygn. akt: I C 266/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (tzw. starego portfela) są nieważne.
  44. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.10.2020 r., sygn. akt: I C 2118/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym Klientom na kwotę ponad 170 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Umowa kredytu indeksowanego tzw. Dom Banku z 2005 r.
  45. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 09.10.2020 r., sygn. akt: I C 843/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 32 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  46. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.10.2020 r., sygn. akt: V Ca 2290/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn. akt: XVI C 632/17, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. solidarnie kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego dawnej Nordei (umowa Nordea-Habitat).
  47. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 05.11.2020 r., sygn. akt: XXIV C 2296/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę 28.706,92 zł oraz kwotę 19.477,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku z 2008 r.
  48. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt: I C 319/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Bank BPH S.A. łącznie kwotę 89.833,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego banku BPH PBK (Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.) z 2003 r.
  49. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 25.11.2020 r., sygn. akt: I C 866/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 79.393,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2007 r. jest nieważna.
  50. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 26.11.2020 r., sygn. akt: I C 1881/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 72.134,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  51. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 01.12.2020 r., sygn. akt: I C 540/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę 74.434,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) z 2008 r. jest nieważna.
  52. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 07.12.2020 r., sygn. akt: VI C 1584/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 44.636,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008 r.
  53. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2020 r., sygn. akt: II C 726/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A., oddalający żądanie główne o zapłatę 150.954,69 CHF oraz oddalający w przeważającej części żądanie ewentualne o zapłatę 456.681,87 zł, a zasądzający przeciwko naszym Klientom jedynie kwotę 79.937,96 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna (różnica pomiędzy tym co Klienci wpłacili do banku a tym co bank wypłacił w PLN). Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego PKO BP S.A. (tzw. MIX Hipoteczny). Bank nie odwołał się od wyroku).
  54. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 29.12.2020 r., sygn. akt: III C 1228/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Bank Millennium S.A. kwotę 48.274,10 zł oraz kwotę 24.350,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  55. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2020 r., sygn. akt: I C 559/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 182.791,50 zł oraz kwotę 89.538,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna.
  56. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2020 r. (I C 252/20), w którym Sąd potwierdził przesłankowo nieważność umowy zawartej z Bre Bankiem (aktualnie mBank), oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.
  57. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.01.2021 r., sygn. akt: I C 1164/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę 126.054,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2008 r. jest nieważna.
  58. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 02.02.2021 r. (I C 254/20), w którym Sąd potwierdził przesłankowo nieważność umowy zawartej z Bre Bankiem (aktualnie mBank), oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.
  59. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 08.02.2021 r., sygn. akt: XXIV C 2491/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa pożyczki denominowanej jest nieważna.
  60. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 11.03.2021 r., sygn. akt: I C 364/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł i niespełna 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego z 2004 r. jest nieważna.
  61. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.03.2021 r., sygn. akt: I C 642/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 14 tys. zł i 31 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  62. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.04.2021 r. (XXV C 2415/19) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że dwie umowy kredytowe zawarte w dawnym Polbanku (EFG Ergasias) są nieważne.
  63. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (IV C 2302/20) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowy kredytowa dawnego Polbanku jest nieważna.
  64. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (I C 747/20), w którym Sąd potwierdził przesłankowo nieważność umowy zawartej z Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska), oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.
  65. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (II C 341/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od ING Bank Śląski kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna.
  66. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.04.2021 r., sygn. akt: XXV C 153/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 7 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego zawartego z Raiffeisen Bank Polska z 2005 r.
  67. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.05.2021 r. (XXV C 1488/17) ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska kwoty ponad 106 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  68. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 13.05.2021 r. (XXVIII C 977/21) zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska kwotę niespełna 90 tys. zł i ponad 93 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego dawnego Fortisu jest nieważna.
  69. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.05.2021 r. (XXV C 2959/18) ustalający nieważność umowy zawartej z Noble Bank S.A. (umowa Metrobank) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę ponad 118 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie.
  70. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.05.2021 r. (I C 1169/19) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę ponad 52 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  71. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska kwotę ponad 18 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  72. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 01.06.2021 r. (I C 1181/19) oddalający w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę kwoty ponad 418 tys. zł, z uwagi na przyjęcie, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  73. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.06.2021 r. (I ACa 185/21) zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank kwotę niespełna 20 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  74. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę ponad 21 tys. zł i kwotę ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  75. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r. (XXVIII C 5145/21) ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska kwotę ponad 156 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  76. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 05.07.2021 r. (II C 836/20) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska kwoty ponad 11 tys. zł i ponad 52 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  77. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 07.07.2021 r. (XXIV C 2987/20) ustalający nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank kwotę ponad 7 tys. zł i bez mała 40 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania. W zakresie ustalającym nieważność umowy kredytu
  78. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.07.2021 r. (XXV C 3491/20) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Bre Banku jest nieważna.
  79. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.07.2021 r. (I C 2308/19) zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 148 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  80. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008 r.
  81. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2021 r., sygn. akt: I C 561/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 276.650,84 zł, z uwagi na przyjęcie, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  82. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.09.2021 r., sygn. akt: I C 2705/19, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  83. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2021 r., sygn. akt: I ACa 622/20, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił już w zasadzie korzystny dla Naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (III C 1241/15), oddalając w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. i obciążając jednocześnie bank w całości kosztami procesu (wcześniej Sąd Okręgowy zasądził na rzecz banku kwotę ponad 4 tys. zł). Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, którą Sąd uznał za nieważną.
  84. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 22.09.2021 r. (XXVIII C 3585/21) ustalający nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias (dawny Polbank) oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  85. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 29.09.2021 r. (I ACa 53/21) zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (tzw. starego portfela) są nieważne.
  86. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: I C 1622/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej klientce na kwotę ponad 1,6 mln zł, wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego Bre Banku (mPlan) jest nieważna.
  87. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: II C 589/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwoty ponad 155 tys. zł i ponad 15tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  88. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 13.10.2021 r., sygn. akt: I C 58/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa zawarta z Euro Bank S.A. jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  89. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 15.10.2021 r. (I C 2068/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2009 r.
  90. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 466/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2020 r., sygn. akt: III C 1228/17, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Bank Millennium S.A. kwotę 48.274,10 zł oraz kwotę 24.350,30 CHF wraz z odsetkami, obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  91. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I C 3121/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  92. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: XXV C 726/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 64 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Umowa Kredytu Mieszkaniowego) zawarta z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna.
  93. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 3440/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  94. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 5475/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 227 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  95. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2021 r., sygn. akt: I C 606/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium kwoty ponad 13 tys. zł i ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  96. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 29.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 102/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt: I C 319/20, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Bank BPH S.A. kwotę ponad 89 tys. zł oraz obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego z 2003 r. jest nieważna.
  97. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 04.11.2021 r., sygn. akt: II C 1016/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  98. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 08.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 251/18, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 240/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 35 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna.
  99. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 12.11.2021 r., sygn. akt: I C 1318/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszym Klientom na kwotę niespełna 2 mln zł, wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego Bre Banku (mPlan) jest nieważna.
  100. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.11.2021 r., sygn. akt: I C 110/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna.
  101. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotwa w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 15.11.2021 r., sygn. akt: II C 3056/20, utrzymujący w całości wydany w dniu 21 kwietnia 2021 r. wyrok zaoczny, w którym Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 52 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami procesu.
  102. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 350/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2021 r., sygn. akt: XXIV C 2491/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa pożyczki denominowanej zawartej z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna.
  103. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.11.2021 r., sygn. akt: I C 236/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 98 tys. zł oraz kwotę ponad 38 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna.
  104. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 24.11.2021 r., sygn. akt: II C 544/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 14 tys. zł oraz kwotę ponad 38 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski S.A. jest nieważna.
  105. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 26.11.2021 r., sygn. akt: V ACa 650/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.04.2021 r., sygn. akt: IV C 2302/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa dawnego Polbanku jest nieważna.
  106. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 29.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 974/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.04.2021 r., sygn. akt: II C 341/19, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od ING Bank Śląski kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna.
  107. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.12.2021 r., sygn. akt: I C 377/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę niespełna 40 tys. zł oraz niespełna 107 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z BRE Bankiem S.A. jest nieważna.
  108. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.12.2021 r., sygn. akt: I C 799/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 52 tys. zł i ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2008 r. jest nieważna.
  109. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2021 r., sygn. akt: I ACa 386/18, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 158/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Handlowego S.A. kwotę ponad 93 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  110. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.12.2021 r., sygn. akt: I C 1138/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 101 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (umowa Ekstralokum) jest nieważna.
  111. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 17.12.2021 r., sygn. akt: I C 468/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę niespełna 9 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  112. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 17.12.2021 r., sygn. akt: XII C 200/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  113. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt: I C 374/20, ustalający nieważność umowy (tzw. Ekstralokum) zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska).
  114. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt: I C 409/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 113 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartej z dawnym Bankiem Nordea (umowa Nordea-Habitat z 2008 r.) jest nieważna.
  115. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 28.12.2021 r., sygn. akt: VI ACa 441/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.04.2021 r., sygn. akt: XXV C 2415/19, zasądzającego od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że dwie umowy kredytów indeksowanych zawartych z dawnym Polbankiem są nieważne.
  116. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 04.01.2022 r., sygn. akt: XXIV C 1183/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 306 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat z 2007 r. jest nieważna.
  117. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 05.01.2022 r., sygn. akt: I C 2832/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 143 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat z 2008 r. jest nieważna.
  118. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 10.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 476/21, uwzględniający naszą apelację w części dotyczącej kursu właściwego do potrącenia oraz kosztów postępowania w sytuacji oddalenia powództwa głównego banku. Sprawa już w I instancji zakończyła się prawomcną nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego w PKO BP (Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.12.2020 r., II C 726/18).
  119. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt: I C 1320/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 17 tys. zł i ponad 51 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  120. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt: I C 1759/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę niespełna 50 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  121. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 693/21, utrzymujący w mocy wyrok I instancji (wyrok SO w Warszawie z dnia 07.07.2021 r., XXIV C 2987/20) w zakresie ustalającym nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w Getin Banku, jednocześnie oddalający żądanie zapłaty z uwagi na podniesiony w trakcie procesu przez bank zarzut potrącenia, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  122. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 1158/17, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 911/15), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 81 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Polbanku jest nieważna.
  123. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I C 2095/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 2 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z uwagi na spełnienie przez bank świadczenia w toku procesu, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  124. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.01.2022 r., sygn. akt: I C 2805/20, ustalający nieważność umowy Nordea-Habitat zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska (aktualnie PKO BP S.A.).
  125. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r., sygn. akt: I C 1149/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BOŚ Bank S.A. kwotę ponad 83 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu jest nieważna.
  126. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r., sygn. akt: I C 1664/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 5 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu jest nieważna.
  127. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r. (XXIV C 83/22) ustalający nieważność umowy zawartej z BRE Bank S.A. (umowa tzw. starego portfela) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 178 tys. zł i ponad 55 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  128. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 17.01.2022 r., sygn. akt: V ACa 531/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 01.06.2021 r. (I C 1181/19), oddalającego w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę kwoty ponad 418 tys. zł z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego.
  129. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 20.01.2022 r., sygn. akt: I C 1052/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 11 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  130. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 27/21, w którym Sąd zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) odfrankawiający umowę kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku, w ten sposób, że zasądził dodatkowo od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 25 tys. CHF, uznając, że umowa kredytu jest nieważna.
  131. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 130/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 120 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  132. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 240/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 144 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z Noble Bank S.A. (tzw. umowa Metrobank) jest nieważna.
  133. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 302/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 95 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna.
  134. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: III C 559/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 177 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat jest nieważna.
  135. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.01.2022 r., sygn. akt: I C 2028/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 252 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna (w sprawie, w której Klienci zawarli z bankiem tzw. umowę ramową w zakresie negocjowania kursów).
  136. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 27.01.2022 r., sygn. akt: II C 1179/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 171 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  137. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.01.2022 r., sygn. akt: I C 1919/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 233 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Własny Kąt Hipoteczny) jest nieważna.
  138. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.02.2022 r., sygn. akt: I C 641/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 108 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  139. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.02.2022 r. (I C 2226/19) oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty ponad 1,2 mln zł, z uwagi na przyjęcie, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  140. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.02.2022 r., sygn. akt: I C 2429/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 60 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  141. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 634/21, oddalający w przeważającej części apelację banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19) zasądzając na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska kwotę ponad 18 tys. zł i ponad 32 tys. CHF, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  142. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2022 r., sygn. akt: I C 1282/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 54 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  143. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 461/18, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 1187/16), zasądzając na rzecz naszej Klientki od Pekao Bank Hipoteczny S.A. kwotę ponad 126 tys. zł w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna.
  144. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2022 r., sygn. akt: I C 2046/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  145. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.02.2022 r., sygn. akt: I C 1006/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty niespełna 10 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  146. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 15.02.2022 r., sygn. akt: VI ACa 347/20, w którym Sąd na skutek apelacji obu stron zmienił wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (XXV C 1337/19) w ten sposób, że oprócz zasądzonej wcześniej od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 87 tys. CHF, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów również kwotę ponad 34 tys. zł, oddalając jednak część zasądzonych odsetek i uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego, którą Sąd uznał za nieważną.
  147. Wyrok Sądu Rejonowego w Chrzanowie I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2022 r., sygn. akt: I C 325/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 61 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  148. Wyrok Sądu Rejonoego w Zgierzu I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2022 r., sygn. akt: I C 1179/16, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Santander Consumer Bank S.A. z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego.
  149. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2022 r., sygn. akt: I C 2179/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 26 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Bre Banku jest nieważna.
  150. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 103/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 930/19), zasądzając na rzecz naszych Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 39 tys. zł i ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Polbanku jest nieważna.
  151. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 587/20, w którym Sąd na skutek apelacji banku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (I C 888/19), przekazując sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie przez Sąd I instancji, czy możliwe jest zasądzenie na rzecz banku kwot z tytułu nieważnej umowy kredytowej. Co istotne, Sąd Apelacyjny jednoznacznie wskazał, że w jego ocenie umowa kredytu indeksowanego zawarta z BRE Bankiem (aktualnie mBank) jest nieważna (zgadzając się w tym zakresie z ustaleniami Sądu Okręgowego). Sąd Apelacyjny doszedł jednak do wniosku, że Sąd Okręgowy powinien zbadać, czy w tym stanie faktycznym możliwe jest zasądzenie na rzecz banku jakichkolwiek kwot z tytułu nieważnej umowy, czego Sąd Okręgowy nie uczynił. Sprawa dotyczyła powództwa banku wytoczonego w związku z wypowiedzianą przez bank umowy kredytową.
  152. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 23.02.2022 r., sygn. akt: V ACa 700/21, w którym Sąd oddalił w przeważającej części apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 836/20), oddalając jedynie zasądzone odsetki i uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum), którą Sąd uznał za nieważną.
  153. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 23.02.2022 r., sygn. akt: XXVIII C 3546/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 10 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Bre Bankiem (mPlan) jest nieważna.
  154. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 28.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 416/21, w którym Sąd oddalił w przeważającej części apelację Deutsche Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 559/17), oddalając jedynie część zasądzonych odsetek, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Deutsche Bank PBC w 2008 r.
  155. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 02.03.2022 r., sygn. akt: I C 73/20/S, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 10 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  156. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 08.03.2022 r., sygn. akt: XXIV C 2563/20, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG przeciwko naszej Klientce , wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego Polbanku jest nieważna.
  157. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2022 r., sygn. akt: I C 1480/15, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 930 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r. jest nieważna.
  158. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 10.03.2022 r., sygn. akt: VI ACa 709/20, w którym Sąd na skutek apelacji obu stron zmienił wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (XXV C 440/19) w ten sposób, że zamiast kwot zasądzonych w związku z tzw. odfrankowieniem, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważności dwóch umów kredytowych kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 43 tys. CHF, oddalając jednak odsetki i uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, obciążając przy tym bank kosztami postępowania w 97%. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych w dawnym Polbanku.
  159. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.03.2022 r., sygn. akt: I C 2827/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 262 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z dawnym BGŻ S.A. jest nieważna.
  160. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 17.03.2022 r., sygn. akt: VI ACa 757/18, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 342/17), zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 71 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd Apelacyjny zmienił podstawę rozstrzygnięcia z odfrankowienia na nieważność.
  161. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.03.2022 r., sygn. akt: I C 875/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 105tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Własny Kąt Hipoteczny) jest nieważna.
  162. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22.03.2022 r., sygn. akt: I ACa 654/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 268/20), ustalając nieważność umowy zawartej z dawnym BRE Bankiem w 2005 r. (mPlan) oraz zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 144 tys. zł oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  163. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22.03.2022 r. (I C 1333/20) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 64 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2010 r.
  164. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.03.2022 r., sygn. akt: I C 1342/18, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 383 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  165. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 24.03.2022 r., sygn. akt I C 2052/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 26 tys. zł oraz bez mała 21 tys. CHF oraz obciążający bank w całości kosztami postepowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  166. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny, z dnia 25.03.2022 r., sygn. akt XVI C 778/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  167. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, z dnia 25.03.2022 r., sygn. akt XXIV C 511/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) kwotę bez mała 112 tys. zł oraz ponad 114 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (dawny Nordea) jest nieważna.
  168. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z dnia 29.03.2022 r., sygn. akt VI ACa 63/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.11.2020 r., sygn. akt XXV C 515/19, i zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 100 tys. zł oraz ponad 68 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, oddalając apelację banku i obciążając go jednocześnie w całości kosztami procesu w obu instancjach. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego (dawny Polbank), którą Sąd uznał za nieważną.
  169. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, I Wydział Cywilny, z dnia 31.03.2022 r., sygn. akt I ACa 635/21, w którym Sąd co do zasady utrzymał w mocy korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11.03.2021 r., sygn. akt I C 364/17, zasądzający na Ich rzecz od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł i niespełna 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, a to w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego z 2004 r. jest nieważna.
  170. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 31.03.2022 r., sygn. akt V ACa 162/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.12.2020 r., sygn. akt II C 1327/19, i zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) kwotę ponad 113 tys. zł oraz ponad 65 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania za obie instancje. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, którą Sąd uznał za nieważną.
  171. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny-Odwoławczy, z dnia 31.03.2022 r., sygn. akt V Ca 1222/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 9.10.2020 r., sygn. akt I C 843/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów ponad 32 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem.
  172. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 4.04.2022 r., sygn. akt I C 359/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 23 tys. zł oraz ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  173. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydział Cywilny, z dnia 5.04.2022 r., sygn. akt XII C 272/20/P, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 69 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego (dawny Polbank) jest nieważna.
  174. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydział Cywilny, z dnia 05.04.2022 r., sygn. akt XII C 837/20/P, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę bez mała 35 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  175. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 06.04.2022 r., sygn. akt I C 343/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12 tys. zł oraz bez mała 50 tys. CHF, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego (dawny Polbank) jest nieważna.
  176. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 08.04.2022 r., sygn. akt I C 1943/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę ponad 305 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna (Nordea-Habitat).
  177. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 12.04.2022 r., sygn. akt I C 3020/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę ponad 63 tys. zł i kwotę ponad 7 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Własny Kąt Hipoteczny) zawartego w 2007 r. jest nieważna.
  178. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 20.04.2022 r., sygn. akt I C 2535/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 322 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2007 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.) jest nieważna.
  179. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 21.04.2022 r., sygn. akt II Ca 1505/21, uwzględniający naszą apelację i uchylający zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 16.04.2021 r. (I C 747/20/S) do ponownego rozpoznania, a to w związku z nierozpoznaniem istoty sprawy. W uzasadnieniu wyroku Sąd przyjął, że umowa kredytu indeksowanego Ekstralokum zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna.
  180. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 25.04.2022 r., sygn. akt I ACa 116/21, oddalający apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.11.2020 r. (I C 866/19), w którym Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu indeksowanego za nieważną.
  181. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.04.2022 r., sygn. akt I C 2459/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 100 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z uznaniem, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  182. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2022 r., sygn. akt I C 2003/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 22 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  183. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt I C 988/21 zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych, której skutkiem jest nieważność umowy kredytu indeksowanego oraz aneksu, na podstawie którego nastąpiła indeksacja kwoty kredytu stricte złotowego kursem CHF (sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych), przy czym stron nie wiąże również pierwotna umowa kredytu PLN+WIBOR.
  184. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt I C 1955/20 zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 188 tys. zł i ponad 14 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu wynikającą z abuzywności klauzul denominacyjnych (umowa zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska).
  185. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt I C 2572/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 7 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  186. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.04.2022 r., sygn. akt I C 763/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 48 tys. zł i ponad 29 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  187. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29.04.2022 r., sygn. akt XXVIII C 4553/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 67 tys. zł i ponad 35tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy zawartej 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.
  188. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.05.2022 r., sygn. akt I C 1708/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 204 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  189. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt II C 99/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  190. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt XXVIII C 11948/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 88 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  191. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt I C 629/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 374 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r.
  192. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt I C 2907/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 296 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego.
  193. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.05.2022 r., sygn. akt I C 393/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 17 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  194. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.05.2022 r., sygn. akt I C 2999/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku BPH S.A. kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy zawartej w 2004 r. z dawnym GE Bankiem Mieszkaniowym.
  195. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.05.2022 r., sygn. akt I C 2602/20, oddalający powództwo przeciwko Santander Bank Polska S.A. z uwagi na uwzględnienie zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bankiem S.A.
  196. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.05.2022 r., sygn. akt I C 2958/20, ustalający nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwotę ponad 80 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  197. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z dnia 12.05.2022 r., sygn. akt V ACa 105/20, oddalający w całości apelację PKO BP. S.A. oraz zmieniający na skutek naszej apelacji wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 05.11.2019 r. (I C 662/18) w ten sposób, że Sąd zasądził od naszej Klientki na rzecz PKO BP S.A. kwotę ok. 440 tys. zł (wcześniej była to kwota 870 tys. zł) wraz z odsetkami w związku z przyjęciem, że umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polska w 2007 r. jest nieważna.
  198. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 13.05.2022 r., sygn. akt: V ACa 338/19, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 851/17), zasądzając na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna.
  199. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2022 r., sygn. akt I C 634/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i niespełna 57 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  200. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2022 r., sygn. akt I C 2404/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 45 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Kredyt Banku.
  201. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 16.05.2022 r., sygn. akt VI C 19/22, zasądzający na rzecz naszyego Klienta od mBank kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  202. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.05.2022 r., sygn. akt I C 3098/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 135 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  203. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 17.05.2022 r., sygn. akt XXVIII C 2090/22, ustalający nieważność umowy zawartej z Getin Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 546 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  204. Wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18.05.2022 r., sygn. akt: VI Ca 764/20, oddalający w całościapelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt: XVI C 1230/17, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę niespełna 73 tys. zł wraz z odsetkami, obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  205. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 19.05.2022 r., sygn. akt: VI ACa 479/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił w zasadzie korzystny odfrankawiający wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 153/20), zasądzając na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (tzw. Umowa Kredytu Mieszkaniowego) zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A. jest nieważna.
  206. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 20.05.2022 r., sygn. akt I C 1223/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 74 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym BGŻ S.A.
  207. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.05.2022 r., sygn. akt I C 839/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 234 tys. zł i ponad 109 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego.
  208. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.05.2022 r., sygn. akt I C 774/18, ustalający nieważność umowy zawartej z BRE Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 292 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  209. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 25.05.2022 r., sygn. akt V Ca 984/20, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1321/17), zasądzającego od mBank S.A. kwotę ponad 64tys. zł oraz obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanago zawarta w 2006 r. z BRE Bankiem (tzw. stary portfel mBank) jest nieważna.
  210. <Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie I Wydział Cywilny z dnia 30.05.2022 r., sygn. akt: I C 1366/21, w którym Sąd oddalił w całości powództwo TU Europa S.A. przeciwko naszym klientom o zapłatę kwoty ponad 61 tys. zł tytułem odszkodowania uiszczonego na rzecz banku w związku z zawartym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (denominacyjnych) jest nieważność umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat)
  211. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 30.05.2022 r., sygn. akt I C 1503/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  212. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.05.2022 r., sygn. akt I C 1807/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 22 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego w 2010 r. z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  213. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 01.06.2022 r., sygn. akt I C 509/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 113 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bank S.A. (Umowa Ekstralokum).
  214. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.06.2022 r., sygn. akt I C 1868/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 49 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  215. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny z dnia 03.06.2022 r., sygn. akt VIII C 861/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 38 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zaartej z Euro Bank S.A.
  216. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.06.2022 r., sygn. akt I C 343/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 634 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  217. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 09.06.2022 r., sygn. akt: II Ca 3579/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (I C 58/19), zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważności umowy zawartej z Euro Bank S.A.
  218. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 12.06.2022 r., XII C 1472/20/P, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Millennium Bank S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 10 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. (Millekredyt Dom).
  219. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 14.06.2022 r., sygn. akt: VI ACa 951/20, w którym Sąd zmienił wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (XXV C 672/18) w ten sposób, że w związku z dokonanym przez bank potrąceniem zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę 413,63 CHF, znosząc wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego, którą Sąd uznał za nieważną z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  220. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.06.2022 r., sygn. akt I C 345/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 67 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytowa zawarta z EFG Ergasias (dawny Polbank) w 2007 r. jest nieważna.
  221. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 20.06.2022 r., sygn. akt I ACa 611/20, oddalający w przeważającej części apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.12.2019 r. (XII C 324/18) pozbawiającego w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A.
  222. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 20.06.2022 r., sygn. akt II C 1947/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 140 tys. zł i ponad 8 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych umowa kredytu zawarta w 2006 r. w dawnym Fortis Banku jest nieważna.
  223. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.06.2022 r., sygn. akt I C 561/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 166 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  224. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.06.2022 r., sygn. akt I C 916/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 42 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania i wskazując, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska jest nieważna.
  225. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 24.06.2022 r., sygn. akt XXVIII C 19149/21 ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym BRE Bankiem (tzw. stary portfel mBanku) i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 434 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  226. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2022 r., sygn. akt I C 121/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 65 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  227. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2022 r., sygn. akt I C 1960/20, w którym Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążył bank w całości kosztami postępowania, uzasadniając, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z Getin Bankiem jest nieważna.
  228. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 28.06.2022 r., sygn. akt VI ACa 711/21, oddalający niemalże w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.07.2021 r. (XXV C 3491/20) zasądzającego od banku kwotę ponad 85 tys. zł w związku z nieważnością umowy.
  229. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt I C 887/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska kwoty blisko 38 tys. zł i ponad 90 tys. CHF wraz z odsetkami. Obciążając bank w całości kosztami postępowania, Sąd wskazał, że dwie umowy kredytów zawartych w dawnym Fortisie (2006 r.) i w dawnym BGŻ (2007 r.) są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
  230. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt I C 1629/21, w którym zasądzono na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 296 tys. zł wraz z odsetkami i obciążono bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska.
  231. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt I C 2320/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę blisko 159 tys. zł i ponad 74 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością dwóch umów kredytowych zawartych w 2008 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (tzw. umowy o kredyt dewizowy).
  232. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt V Ca 2608/19, w którym Sąd oddalił w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.10.2017 r. (II C 2115/17) zasądzającego od banku kwotę blisko 40 tys. zł w związku z odfrankowieniem umowy zawartej z dawnym Polbankiem.
  233. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 237/21. Sąd uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 38 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność umowy kredytu denominowanego zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat).
  234. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 368/21. Sąd, w całości uwzględniając nasze powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 20 tys. zł i ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego 2008 r. w dawnym Polbanku.
  235. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 749/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 12 tys. zł i ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. z Bre Bankiem (tzw. mPlan) jest nieważna.
  236. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 1294/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę 155 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd ocenił, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat) jest nieważna.
  237. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu I Wydział Cywilny z dnia 05.07.2022 r., sygn. akt I C 297/22, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Banku Millennium S.A. skierowane przeciwko naszym Klientom o zapłatę ponad pół miliona złotych tytułem rzekomego zadłużenia wynikającego z wypowiedzianej umowy kredytowej, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  238. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 120/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 384 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2006 r. z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  239. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 204/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 327 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartej w sierpniu 2009 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat).
  240. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 253/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Fortis Bankiem, zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 7 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  241. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 1404/21, ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z ING Bank Śląski S.A.
  242. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 2230/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna.
  243. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 07.07.2022 r., sygn. akt I CSK 2227/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Getin Noble Bank S.A. w sprawie korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r. (I ACa 185/21).
  244. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.07.2022 r., sygn. akt I C 2032/20/K, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania, wskazując na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) w 2008 r.
  245. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 08.07.2022 r., sygn. akt XXV C 2200/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 16 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania, wskazując na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) w 2008 r.
  246. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 11.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 522/21, w którym Sąd oddalił w przeważającej części apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.05.2021 r. (XXV C 1488/17), nie przyznając jedynie części zasądzonych w nim odsetek, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania apelacyjnego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Fortis Banku w 2006 r.
  247. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.07.2022 r., sygn. akt I C 2010/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 33 tys. zł i ponad 9 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym BGŻ S.A.
  248. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.07.2022 r., sygn. akt I C 54/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 60 tys. zł i ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna.
  249. Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny z dnia 13.07.2022 r., sygn. akt I C 243/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę blisko 69 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność dwóch umów kredytu indeksowanego.
  250. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt I C 2074/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 17 tys. zł wraz z odsetkami i ponad 50 tys. CHF, obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  251. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 111/21, zmieniający zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2020 r. (XXV C 421/20), zasądzając na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 152 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska w 2010 r., w której to umowie spłata kredytu odbywała się od samego początku wyłącznie w walucie CHF.
  252. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 275/19, zmieniający na skutek naszej apelacji wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.12.2018 r. (III C 565/17), w ten sposób, że zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwoty ponad 252 tys. zł i ponad 28 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych z PKO BP (Własny Kąt Hipoteczny) w 2007 i 2008 r.
  253. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.07.2022 r., sygn. akt I C 618/22, oddalający w całości powództwo ING Bank Śląski S.A. o zapłatę z tytułu wypowiedzianej umowy kredytowej z uwagi na przyjęcie, że umowa jest nieważna.
  254. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., sygn. akt I C 57/22, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Banku Millennium S.A. o zapłatę tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i obciążył bank w całości kosztami postępowania.
  255. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., sygn. akt III C 74/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  256. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 1683/18, który zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 3648/16), zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami i obciążając bank kosztami postępowania, a to z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych i nieważność umowy.
  257. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.07.2022 r., sygn. akt I ACa 225/22, oddalający w całości apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 5145/21), ustalającego nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z Fortis Bankiem.
  258. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 21.07.2022 r., sygn. akt XXIV C 636/17 uwzględniający w całości nasze powództwo, tj. zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 39 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym GE Banku Mieszkaniowym (GE Money Bank).
  259. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 22.07.2022 r., sygn. akt XII C 1076/18 oddalający w całości powództwo główne zgłoszone przez Santander Consumer Bank, oddalający w znacznej części powództwo ewentualne oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od banku kwotę ponad 58 tys. zł wraz z odsetkami, w związku z nieważnością umowy kredytowej. Jednoczesęnie Sąd wskazał, że bankowi nie należy się żadne tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.
  260. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.07.2022 r., sygn. akt I C 132/21, uwzględniający nasze powództwo w całości i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył ponadto bank kosztami postępowania wskazując, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  261. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 25.07.2022 r., sygn. akt XXVIII C 17716/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 124 tys. zł i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  262. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 29.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 705/19, który oddalił w całości apelację banku od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 763/19), zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 408 tys. CHF wraz z odsetkami). Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Raiffeisen Bank Polska (tzw. Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
  263. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.08.2022 r., sygn. akt I C 1140/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy Ekstralokum zawartej w Kredyt Banku, uznanej przez Sąd za nieważną.
  264. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.08.2022 r., sygn. akt XXIV C 2477/20, uwzględniający nasze powództwo w całości i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Alior Banku S.A. kwoty ponad 3 tys. zł i 56 tys. CHF z odsetkami. Sprawa dotyczyła zawartej w 2010 r. umowy kredytowej z Alior Bankiem (tzw. Megahipoteki), którą Sąd uznał za nieważną.
  265. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.08.2022 r., sygn. akt I C 1556/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Lukas Bank S.A. w 2007 r. oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od Credit Agricole S.A. kwotę ponad 119 tys. zł wraz z odsetkami. Wyrok zapadł po 2 miesiącach od złożenia pozwu.
  266. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.08.2022 r., sygn. akt I C 3191/21, w którym Sąd, uznając umowę kredytu indeksowanego w Kredyt Banku (Ekstralokum) za nieważną, zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 155 tys. zł i 51 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania.
  267. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.08.2022 r., sygn. akt I C 180/21/K, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i 3 tys. CHF wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w dawnym GE Money Banku.
  268. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.08.2022 r., sygn. akt I C 2610/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. blisko 150 tys. zł wraz odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. (z rozbudowanym załącznikiem nr 7 zawierającym symulację wzrostu raty i zadłużenia) jest nieważna.
  269. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r., sygn. akt I C 321/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 70 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania. Rozstrzygnięcie dotyczyło umowy kredytu indeksowanego zawartego w GE Money Banku.
  270. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r., sygn. akt I C 2333/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 18 tys. zł wraz z odsetkami oraz ponad 42 tys. CHF, przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania.
  271. Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r., sygn. akt I C 144/22, który po zaledwie 5 miesiącach od złożenia pozwu zakończył się uwzględnieniem powództwa o wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością naszej Klientki. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w Getin Banku.
  272. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 29.08.2022 r., sygn. akt I C 900/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Santander Consumer Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 150 tys. zł.
  273. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt VI ACa 57/19, w którym na skutek apelacji Raiffeisen Bank International AG od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2018 r. (XXV C 711/17) Sąd Apelacyjny zmienił jedynie w niewielkim stopniu w/w wyrok w ten sposób, oddalając odsetki i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Polbanku (EFG Ergasias Eurobank).
  274. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 1154/20, który na skutek apelacji banku BPH S.A. od korzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 05.03.2020 r. (VI C 793/19), oddalił jedynie w bardzo niewielkiej części odsetki, uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w GE Money Bank S.A.
  275. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt III C 1153/19, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG ponad 107 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postepowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Polbanku.
  276. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt III Ca 101/21, oddalający w całości apelację ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 24.07.2020 r. (I C 1308/17) zasądzającego na rzecz naszych Klientów ponad 46 tys. zł wraz z odsetkami w związku z nieważnością umowy kredytowej.
  277. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 02.09.2022 r., sygn. akt V ACa 211/22, w którym Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) co do nieważności umowy kredytowej zawartej z Getin Bankiem, oddalając uznane w nim powództwo naszych Klientów jedynie ze względu na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia.
  278. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 07.09.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 412/21, który po rozpatrzeniu apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 07.12.2020 r. (VI C 1584/17), zmienił go w ten sposób że zasądził na rzecz naszych Klientów ponad 49 tys. zł z odsetkami, obciążając mBank S.A. w całości kosztami postępowania. Na skutek naszej apelacji podstawę rozstrzygnięcia zmieniono z odfrankowienia na nieważność.
  279. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 07.09.2022 r., sygn. akt III C 1852/20, w którym zasądzono na rzecz naszych Klientów ponad 120 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając Getin Noble Bank S.A. w całości kosztami postępowania w związku z nieważnością umowy kredytowej.
  280. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.09.2022 r., sygn. akt I C 1584/20, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  281. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.09.2022 r., sygn. akt XXV C 2707/20, uwzględniający w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 123 tys. zł z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania.
  282. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14.09.2022 r., sygn. akt V Ca 279/22, oddalający apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18.10.2021 r. (I C 3121/19) przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania.
  283. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.09.2022 r., sygn. akt I C 2051/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z bankiem BPH S.A. w 2005 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Pekao S.A. kwoty ponad 345 tys. zł i ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami przy obciążeniu banku kosztami postępowania. Wyrok zapadł w 2 miesiące od dnia złożenia pozwu.
  284. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 20.09.2022 r., sygn. akt: V ACa 90/22, oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021 r. (XXVIII C 3440/21) zasądzającego w związku z nieważnością umowy dawnego Polbanku kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami.
  285. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt V ACa 38/22, oddalający w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.11.2021 r. (I C 1318/18), oddalającego w całości powództwo banku na kwotę 2 mln zł w związku z nieważnością umowy kredytu (bank dochodził roszczenia z tytułu wypowiedzianej umowy).
  286. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt 1673/21, ustalający nieważność dwóch umów (kredytu hipotecznego i kredytu budowlanego) zawartych w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 188 tys. zł i niemal 60 tys. CHF.
  287. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt I C 2272/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. w 2006 r. Sąd zasądził także na rzecz naszej Klientki od Banku BPH kwotę ponad 205 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok zapadł w rekordowe 1,5 miesiąca od dnia złożenia pozwu.
  288. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt I C 2596/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. ponad 95 tys. zł oraz ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  289. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt I C 151/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w 2008 r. i od banku PKO BP S.A. zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 214 tys. zł wraz z odsetkami przy obciążeniu banku kosztami postępowania.
  290. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt I C 792/22, oddalający w całości żądanie główne Getin Noble Bank S.A. z tytułu wypowiedzianej umowy i zasądzający w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 199 tys. zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo ewentualne w pozostałym zakresie (tj. w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału).
  291. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt I C 874/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 116 tys. zł i 70 tys. CHF z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. (Umowa Kredytu Mieszkaniowego MG).
  292. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt V Ca 2393/20, korzystnie zmieniający zaskarżony przez obie strony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 23.09.2020 r. (II C 2688/17). Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 10 tys. zł i ponad 9 tys. CHF wraz z odsetkami. Na skutek naszej apelacji podstawę rozstrzygnięcia zmieniono z odfrankowienia na nieważność.
  293. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 204/19, w jedynie niewielkim zakresie zmieniający korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018 r. (XXV C 2576/18), oddalający część zasądzonych na ich korzyść odsetek. Sąd obciążył Raiffeisen Bank International AG w całości kosztami postępowania, nie uznając przy tym zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.
  294. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.09.2022 r., sygn. akt I C 3529/21, zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. ponad 84 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w dawnym Banku Gospodarki Żywnościowej, którą Sąd uznał za nieważną.
  295. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.09.2022 r., sygn. akt I C 699/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 42 tys. zł i ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  296. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 28.09.2022 r., sygn. akt I C 732/17, w którym na korzyść naszych Klientów orzeczono kwoty ponad 20 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami. Pozwany Bank BPH S.A. został w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w GE Money Banku.
  297. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2022 r., sygn. akt I C 2159/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 24 tys. zł wraz z odsetkami oraz ponad 50 tys. CHF, obciążając bank kosztami postępowania.
  298. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2022 r., sygn. akt I C 2376/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 123 tys. zł z odsetkami i ponad 64 tys. CHF.
  299. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt I ACa 912/19, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.05.2019 r. (I C 1434/18), w ten sposób, że Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku BPH S.A. kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w GE Money Banku w 2006 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej.
  300. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt I C 1465/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki ponad 81 tys. zł z odsetkami, obciążając Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania. Sąd nie uznał zarzutów podniesionych przez bank i wskazał na nieważność umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku.
  301. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt I C 1542/17, który oddalił w całości powództwo główne i niemal w całości powództwo ewentualne Deutsche Banku (przy uwzględnieniu podniesionego przez nas zarzutu potrącenia, co w znacznej części wygasiło roszczenia banku wynikające z nieważności dwóch umów kredytów denominowanych w EUR z 2010 r.). Co ważne, Sąd podkreślił że nie ma podstaw aby bank domagał się tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
  302. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 2007/17, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22.05.2017 r. (I C 3258/16), zasądzający w związku z nieważnością Umowy na rzecz naszego Klienta od mBank S.A kwotę ponad 69 tys. zł wraz z odsetkami. Kosztami postępowania w całości obciążono bank.
  303. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt I C 960/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 286 tys. zł z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w Banku BGŻ S.A.
  304. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt I C 2145/20, zasądzający w związku z nieważności umowy na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  305. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 10135/22, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 35 tys. zł i ponad 16 tys. CHF z odsetkami.
  306. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 7.10.2022 r., sygn. akt I C 3233/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 244 tys. zł z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu.
  307. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 10.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 5162/22, w którym na rzecz naszej Klientki orzeczono obowiązek zapłaty przez BPH S.A. ponad 26 tys. zł z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytu pierwotnie złotowego, która została indeksowana do CHF na podstawie aneksu. Sąd uznał aneks za nieważny, przywracając umowie pierwotny kształt. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w dawnym GE Money Banku.
  308. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 12.10.2022 r., sygn. akt I C 1514/17, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 219 tys. i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania. Podstawą rozstrzygnięcia było tzw. odfrankowienie, tj. umowa dalej obowiązuje jako kredyt złotowy ale oprocentowany tak jak kredyt „frankowy” (Umowa PLN+LIBOR).
  309. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 12.10.1022 r., sygn. akt XXVII Ca 1865/19, zmieniający na skutek naszej apelacji wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 19.02.2019 r. (I C 2533/18) w ten sposób, że zamiast zasądzonej wcześniej kwoty ponad 30 tys. zł, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium łącznie kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania.
  310. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt XXIV C 1491/19, ustalający nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w dawnym BRE Banku. Na rzecz naszej Klientki zasądzono ponad 568 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając mBank S.A. kosztami postępowania.
  311. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Odwoławczy z dnia 17.10.2022 r., sygn. akt II Ca 323/21, którym oddalono apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 01.12.2020 r. (I C 540/17), przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  312. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.10.2022 r., sygn. akt XXV C 164/22, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Ochrony Środowiska w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami.
  313. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt I C 842/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 22 tys. zł i 30 tys. CHF wraz z odsetkami.
  314. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt I C 2577/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 53 tys. zł i 43 tys. CHF wraz z odsetkami.
  315. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.10.2022 r., sygn. akt IV C 1573/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 100 tys. i ponad 63 tys. wraz z odsetkami.
  316. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt XXV C 1409/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 21 tys. zł i 32 tys. CHF wraz z odsetkami.
  317. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt XXV C 1499/21, dotyczący umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym BGŻ S.A., uznanej przez Sąd za nieważną. Tym samym na rzecz naszych Klientów orzeczono kwoty ponad 220 tys. zł i 39 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. kosztami postępowania.
  318. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 179/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 85 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w 2007 r. za nieważną.
  319. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I ACa 1699/21, oddalający w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.10.2021 r. (I C 1622/18), oddalającego powództwo banku na kwotę ponad 1,6 mln zł. Co istotne Sąd podzielił nasze stanowisko, że nie może wyrokować o ewentualnym roszczeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w sytuacji, gdy podstawa powództwa zakreślona przez bank dotyczyła wyłącznie umowy.
  320. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I C 687/16, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej ponad 26 tys. zł i 6 tys. CHF wraz z odsetkami.
  321. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt II Ca 571/22, zmieniający zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 20.01.2022 r. (I C 563/20/S) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 53 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  322. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2022 r., sygn. akt I C 3599/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 32 tys. zł i ponad 67 tys. CH, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  323. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2022 r., sygn. akt I C 821/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  324. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.10.2022 r., sygn. akt I C 1780/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku.
  325. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 27.10.2022 r., sygn. akt VI C 3459/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami.
  326. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.10.2022 r., sygn. akt I ACa 1276/20, oddalający apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.10.2020 r. (I C 2118/18) oddalającego w całości powództwo banku z tytułu wypowiedzianej umowy kredytowej, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji w zakresie nieważności umowy.
  327. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.11.2022 r., sygn. akt I C 620/21, ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 142 tys. zł i 77 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  328. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., sygn. akt I C 2620/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 158 tys. zł i ponad 2 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający Bank kosztami postępowania.
  329. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 554/21, w którym Sąd zmienił częściowo zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.05.2021 r. (XXV C 2959/18) w ten sposób, że oddalił powództwo obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że korekta wyroku wynika wyłącznie ze skutecznego podniesienia przez bank zarzutu potrącenia, podtrzymując stanowisko w sprawie nieważności umowy kredytowej.
  330. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 1020/21, oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2021 r. (XXV C 726/20), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  331. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 8.11.2022 r., sygn. akt I C 2301/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 77 tys. zł i ponad 2 tys. CHF wraz z odsetkami.
  332. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 9.11.2022 r., sygn. akt XXIV C 167/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy zawartej z BGŻ S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. ponad 202 tys. zł i 68 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.
  333. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 9.11.2022 r., sygn. akt XXVIII C 16188/22, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością dwóch umów kredytowych kwoty ponad 494 tys. zł i 395 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  334. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt II C 1349/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 44 tys. zł i 7 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający Bank kosztami postępowania.
  335. Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt I C 2170/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 64 tys. zł z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  336. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I CSK 2885/22, w którym Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.11.2021 r. (V ACa 650/21).
  337. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 1113/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.
  338. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 504/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i 77 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  339. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 17.11.2022 r., sygn. akt I ACa 1108/22, oddalający w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.05.2022 r. (I C 1503/21), obciążający Bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w 2007 r. w Nordea Bank Polska S.A.
  340. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.11.2022 r., sygn. akt I C 1508/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 61 tys. zł i 47 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został w całości obciążony kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. z Raiffeisen Bank Polska (Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
  341. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.11.2022 r., sygn. akt XXVIII C 5404/21, ustalający nieważność dwóch umów kredytowych oraz umowy pożyczki zawartych z PKO BP S.A oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i 129 tys. CHF wraz z odsetkami, przy obciążeniu banku kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych Własny Kąt Hipoteczny oraz umowy pożyczki hipotecznej.
  342. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt I C 777/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 106 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.
  343. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt I C 2849/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 25 tys. zł i 41 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2008 r.
  344. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 543/21, oddalający w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (I C 1881/17), obciążający bank kosztami postępowania.
  345. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt I C 1155/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  346. Wyrok Sądu Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.11.2022 r., sygn. akt I C 2260/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 81 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  347. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., sygn. akt I C 764/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 203 tys. zł i 41 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  348. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., sygn. akt XXIV C 2571/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 21 tys. zł i 30 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z dawnym Polbankiem.
  349. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.11.2022 r., sygn. akt I C 530/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 53 tys. zł i ponad 102 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  350. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., sygn. akt I C 2187/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A. z Żubrem) kwoty ponad 147 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  351. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 82/19, oddalający apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2018 r. (XXV C 712/17).
  352. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 30.11.2022 r., sygn. akt XXVIII C 15017/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 23 tys. zł i 59 tys. CHF wraz z odsetkami, przy obciążeniu banku kosztami postępowania.
  353. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30.11.2022 r., sygn. akt V Ca 63/22, oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 04.11.2021 r. (II C 1016/18). Bank został obciążony kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. w dawnym Polbanku.
  354. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 1.12.2022 r., sygn. akt I C 2375/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 11 tys. zł i 34 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  355. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 1.12.2022 r., sygn. akt I C 1825/20, przesłankowo ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ekstralokum), oddalający jednak żądanie zapłaty skierowane przeciwko Santander Bank Polska S.A. ze względu na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
  356. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.12.2022 r., sygn. akt II Ca 1110/22, oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 2095/20). Bank obciążono kosztami postępowania.
  357. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.12.2022 r., sygn. akt II Ca 1360/22, oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 272/20/P), obciążający bank kosztami postępowania.
  358. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., sygn. akt XXVIII C 16960/22, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 260 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  359. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., sygn. akt XII C 731/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 50 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został także obciążony kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.
  360. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., sygn. akt I C 1153/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 48 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z dawnym Polbankiem.
  361. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 7.12.2022 r., sygn. akt I ACa 1028/22, oddalający apelację BNP Paribas Polska od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.05.2022 r. (I C 1202/21) i jednocześnie obciążający bank kosztami postępowania. Wyrok zapadł pół roku po orzeczeniu w I instancji. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w BGŻ S.A.
  362. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 8.12.2022 r., sygn. akt IV C 957/19, zasądzający na korzyść naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 31 tys. zł i 23 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z dawnym Polbankiem.
  363. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt II C 3784/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami, przy obciążeniu banku kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  364. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt I C 481/21, ustalający nieważność umowy kredytu denominowanego (mieszkaniowego) zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A. i jednocześnie zasądzający na korzyść naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 55 tys. zł i 19 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank obciążono kosztami postępowania.
  365. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział V Cywilny Odwoławczy z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt V Ca 165/22, oddalający apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (II C 3056/20) niemal w całości, jedynie w bardzo niewielkim zakresie oddalając żądanie odsetek od banku. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
  366. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt 1768/19, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 164 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zawartej z Nordea Bank Polska S.A.
  367. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.12.2022 r., sygn. akt I C 2645/22, oddalający w całości żądanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i zasądzający jedynie nieznaczną część roszczenia o zwrot kapitału w związku z nieważnością umowy kredytu zawartego w GE Money Banku.
  368. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 13.12.2022 r., sygn. akt II Ca 1364/22, oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 05.04.2022 r. (XII C 837/20/P), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  369. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2022 r., sygn. akt I C 2208/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 134 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w dawnym Kredyt Banku (Ekstralokum).
  370. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.12.2022 r., sygn. akt I CSK 5518/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Getin Noble Bank w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.09.2021 r. (I ACa 622/20).
  371. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.12.2022 r., sygn. akt I C 2007/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 48 tys. zł z odsetkami i 8 tys. CHF i obciążający bank kosztami postępowania.
  372. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 15.12.2022 r., sygn. akt III C 1105/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 62 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał dwie umowy kredytu zawarte z dawnym Polbankiem za nieważne.
  373. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 16.12.2022 r., sygn. akt II C 2578/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  374. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt I C 2216/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 49 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (Ekstralokum).
  375. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt II C 1914/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 92 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu denominowanego zawartego w Raiffeisen Bank Polska za nieważną (Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
  376. Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt X C 192/22, nakazujący wykreślenie 0 w związku z nieważnością umowy – hipoteki wpisanej na rzecz Getin Noble Banku S.A. i obciążający bank kosztami postępowania.
  377. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt I C 150/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 51 tys. zł i ponad 72 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z BGŻ S.A. za nieważną.
  378. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt I C 2549/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 5 tys. zł i ponad 46 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z dawnym Polbankiem za nieważną.
  379. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt IV C 1019/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 57 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z Kredyt Bankiem (Ekstralokum) za nieważną.
  380. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt IV C 1033/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 327 tys. zł i ponad 110 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z Nordea Bankiem S.A. za nieważną.
  381. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt IV C 1409/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 109 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  382. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt XXVIII C 9847/21, ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwoty ponad 171 tys zł i ponad 80 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  383. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. atk I C 3532/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 66 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  384. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.12.2022 r., sygn. akt I C 885/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Banku Polska S.A. kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 41 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2006 r. z Fortis Bankiem Polska S.A. za nieważną.
  385. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 22.12.2022 r., sygn. akt II C 137/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 54 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  386. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.12.2022 r., sygn. akt I C 865/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 55 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r. za nieważną.
  387. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi XII Wydział Cywilny z dnia 27.12.2022 r., sygn. akt XII C 586/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 170 tys. zł z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  388. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.12.2022 r., sygn. akt I C 2709/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 21 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  389. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28.12.2022 r., sygn. akt I CSK 4428/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (V ACa 700/21).
  390. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 29.12.2022 r., sygn. akt I C 3171/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 183 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. za nieważną.
  391. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r., sygn. akt I C 417/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez BGŻ S.A. i obciążający BNP Paribas Bank Polska S.A. kosztami postępowania. Sąd uznał przesłankowo umowę kredytu za nieważną.
  392. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r., sygn. akt I C 1794/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwoty ponad 93 tys. zł i ponad 46 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z dawnym Kredyt Bankiem (Ekstralokum) za nieważną.
  393. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 31.12.2022 r., sygn. akt XII C 1273/22/P, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 63 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z GE Money Bank S.A. za nieważną.
  394. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 03.01.2023 r., sygn. akt I ACa 323/22, oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1320/19), zmieniając go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  395. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt I C 979/22, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 29 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  396. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt I C 1062/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 41 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  397. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt III C 1536/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 89 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  398. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt I C 1511/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 185 tys. zł i ponad 43 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z Bankiem BGŻ S.A. za nieważną.
  399. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 5.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5592/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 52 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w grudniu 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. za nieważną.
  400. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 9.01.2023 r., sygn. akt I C 37/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millenium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  401. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 9.01.2023 r., sygn. akt I C 1758/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 59 tys. zł i ponad 46 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. za nieważną.
  402. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2023 r., sygn. akt I C 1302/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 128 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  403. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 12.01.2023 r., sygn. akt VI ACa 299/20, uchylający do ponownego rozpoznania nasz jedyny niekorzystny wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. (niekorzystny z uwagi na przyjęcie statusu przedsiębiorcy po stronie kredytobiorców), tj. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2020 r. (XXV C 1629/17). W sprawie ostatecznie doszło do zawarcia ugody pozasądowej.
  404. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2023 r., sygn. akt I C 1585/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 77 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z GE Money Bankiem S.A. za nieważną.
  405. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r., sygn. akt I C 3493/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium, zasądzający na rzecz naszego Klienta ponad 154 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  406. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny, sygn. akt V ACa 181/20, oddalający w przeważającej części apelację mBanku S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.12.2019 r. (II C 897/17), zmieniając go jedynie w zakresie odsetek.
  407. Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku IX Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r., sygn. akt IX C 467/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 47 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z GE Money Bankiem S.A. za nieważną.
  408. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 18.01.2023 r., sygn. akt II C 1072/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwotę ponad 72 tys. zł z odsetkami i obciążający go kosztami postępowania. Sąd uznał umowę zawartą z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) za nieważną.
  409. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.01.2023 r., sygn. akt I C 2241/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 573 tys. zł i ponad 30 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z GE Money Bankiem.
  410. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt I C 1632/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Getin Noble Banku S.A. kwoty ponad 131 tys. zł i ponad 80 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna.
  411. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt XXIV C 2468/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 20 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytową zawartą w dawnym Polbanku za nieważną.
  412. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt I C 1463/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 236 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu.
  413. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt II Ca 2146/22, oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 12.06.2022 r. (XII C 1472/20/P) i obciążający bank kosztami postępowania.
  414. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt XXV C 1687/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z mBank S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 53 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  415. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt V Ca 281/22, zmieniający wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15.10.2021 r. (I C 2068/19) na skutek apelacji obu stron, poprzez zasądzenie na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty o ponad 700 zł wyższej, oddalający w całości apelację banku i obciążający go kosztami postępowania.
  416. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.01.2023 r., sygn. akt I C 880/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 36 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  417. Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt I C 1047/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 38 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  418. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 11804/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 186 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  419. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.01.2023 r., sygn. akt I ACa 512/21, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 02.02.2021 r. (I C 254/20) na skutek apelacji obu stron, poprzez zasądzenie na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 49 tys. CHF z odsetkami, oddalający w całości apelację banku i obciążający bank kosztami postępowania.
  420. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., sygn. akt I C 445/21, ustalający nieważność umowy zawartej z Getin Bank S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Banku S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 80 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  421. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., sygn. akt I C 2817/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 37 tys. CHF, obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę Własny Kąt Hipoteczny za nieważną.
  422. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., sygn. akt I C 2890/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 222 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę Własny Kąt Hipoteczny za nieważną.
  423. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 02.02.2023 r., sygn. akt I ACa 1648/21, oddalający apelację Getin Noble Banku S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25.08.2021 r. (I C 561/19), w którym umowa kredytu została uznana za nieważną.
  424. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt I ACa 511/21, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.01.2021 r. (I C 1164/20) na skutek apelacji obu stron, poprzez zasądzenie łącznie na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. dochodzoną przez nas kwotę w związku z nieważnością umowy kredytu, obciążający bank kosztami postępowania.
  425. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 17644/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 102 tys. zł i ponad 77 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Fortis Bankiem Polska S.A. za nieważną.
  426. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.02.2023 r., sygn. akt I C 2784/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 109 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A., którą Sąd uznał przesłankowo za nieważną.
  427. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I C 698/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 71 tys. zł i ponad 23 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  428. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I C 1633/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 263 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  429. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt II C 1165/22, ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 335 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  430. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I CSK 6032/22, w którym Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I ACa 116/21).
  431. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 09.02.2023 r., sygn. akt VI ACa 90/22, oddalający w przeważającej części apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021 r. (XXVIII 5475/21), uwzględniając ją tylko w zakresie części odsetek i obciążając bank kosztami postępowania.
  432. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 1554/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBanku S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 19 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  433. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 1668/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredyt kwoty ponad 47 tys. zł i ponad 5 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  434. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.02.2023 r., sygn. akt I C 3444/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 249 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  435. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2023 r., sygn. akt I C 1750/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredyt kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 73 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  436. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.02.2023 r., sygn. akt I C 1069/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 109 tys. zł z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum)
  437. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.02.2023 r., sygn. akt I C 3846/21, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z BRE Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 258 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  438. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2023 r., sygn. akt I C 420/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 147 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.
  439. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2023 r., sygn. akt I C 639/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 57 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.
  440. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt I C 880/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 166 tys. zł i ponad 54 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  441. Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt I C 142/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 32 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  442. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17 lutego 2023 r., sygn. akt II Ca 622/22, oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1759/19/S), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  443. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt I C 2256/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millenium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu niemal 14 tys. zł i ponad 25 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  444. Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt I C 527/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu ponad 30 tys. zł i ponad 4 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A.
  445. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.02.2023 r., sygn. akt I C 2273/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwoty 198 tys. złotych z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  446. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7263/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z ING Bankiem Śląskim, zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwoty 266 tys. złotych i niemal 52 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  447. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.02.2023 r., sygn. akt I C 217/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bankiem S.A., zasądzający od Santander Banku S.A. kwoty ponad 350 tys. złotych i niemal 93 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  448. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.02.2023 r., sygn. akt II Ca 871/22, oddalający apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 10.02.2022 r. (I C 1282/21) i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy.
  449. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 24.02.2023 r., sygn. akt II C 173/22, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. ponad 250 tys. zł i ponad 34 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę Własny Kąt Hipoteczny zawartą w 2006 r. za nieważną.
  450. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.02.2023 r., sygn. akt I ACa 696/22, oddalający w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (XXVIII C 3546/21), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  451. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt I C 1566/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Millennium Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 230 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  452. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 1765/21, oddalający w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 21.05.2021 r. (I C 1169/19), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  453. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 9772/21, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A., zasądzający kwotę ponad 146 tys. złotych z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  454. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 02.03.2023 r., sygn. akt: I ACa 983/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2021 r. (I C 996/19), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 37 tys. zł i ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami w związku z uznaniem, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna.
  455. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 03.03.2023 r., sygn. akt I C 401/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Millennium Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 26 tys. zł i ponad 31 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  456. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 03.03.2023 r., sygn. akt I C 3135/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) i obciążający Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania.
  457. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 06.03.2023 r., sygn. akt: I ACa 558/22, w którym Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.10.2021 r. (II C 589/20), w ten sposób, że Sąd oddalił w przeważającej części roszczenie o zapłatę (z uwagi na podniesiony zarzut potrącenia), utrzymując w mocy rozstrzygnięcie o kosztach postępowania za I instancję (podstawą rozstrzygnięcia była nieważność umowy kredytu zawartej w ING Bank Śląski S.A.).
  458. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt I C 333/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A., zasądzający kwoty ponad 122 tys. zł i ponad 5 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  459. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt VI Ca 971/21, oddalający w przeważającej części apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.09.2021 r. (XXVIII C 3585/21), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  460. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt I C 9/22, oddalający powództwo BNP Paribas Bank Polska S.A., tak w zakresie żądania zwrotu kapitału (z uwagi na dokonane potrącenie), jak i w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, obciążający bank w całości kosztami postępowania
  461. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt I C 421/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 79 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A.
  462. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 10.03.2023 r., sygn. akt II Ca 448/22, oddalający w całości apelację Millennium Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 17.12.2021 r. (XII C 200/21/P), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  463. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.03.2023 r., sygn. akt I C 2462/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 325 tys. zł i ponad 13 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A.
  464. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14.03.2023 r., sygn. akt III Ca 1148/22, oddalający apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25.08.2022 r. (I C 144/22), który nakazał wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej z uwagi na nieważność umowy.
  465. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 16.03.2023 r., sygn. akt II C 1180/21, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z ING Bank Śląski S.A.
  466. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.03.2023 r., sygn. akt I C 3516/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Millennium Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 295 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  467. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.03.2023 r., sygn. akt XXV C 3006/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 110 tys. zł i ponad 71 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  468. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., sygn. akt I C 969/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 551 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
  469. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., sygn. akt XI C 1235/19, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 70 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  470. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7674/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 460 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
  471. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 23.03.2023 r., sygn. akt I C 252/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank S.A.) w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 251 tys. zł i ponad 22 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  472. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.03.2023 r., sygn. akt: XVI Ca 1169/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 18.06.2021 r. (I C 1077/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 39 tys. zł z odsetkami, w związku z uznaniem, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna.
  473. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.03.2023 r., sygn. akt I C 3330/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 169 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z BRE Bank S.A. za nieważną.
  474. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 27.03.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 2614/21, zmieniający zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) i zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami. Kosztami postępowania w całości obciążono bank.
  475. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 28.03.2023 r., sygn. akt I C 3203/19, zasądzający od Getin Noble Banku S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2006 r. z Getin Bank S.A. za nieważną.
  476. Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 29.03.2023 r., sygn. akt I C 654/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 7 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2011 r. z Bankiem BPH.
  477. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29.03.2023 r., sygn. akt V Ca 824/22, w którym Sąd oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 20.01.2022 r. (I C 1052/18) i w całości obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias (dawny Polbank).
  478. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., sygn. akt I ACa 713/22, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.03.2022 r. (XXIV C 511/19) i obciążający PKO BP S.A. w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego dawnej Nordei zawartej w 2009 r. (umowa Nordea-Habitat).
  479. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., sygn. akt I C 478/20, zasądzający w związku z nieważności umowy na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 64 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  480. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., sygn. akt I C 2513/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 21 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  481. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30.03.2023 r., sygn. akt II Ca 1186/22, w którym Sąd w nieznacznym zakresie zmienił korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Rejonowego w Chrzanowie z dnia 16.02.2022 r. (I C 325/21), w którym Sąd uznał umowę kredytową za nieważną. Oddalono odsetki zasądzone za ok. 8 miesięcy. Santander Bank Polska S.A. został obciążony w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
  482. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., sygn. akt I C 2984/21, ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 43 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.
  483. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.04.2023 r., sygn. akt I C 2025/19, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwoty ponad 19 tys. i ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego zawartą w 2008 r. z GE Money Bank S.A. za nieważną.
  484. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 04.04.2023 r., sygn. akt IV C 69/20, ustalający nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
  485. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 5.04.2023 r., sygn. akt II C 1225/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 217 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2004 r.
  486. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.04.2023 r., sygn. akt XXVIII C 13304/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej ponad 314 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  487. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.04.2023 r., sygn. akt I C 1587/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 117 tys. wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank kosztami postępowania. Umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. z Polbank EFG została uznana za nieważną.
  488. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.04.2023 r., sygn. akt XXIV C 691/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 78 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  489. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.04.2023 r., sygn. akt I C 33/23, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 44 tys. zł i ponad 19 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  490. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.04.2023 r., sygn. akt I C 1582/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został w całości obciążony kosztami postępowania.
  491. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny z dnia 14.04.2023 r., sygn. akt I C 547/22, ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2006 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 22 tys. zł i ponad 103 tys. CHF wraz z odsetkami.
  492. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.04.2023 r., sygn. akt I C 3136/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank) i zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 79 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  493. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 17.04.2023 r., sygn. akt XXIV C 856/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Deutsche Bank PBC S.A. w 2007 r. oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od Deutsche Bank Polska S.A. kwoty ponad 70 tys. zł i ponad 159 tys. CHF z odsetkami. Bank został w całości obciążony kosztami postępowania.
  494. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.04.2023 r., sygn. akt I C 957/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 68 tys. zł wraz z odsetkami, i obciążający bank kosztami postępowania.
  495. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.04.2023 r., sygn. akt I C 2632/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 428 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
  496. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 19.04.2023 r., sygn. akt I C 236/22, w którym Sąd oddalił w całości powództwo PKO BP S.A. o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i obciążył bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. (umowa Nordea-Habitat).
  497. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 21.04.2023 r., sygn. akt I ACa 1760/22, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.06.2022 r. (XII C 683/19) i zasądził od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 136 tys. zł wraz z odsetkami, w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2006 r. Bank został w całości obciążony kosztami postępowania.
  498. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., sygn. akt I C 35/23, zasądzający na rzecz mBank S.A. tytułem zwrotu części udostępnionego kapitału, w związku z nieważnością umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. kwotę ponad 62 tys. zł. Powództwo banku w pozostałej części zostało oddalone (w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału oraz kwoty rozliczonej z bankiem w drodze potrącenia).
  499. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., sygn. akt III C 1743/19, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank) oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 79 tys. zł i ponad 15 tys. CHF z odsetkami. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.
  500. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., sygn. akt III C 1993/18, w którym Sąd oddalił powództwo główne Banku BPH S.A. o zapłatę 145 tys. CHF oraz powództwo ewentualne o zapłatę ponad 596 tys. zł, a także powództwo ewentualne w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Na rzecz banku zasądzono kwotę ponad 313 tys. zł tytułem zwrotu udostępnionego kapitału, z związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A.
  501. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.04.2023 r., sygn. akt I C 1007/23, ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r., zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 229 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  502. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.04.2023 r., sygn. akt I ACa 297/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (I C 252/20), zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 76 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  503. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., sygn. akt I ACa 50/22, uwzględniający jedynie w nieznacznym zakresie apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2021 r. (I C 236/21), oddalający odsetki za opóźnienie oraz uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A.
  504. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., sygn. akt I ACa 1163/21, zmieniający na skutek apelacji PKO BP S.A. korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.07.2021 r. (I C 2308/19) jedynie w nieznacznym zakresie, tj. oddalając odsetki za opóźnienie oraz uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.
  505. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., sygn. akt I C 1510/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 14 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny zawarta w 2006 r. jest nieważna.
  506. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2023 r., sygn. akt I C 422/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Getin Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  507. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2023 r., sygn. akt I C 1349/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 205 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank kosztami postępowania.
  508. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2023 r., sygn. akt I C 2460/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. kwotę ponad 199 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. za nieważną.
  509. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2023 r., sygn. akt I C 1827/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 319 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank kosztami postępowania.
  510. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.04.2023 r., sygn. akt I C 2845/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 81 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania. Umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z GE Money Bank S.A. została uznana za nieważną.
  511. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 28.04.2023 r., sygn. akt XVI C 3589/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 36 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank kosztami postępowania.
  512. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 5.05.2023 r., sygn. akt I C 746/22/S, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 59 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) za nieważną.
  513. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 8.05.2023 r., sygn. akt II C 3689/22, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A.
  514. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 8.05.2023 r., sygn. akt XXVII WSC 25/23, umarzające postępowanie wywołane skargą kasacyjną Banku Millennium S.A. w związku z cofnięciem skargi od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2022 r. (XXVII Ca 1865/19).
  515. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.05.2023 r., sygn. akt I C 84/21/N, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 58 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z Kredyt Bank S.A. za nieważną.
  516. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.05.2023 r., sygn. akt I C 2937/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 39 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
  517. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 10.05.2023 r., sygn. akt XXIV C 2324/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 96 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  518. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.05.2023 r., sygn. akt I C 1170/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 158 tys. zł wraz z odsetkami. Bank BPH S.A. został obciążony w całości kosztami postępowania.
  519. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 11.05.2023 r., sygn. akt VI ACa 1681/22, w którym Sąd na skutek apelacji Banku Millennium S.A. zmienił w nieznacznym zakresie korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022 r. (XXV C 2707/20), oddalając większość odsetek oraz uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.
  520. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.05.2023 r., sygn. akt I ACa 650/21, w którym Sąd na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A. zmienił jedynie w nieznacznym zakresie korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.03.2021 r. (I C 642/20), oddalając odsetki oraz uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
  521. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.05.2023 r., sygn. akt I C 1384/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwoty ponad 86 tys. zł i ponad 4 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank BPH S.A. został obciążony w całości kosztami postępowania.
  522. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.05.2023 r., sygn. akt I C 1824/22, ustalający nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w 2007 r. i 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 551 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania.
  523. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 15.05.2023 r., sygn. akt I C 3874/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 55 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Polbank EFG.
  524. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2023 r., sygn. akt I ACa 279/22, w którym Sąd w całości oddalił apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.12.2021 r. (I C 799/21) i obciążył bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2008 r., którą sąd uznał za nieważną
  525. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2023 r., sygn. akt I ACa 1163/20, w którym Sąd oddalił apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4.09.2020 r. (I C 1027/19). Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.
  526. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.05.2023 r., sygn. akt I C 3096/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 609 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
  527. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.05.2023 r., sygn. akt I C 2075/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd ustalił przesłankowo nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat).
  528. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 24.05.2023 r., sygn. akt I C 2521/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 138 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  529. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 25.05.2023 r., sygn. akt IV C 393/20, w którym Sąd oddalił powództwo Raiffeisen Bank International AG skierowane przeciwko naszym Klientom w związku z wypowiedzianą umową kredytu i obciążył bank w całości kosztami postępowania. Umowa kredytu zawarta w 2007 r. z Polbank EFG została uznana za nieważną.
  530. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.05.2023 r., sygn. akt I C 987/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 308 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych w 2007 r. i 2008 r. z BRE Bank S.A., które zostały uznane za nieważne.
  531. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.05.2023 r., sygn. akt I C 3861/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 36 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  532. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.05.2023 r., sygn. akt I C 2940/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A., którą Sąd uznał za nieważną.
  533. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 31.05.2023 r., sygn. akt XXIV C 84/18, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądzający od Banku BPH S.A. kwoty ponad 28 tys. zł i ponad 24 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  534. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 31.05.2023 r., sygn. akt XXVIII C 6268/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank S.A. kwotę ponad 577 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd ustalił przesłankowo nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Deutsche Bank BPC S.A.
  535. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 2713/23, zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 7 tys. zł i ponad 41 tys. CHF i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A.
  536. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 05.06.2023 r., sygn. akt IV C 1690/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A.
  537. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 06.06.2023 r., sygn. akt I C 1587/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 119 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd przyjął, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (Ekstralokum) jest nieważna.
  538. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.06.2023 r., sygn. akt I C 2185/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A.
  539. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 07.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 6546/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 56 tys. CHF, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum).
  540. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 12.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7091/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 144 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (Nordea-Habitat), uznanej przez Sąd za nieważną.
  541. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.06.2023 r., sygn. akt XXV C 1619/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Getin Bank S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 21 tys. zł oraz ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  542. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 13.06.2023 r., sygn. akt I ACa 993/22, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.04.2022 r. (I C 494/21), zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 255 tys. zł, obciążając bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BGŻ S.A.
  543. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.06.2023 r., sygn. akt I CSK 1146/23, w którym Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2022 r. (V Ca 63/22).
  544. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.06.2023 r., sygn. akt I C 2168/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 61 tys. zł i ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  545. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.06.2023 r., sygn. akt I C 3874/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 180 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  546. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.06.2023 r., sygn. akt XXV C 2686/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 44 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).
  547. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.06.2023 r., sygn. akt I C 1165/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł oraz ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  548. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 20.06.2023 r., sygn. akt I ACa 262/22, w którym Sąd oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.01.2022 r. (XXIV C 1183/17) i obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.
  549. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 20.06.2023 r., sygn. akt II C 2626/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 109 tys. zł i ponad 41 tys. CHF wraz z odsetkami i obciązający w całości bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem BGŻ S.A.
  550. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.06.2023 r., sygn. akt I C 2818/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) kwoty ponad 114 tys. zł i ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. za nieważną.
  551. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.06.2023 r., sygn. akt I ACa 788/22, w którym Sąd oddalił w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2022 r. (III C 559/17) i obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A.
  552. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., sygn. akt I C 3489/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwoty ponad 98 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  553. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., sygn. akt I ACa 509/22, w którym Sąd oddalił apelacje obu stron, utrzymując w mocy korzystny dla naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.02.2022 r. (I C 2046/20), w którym Sąd uznał za nieważną umowę kredytową zawartą z Santander Consumer Bank S.A.
  554. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., sygn. akt I ACa 1610/22, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.05.2022 r. (XV C 713/19), ustalając nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 142 tys. zł wraz z odsetkami i obciążając bank kosztami postępowania.
  555. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., sygn. akt II C 3791/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 802 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  556. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 22.06.2023 r., sygn. akt III C 2939/22, ustalający nieważność umowy zawartej w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 105 tys. zł i ponad 71 tys. CHF, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  557. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 26.06.2023 r., sygn. akt II C 1751/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 61 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).
  558. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 26.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4813/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 70 tys. zł i ponad 70 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (umowa Nordea-Habitat).
  559. Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu I Wydział Cywilny z dnia 27.06.2023 r., sygn. akt I C 211/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A., zasądzający na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 85 tys. zł i ponad 12 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  560. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.06.2023 r., sygn. akt I C 1829/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów do mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 134 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  561. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2023 r., sygn. akt I C 1842/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z uznaniem, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z BRE Bank S.A. jest nieważna.
  562. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.06.2023 r., sygn. akt I C 1094/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  563. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5645/23, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 457 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2008 r. z BRE Bank S.A. za nieważną.
  564. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2023 r., sygn. akt I C 1122/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 89 tys. zł i ponad 98 tys. CHF wraz z odsetkami, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy zawartej w 2005 r. z Getin Bank S.A.
  565. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7518/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 76 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z BRE Bank S.A. za nieważną.
  566. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.06.2023 r., sygn. akt I C 873/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 42 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (dawny Polbank).
  567. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2023 r., sygn. akt I C 1957/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 234 tys. zł wraz odsetkami.
  568. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.07.2023 r., sygn. akt XXVIII C 3399/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  569. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.07.2023 r,. sygn. akt XXVIII C 14806/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Getin Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 60 tys. zł i ponad 15 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  570. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 05.07.2023 r., sygn. akt I ACa 165/22, w którym na skutek apelacji mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2021 r. (I C 377/21) Sąd Apelacyjny zmienił jedynie w nieznacznym zakresie w/w wyrok, oddalając odsetki i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  571. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2023 r., sygn. akt I ACa 445/22, w którym na skutek apelacji Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.12.2021 r. (I C 1138/21) Sąd Apelacyjny zmienił jedynie w nieznacznym zakresie w/w wyrok, oddalając część zasądzonych na jej korzyść odsetek i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, obciążając bank kosztami postępowania.
  572. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2023 r., sygn. akt I C 1484/18, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Consumer Bank S.A. kwoty ponad 17 tys. zł i ponad 8 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. jest nieważna.
  573. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 07.07.2023 r., sygn. akt II C 3657/20, zasądzający na rzecz naszych klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu zawarta w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna.
  574. Wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.07.2023 r. , sygn. akt I C 396/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwoty ponad 62 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  575. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.07.2023 r., sygn. akt I C 2169/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 63 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania.
  576. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny z dnia 11.07.2023 r., sygn. akt I C 238/23, ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r., zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 291 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania.
  577. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.07.2023 r., sygn. akt I C 1948/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 245 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  578. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.07.2023 r., sygn. akt I C 2796/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwoty ponad 77 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  579. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13.07.2023 r. sygn. akt I CSK 3766/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Raiffeisen Bank International AG w sprawie korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12.01.2022 r. (I ACa 1158/17).
  580. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.07.2023 r., sygn. akt I C 2450/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 105 tys. zł i ponad 63 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  581. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.07.2023 r., sygn. akt I C 4099/22, oddalający powództwo PKO BP S.A. skierowane przeciwko naszym Klientów o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i obciążający bank kosztami postępowania.
  582. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.07.2023 r., sygn. akt I ACa 162/23, zmieniający jedynie w nieznacznym zakresie korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.04.2022 r. (XXVIII C 4553/21), poprzez oddalenie odsetek i uwzględnienie zarzutu zatrzymania. Bank został obciążony kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.
  583. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.07.2023 r., sygn. akt I C 2777/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millenium S.A., kwotę ponad 209 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu jest nieważna.
  584. Wyrok Sądu Okręgowy w Kielcach z dnia 21.07.2023 r., sygn. akt I C 1833/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 110 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał za nieważną umowę kredytu zawartą w 2008 r. (tzw. kredyt hipoteczny MIX).
  585. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 25.07.2023 r., sygn. akt I C 320/23, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 106 tys. zł, uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2002 r. z dawnym Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna.
  586. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 25.07.2023 r., sygn. akt I C 416/23, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu jest nieważna.
  587. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.07.2023 r., sygn. akt XXIV C 1184/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  588. Wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.07.2023 r., sygn. akt XXIV C 1076/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 111 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  589. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.07.2023 r., sygn. akt I C 1375/21, ustalający nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 265 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.
  590. Wyrok Sądu Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywikny Odwoławczy z dnia 1.08.2023 r., sygn. akt II Ca 2846/22, oddalający w znacznej większości apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 8.07.2022 r. (I C 2032/20/K), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  591. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2.08.2023 r., sygn. akt I ACa 589/22, uwzględniający w znacznej części apelację naszych Klientów od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.02.2022 r. (I C 344/20) i ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 140 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania.
  592. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 3.08.2023 r., sygn. akt I C 2712/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BGŻ S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 169 tys. zł i ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami procesu.
  593. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.08.2023 r., sygn. akt III C 383/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 6 tys. CHF, obciążając przy tym bank kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna.
  594. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 3.08.2023 r., sygn. akt VI C 1178/20/S, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A., kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu jest nieważna.
  595. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.08.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4067/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A., w związku z nieważnością umowy kredytowej, kwotę ponad 96 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  596. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 7.08.2023 r., sygn. akt I C 39/22, oddalający powództwo mBank S.A. skierowane przeciwko naszym Klientom o zapłatę tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  597. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8.08.2023 r., sygn. akt I ACa 404/22, zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 24.11.2021 r. (II C 544/20) w ten sposób, że z uwagi na zarzut potrącenia Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od banku kwotę ponad 25 tys. CHF wraz z odsetkami. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
  598. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.08.2023 r., sygn. akt I C 1166/23, ustalający nieważność umowy kredytowej (Własny Kąt Hipoteczny) zawartej w 2007 r. z PKO BP S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę ponad 410 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  599. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.08.2023 r., sygn. akt I C 2447/23, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Bre Bankiem i zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 203 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  600. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.08.2023 r., sygn. akt I C 2496/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Bre Bankiem i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 154 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postepowania.
  601. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.08.2023 r., sygn. akt XXIV C 1366/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 279 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. (Nordea-Habitat) jest nieważna.
  602. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.08.2023 r., sygn. akt IV C 768/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A, ponad 193 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu jest nieważna.
  603. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.08.2023 r., sygn. akt I C 2788/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny) i zasądzający na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 120 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  604. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.08.2023 r., sygn. akt III C 1887/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem BGŻ S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 191 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  605. Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 29.08.2023 r., sygn. akt I C 76/23, oddalający w całości powództwo ING Banku Śląskiego S.A. przeciwko naszej Klientce o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i obciążający bank kosztami postępowania.
  606. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4.09.2023 r., sygn. akt I C 2618/22 (Sędzia del. Michał Siemieniec), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 roku z Lukas Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Credit Agricole Bank Polska S.A. kwotę ponad 132 tys. zł oraz ok. 330 CHF, jednocześnie uwzględniający podniesiony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  607. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 4.09.2023 r., sygn. akt I C 2972/22 (Sędzia Irena Sporysz), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN zawartej w 2008 roku z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 64 tys. zł i ponad 59 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  608. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.09.2023 r., sygn. akt I C 3185/22 (Sędzia (del.) Marcin Hałgas), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 r. z Bankiem Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 12 tys. zł oraz ponad 64 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  609. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6.09.2023 r., sygn. akt I ACa 552/22 (SSA Elżbieta Karpeta, SSA Lucyna Morys – Magiera (spr.), SSA Aleksandra Korusiewicz), oddalający apelację Banku Millenium S.A.(sygn. I inst. I C 468/20) i zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania odwoławczego, a to w związku z nieważnością Umowy o Millekredyt Dom w złotych, indeksowanej kursem CHF, zawartej w 2005 roku.
  610. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6.09.2023 r., sygn. akt I ACa 1516/22 (SSA Dariusz Janiszewski /spr./, SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła, SSA Karolina Sarzyńska) oddalający apelację Banku Millenium S.A. (sygn. I inst. I C 57/22) w sprawie z powództwa banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i zasądzający na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów postępowania odwoławczego.
  611. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.09.2023 r., sygn. akt I C 1244/23 (SSO Magdalena Soboń), ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego NORDEA-HABITAT zawartej w 2009 roku i zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 58 tys. zł oraz ponad 52 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  612. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.09.2023 r., sygn. akt I C 1030/23 (SSO Magdalena Soboń), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 roku z Lukas Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Credit Agricole Bank Polska S.A. kwotę ponad 93 tys. zł oraz ok. 45 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  613. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11.09.2023 r., sygn. akt XV C 1155/23 (SSO Weronika Klawonn), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A.. kwotę ponad 116 tys. CHF wraz z odsetkami, jak również obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2006 r. z GE Money Bank S.A.
  614. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2023 r., sygn. akt XXVIII C 6923/21 (Sędzia Paweł Krekora), zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 80 tys. zł i ponad 53 tys. CHF oraz uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością dwóch umów kredytu hipotecznego zawartych w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
  615. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.09.2023 r., sygn. akt XXV C 415/20 (Sędzia (del.) Adam Mitkiewicz), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. kwotę ponad 68 tys. zł i ponad 71 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej w 2006 r.
  616. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.09.2023 r., sygn. akt I C 2796/22 (Sędzia Krzysztof Dyl), ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2006 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 3 tys. zł oraz ponad 60 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  617. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.09.2023 r., sygn. akt I C 2193/21 (Sędzia (del.) Marcin Hałgas), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 r. z Bankiem Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 135 tys. zł oraz ponad 77 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  618. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.09.2023 r., sygn. akt I C 3076/20 (Sędzia (del.) Łukasz Bobek), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 25 tys. zł i ponad 54 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2007 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce.
  619. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 18.09.2023 r., sygn. akt I C 494/23 (Sędzia Waldemar Nawrocki), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych mPlan waloryzowany kursem EUR zawartej w 2012 roku z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych klientów od mBank S.A. kwotę ponad 74 tys. EUR z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  620. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.09.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5927/23 (Sędzia Paweł Kaszak), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 239 tys. zł i ponad 232 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością dwóch umów kredytu mieszkaniowego zawartych w 2008 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A.
  621. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.09.2023 r., sygn. akt I C 2141/21 (Sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 17 tys. zł i ponad 25 tys. CHF, uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce.
  622. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 19.09.2023 r., sygn. akt I C 655/23 (Sędzia Edward Panek), ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT zawartej w 2009 roku z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 56 tys. zł oraz ponad 25 tys. CHF z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  623. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.09.2023 r., sygn. akt I C 1329/22 (SSO Krzysztof Lisek), zasądzający na rzecz mBank S.A. kwotę ponad 525 tys. zł z odsetkami, przy jednoczesnym oddaleniu roszczenia o zapłatę dalszych ok. 780 tys. zł, a także obciążający pozwanych kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z BRE Bank S.A.
  624. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 21.09.2023 r., sygn. akt V Ca 320/23 (Sędziowie Magdalena Daria Figura, Magdalena Majewska (spr.), Maria Dudziuk) oddalający apelację mBank S.A. (sygn. I inst. VI C 3459/19) i zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania odwoławczego, a to w związku z nieważnością zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. umowy kredytu hipotecznego.
  625. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22.09.2023 r., sygn. akt I C 2846/21 (Sędzia Ewa Karwowska) zasądzający od Banku BPH SA w Gdańsku na rzecz powódki kwotę ponad 124 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania w całości, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF zawartej 2008 r. z GE Money Bank S.A.
  626. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt I C 2703/21 (Sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 178 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej w 2007 roku.
  627. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt XXVIII C 2811/21 (Sędzia Edyta Sornat-Unisk), zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 50 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, jednocześnie uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 r. Fortis Bank Polska S.A.
  628. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 26.09.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 1510/22 (Sędziowie Katarzyna Małysa,Jan Bołonkowski (spr.),(del.) Anna Perkowska) oddalający apelację mBank S.A. (sygn. I inst. I C 1333/20), a na skutek naszej apelacji – zmieniający wyrok Sądu I Instancji i zasądzający na rzecz naszych Klientów dalszą kwotę ponad 3 tys. zł , a także przyznający zwrot kosztów postępowania odwoławczego, a to w związku z nieważnością zawartej w 2010 r. z BRE Bank S.A. umowy kredytu hipotecznego „Multiplan waloryzowany kursem CHF”.
  629. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.09.2023 r., sygn. akt I C 958/23 (SSO Magdalena Soboń), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 68 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami, oddalający w niewielkiej części roszczenie o zapłatę CHF i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego pierwotnie w PLN (2007 rok), a następnie aneksem indeksowanej do CHF (2008 rok).
  630. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.09.2023 r., sygn. akt I C 3212/21 (SSO Krzysztof Lisek), oddalający roszczenia Banku BPH S.A. przeciwko naszym Klientom o zapłatę ponad 270 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2004 roku z GE Money Bank S.A.
  631. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.09.2023 r., sygn. akt I C 1164/23 (SSO Magdalena Soboń), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN waloryzowany kursem EUR zawartej w 2012 roku z BRE Bank S.A.- Oddział Bankowości Detalicznej (MultiBank)i zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 37 tys. EUR wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  632. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 28.09.2023 r., sygn. akt II Ca 1666/23 (SSO Małgorzata Brulińska) oddalający apelację Santander Consumer Bank S. (sygn. I inst. XI C 1235/19) i zasądzający na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów postępowania odwoławczego, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z 2006 roku.
  633. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.09.2023 r., sygn. akt XXVIII C 18192/22 (Sędzia Bartłomiej Biegański), zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 123 tys. zł oraz ponad 17 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN waloryzowany kursem CHF zawartej w 2007 roku z BRE Bank S.A.
  634. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I ACa 488/22 (SSA Sławomir Jamróg), zmieniający w nieznacznym zakresie zaskarżony przez bank wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.2022 r. (I C 2028/20) poprzez oddalenie w części roszczenia odsetkowego oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, a jednocześnie – obciążenie banku kosztami postępowania odwoławczego. Umowa kredytowa zawarta z bankiem PKO BP Nordea.
  635. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I C 918/19 (SSO Bożena Chłopecka), zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 149 tys. zł oraz ponad 85 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytowej zawartej z BRE Bank S.A. w 2007 roku.
  636. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 3.10.2023 r., sygn. akt I C 3239/21 (Sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik), umarzający postępowanie o zapłatę ponad 400 tys. zł z powództwa Banku BPH S.A. przeciwko naszym Klientom, a w części oddalający powództwo banku i obciążający pozwanych kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z GE Money Bank S.A.
  637. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.10.2023 r., sygn. akt I C 3590/22 (Sędzia del. Alicja Węglowska), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny MULTIPLAN zawartej w 2006 roku z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 164 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  638. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2023 r., sygn. akt IV C 1393/19 (SSO Agnieszka Derejczyk), ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawartej w 2009 roku z Nordea Bank Polska S.A. i oddalający powództwo o zapłatę przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., a także obciążający strony kosztami postępowania po połowie.
  639. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 6.10.2023 r., sygn. akt I C 1621/22 (SSO Monika Świerad), umarzający postępowanie o zapłatę 210 tys. zł z powództwa Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu przeciwko naszym Klientom, a w części oddalający powództwo banku i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce.
  640. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.10.2023 r., sygn. akt I ACa 389/22 (SSA Jerzy Bess), zmieniający w nieznacznym zakresie zaskarżony przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.01.2022 r. (I C 2832/20) poprzez oddalenie w części roszczenia odsetkowego oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, a jednocześnie – obciążenie banku kosztami postępowania odwoławczego, a to w związku z nieważnością umowy zawartej w 2008 roku z z Nordea Bank Polska S.A. umowę o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT.
  641. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.10.2023 r., sygn. akt I C 3406/22 (SSO Krzysztof Dyl), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 90 tys. zł i ponad 74 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  642. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 478/21 (Sędzia Edyta Żyła), zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 24 tys. zł oraz ponad 41 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z BRE Bank S.A.
  643. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 1134/21 (Sędzia Edyta Żyła), ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2005 roku z Bankiem BPH S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 195 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami, uwzględniający przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  644. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 15642/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 r. z Bankiem Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 32 tys. zł oraz ponad 8,5 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  645. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt I C 1819/22 (SSO Krzysztof Lisek), zasądzający na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 298 tys. zł z częściowymi odsetkami, przy jednoczesnym oddaleniu roszczenia o zapłatę dalszych ok. 110 tys. zł, a także obciążający pozwanych kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z Fortis Bank Polska S.A.
  646. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2023 r., sygn. akt XXIV C 3067/20 (Sędzia Monika Dominiak), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu, Oddział w Polsce, kwotę ponad 181 tys. zł i ponad 193 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  647. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.10.2023 r., sygn. akt I C 1509/21 (Sędzia Piotr Pilarczyk), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwotę ponad 64 tys. zł oraz ponad 33 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawartej w 2008 roku z Nordea Bank Polska S.A.
  648. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.10.2023 r., sygn. akt I C 3565/21 (Sędzia del. Alicja Węglowska), ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2009 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od banku kwotę ponad 96 tys. zł oraz ponad 117 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, uwzględniający przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  649. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.10.2023 r., sygn. akt I C 3727/21 (SSO Krzysztof Lisek), zasądzający na rzecz Banku Millenium S.A. kwotę ponad 450 tys. zł z częściowymi odsetkami, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarzutu zatrzymania podniesionego przez pozwanego kredytobiorcę, i obciążający pozwanego kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt hipoteczny z 2008 roku.
  650. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.10.2023 r., sygn. akt I C 1283/23 (Sędzia Honorata Paluch), ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej w 2005 roku i zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 1,4 tys. zł oraz ponad 77 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  651. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.10.2023 r., sygn. akt I C 3234/23 (Sędzia Anna Chmielarz), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A.. kwotę ponad 240 tys. zł oraz ponad 17 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
  652. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.10.2023 r., sygn. akt I C 3404/22 (Sędzia Edyta Żyła), ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2004 roku z Bankiem BPH S.A. i zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. kwotę ponad 118 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  653. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2023 r., sygn. akt I ACa 47/22 (SSA Regina Kurek), zmieniający w nieznacznym zakresie zaskarżony przez bank wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.11.2021 r. (I C 110/21) poprzez oddalenie w części roszczenia odsetkowego oraz uwzględnienie zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, a jednocześnie – obciążenie banku kosztami postępowania odwoławczego. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank
  654. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.10.2023 r., sygn. akt I C 2519/21 (SSR del. Alicja Węglowska), zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 89 tys. zł oraz 54 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 roku z BRE Bank S.A.
  655. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 20.10.2023 r., sygn. akt I ACa 130/23 (SSA Magdalena Cichocka), oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 22.07.2022 r. (XII C 1076/18) oraz obciążający banku kosztami postępowania odwoławczego.
  656. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.10.2023 r., sygn. akt I C 3209/23 (Sędzia Anna Chmielarz), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 54 tys. zł oraz ponad 47 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  657. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 23.10.2023 r., sygn. akt II Ca 867/23 (SSO Monika Kuźniar (spr.), SSO Marek Kurkowski, SSO Dorota Stawicka-Moryc), oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 4.01.2023 r. (I C 979/22) oraz obciążający banku kosztami postępowania odwoławczego.
  658. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt II Ca 2331/22 (SSO Jarosław Jaroń), oddalający apelację Banku Millenium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 3.06.2022 r. (VIII C 861/18) oraz obciążający bank kosztami postępowania odwoławczego.
  659. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt XII C 417/21/P (Sędzia Tomasz Partyk), zasądzający na rzecz naszych klientów od Banku Millenium S.A. kwotę ponad 16 tys. zł oraz ponad 11 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
  660. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 1905/22 (Sędzia Joanna Dalba-Sobczyńska), ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2006 r. z Bankiem Millenium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  661. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 3398/23 (SSO Marcin Czachura), ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 6 tys. zł i ponad 106 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  662. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 26.10.2023 r., sygn. akt I C 187/23 (Sędzia Marcin Dudzik), ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A i zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 191 tys. zł oraz ponad 27 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami, jednocześnie uwzględniający zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania i obciążający bank kosztami postępowania.
  663. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 27.10.2023 r., sygn. akt I C 605/21 (Sędzia Piotr Kiszka), zasądzający na rzecz naszych klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 65 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
  664. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt I C 1208/22 (SSO Grzegorz Buła), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 248 tys. zł wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  665. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt XXVIII C 18248/21 (SSO Jowita Cieślik), zasądzający na rzecz naszych klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) kwoty ponad 54 tys. zł i 29 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
  666. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.10.2023 r., sygn. akt I CSK 5956/22 (SSN Maciej Kowalski) odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz powodów ponad 65 tys. zł w związku z nieważnością umowy kredytu z 2006 roku oraz obciążające bank kosztami postępowania kasacyjnego.
  667. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt I C 1270/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 18 tys. zł i 28 tys. euro wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  668. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt I C 1004/23 (SSO Adam Bojko) ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r. z PKO BP S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 93 tys. zł i 15 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  669. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.11.2023 r., sygn. akt II C 2224/20 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) zasądzający na rzecz naszych klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 198 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania z uwagi na uznanie, że umowa kredytu jest nieważna.
  670. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.11.2023 r., sygn. akt I C 1948/18 (sędzia (del.) Alicja Węglowska) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 132 tys. zł oraz ponad 181 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2005 roku z GE Money Bank S.A.
  671. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.11.2023 r., sygn. akt III C 1062/20 (Sędzia Agnieszka Rafałko) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.. kwoty ponad 88 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w 2007 roku.
  672. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.11.2023 r., sygn. akt I C 3490/22 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (tzw. umowa Ekstralokum) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania – przy jednoczesnym uwzględnieniu zgłoszonego przez bank zarzut potrącenia.
  673. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.11.2023 r., sygn. akt I C 1810/20 (SSR del. Alicja Węglowska) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 101 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania – przy jednoczesnym uwzględnieniu zgłoszonego przez bank zarzut potrącenia, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej z Kredyt Bank Spółka Akcyjna w 2007 roku.
  674. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 09.11.2023 r., sygn. akt I C 3296/21 (SSO Katarzyna Latała) oddalający powództwo PKO BP S.A. przeciwko naszym Klientom o ustalenie, że Umowa kredytu zawarta z Nordea w 2007 r. jest ważna i skuteczna w całości, a to z uwagi na nieważność tej Umowy, umarzający postępowanie o zapłatę kwoty 349 tys. zł dochodzone tytułem zwrotu wypłaconego kapitału, oddalający powództwo w zakresie żądania zapłaty tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i waloryzacji kwoty kapitału (łącznie ponad 271 tys. zł) i obciążający naszych Klientów kosztami postępowania.
  675. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.11.2023 r., sygn. akt I C 3216/22 (SSO Krzysztof Lisek), zasądzający na rzecz Banku BPH S.A. od naszej Klientki nieco ponad 76 tys. zł z częściowymi odsetkami, oddalający roszczenie banku o zapłatę dalszych bez mała 100 tys. zł, uznający zarzut zatrzymania zgłoszony przez kredytobiorcę do czasu zaofiarowania przez bank spełnienia świadczenia ponad 46 tys. zł i ponad 19 tys. CHF na rzecz kredytobiorcy, a także obciążający pozwaną kosztami postępowania w części, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z GE Money Bank S.A.
  676. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt I C 1177/23 (SSO Magdalena Soboń), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 roku z Lukas Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Credit Agricole Bank Polska S.A. kwotę ponad 262 tys. zł oraz ok. 480 CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  677. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 22488/22 (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek), zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 46 tys. zł i 125 tys. CHF, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Ergasias S.A. (Polbank).
  678. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt I C 3379/23 (sędzia (del.) Anna Baran) ustalający nieważność Umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny z 2008 r. zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ok. 3 tys. zł i ponad 29 tys. EUR wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  679. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt III C 1886/20 (SSO Rafał Schmidt), zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 200 tys. zł oraz ponad 116 tys. CHF wraz z częściowymi odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego w walucie wymienialnej zawartej w 2008 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
  680. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 13.11.2023 r., sygn. akt III C 2701/22, (SSO Anna Nisiobędzka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 100 tys. zł i 85 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  681. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14.11.2023 r., sygn. akt: I C 294/20 (SSR del. Marcin Hałgas) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa zawarta 2006 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna.
  682. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 2907/22 (SSO Tomasz Leszczyński) zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 108 tys. zł i 128 tys. CHF wraz z odsetkami od dnia doręczenia pozwu i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa zawarta 2007 r. z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna.
  683. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15.11.2023 r., sygn. akt: I ACa 443/22 (SSA Paweł Czepiel) uwzględniający naszą apelację (tj. zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 193 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami) oraz oddalający apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.01.2022 r. (I C 2805/20) i obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  684. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2023 r., sygn. akt I C 1020/21 (SSO Bożena Chłopecka), zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 33 tys. zł oraz ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością dwóch umów kredytu waloryzowanego kursem CHF zawartych w 2008 roku z Kredyt Bank S.A.
  685. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5637/22 (SSO Tomasz Leszczyński), ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 32 tys. zł oraz ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  686. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2023 r., sygn. akt III C 569/20 (SSO Anna Popławska-Czerwińska) zasądzający od Bank Millennium S.A. kwotę ponad 77 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania w całości, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bank Millennium S.A.
  687. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 16.11.2023, sygn. akt I C 593/22 (sędzia Alina Geremek), usuwający niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym wpis w księdze wieczystej poprzez nakazanie wykreślenia wpisu hipoteki umownej kaucyjnej do kwoty ponad 835 tys. zł ustanowionej na rzecz wierzyciela – Banku Millenium S.A., a także obciążający bank kosztami postępowania.
  688. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.11.2023, sygn. akt I C 1516/21, (SSR del. Łukasz Bobek) ustalający nieważność dwóch umów zawartych w 2008 roku z Kredyt Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A kwoty ponad 92 tys. zł i ponad 114 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  689. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt V ACa 1318/22 (SSA Joanna Mrozek) oddalający niemal w całości apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.05.2022 r. (XXVIII C 11948/21) przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z dawnym Polbankiem, obciążający jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
  690. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt V ACa 1452/22 (SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka) oddalający niemal w całości apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.06.2022 r. (II C 1947/20) przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A., obciążający jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
  691. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt I C 1501/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 230 tys. zł i 9 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  692. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt I C 1052/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwotę ponad 280 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  693. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.11.2023 r., sygn. akt I C 248/23 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  694. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21.11.2023 r., sygn. akt II CSKP 1602/22 (spr. SSN Grzegorz Misiurek, SSN Agnieszka Piotrkowska, SSN Władysław Pawlak) uwzględniający naszą skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.01.2021 r. (I ACa 1345/19) i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Sprawa dotyczyła umowy dawnego GE Money Banku (pozbawienie wykonalności BTE).
  695. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.11.2023 r., sygn. akt I C 1271/19 (SSO Bożena Chłopecka) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 17 tys. zł i 29 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z EFG Ergasias S.A. (Polbank).
  696. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, III Wydział Cywilny Odwoławczy z 21.11.2023 r., sygn. akt III Ca 607/23 (SSO Łukasz Zioła) oddalający w całości apelację Bank BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 29.03.2023 r., sygn. akt I C 654/17, przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2011 r. z Bankiem BPH S.A., i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 7 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  697. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.11.2023 r., sygn. akt I C 3094/22 (SSR del. Piotr Szołdrowski), ustalający nieważność Umowy kredytu Ekstralokum zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 71 tys. zł i ponad 51 tys. CHF i obciążający bank kosztami postępowania.
  698. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 22.11.2023 r., sygn. akt I C 428/22 (SSO Piotr Wicherek) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego MIX z 2008 r. zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. i zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 72 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  699. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4329/21 (SSO Agnieszka Nakwaska-Szczepkowska) zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty ponad 100 tys. zł i ponad 220 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie.
  700. Wyrok Sadu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.11.2023 r., sygn. akt II Ca 3165/22 (SSO Zbigniew Zgud) oddalający w całości apelację Bank BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 22.08.2022 r., sygn. akt I C 180/21/K, przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzającego na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 15 tys. zł i kwotę ponad 3,5 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  701. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 19143/21 (SSO Maciej Nawrocki) ustalający nieważność umowy zawartej w 2005 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający od Bank BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 380 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  702. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24.11.2023 r., sygn. akt I ACa 113/22 (SSA Wojciech Żukowski), oddalający niemalże w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.10.2021 r. (I C 606/20) przesłankowo ustalającego nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r., a także obciążający jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
  703. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 24.11.2023 r., sygn. akt I C 41/23 (SSO Lidia Dudek) oddalający powództwo Santander Consumer Bank S.A. przeciwko naszym Klientom o zwrot kwoty wypłaconego kapitału i zapłatę tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (łącznie ponad 382 tys. zł),a także obciążający bank kosztami postępowania.
  704. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.11.2023 r., sygn. akt IV C 1641/20 (SSO Agnieszka Derejczyk) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., ale oddalający powództwo o zapłatę i obciążający bank i stronę kosztami postępowania po połowie.
  705. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27.11.2023 r., sygn. akt I ACa 1902/22 (SSA Anna Bohdziewicz (spr.), SSA Lucyna Morys-Magiera, SSA Jolanta Polko), oddalający apelacje obydwu strony (IC 1404/21 ), a to w związku z nieważnością umowy Mieszkaniowego Kredytu Budowlano-Hipotecznego Express w złotych indeksowanego kursem CHF zawartej w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim S.A.
  706. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt V Ca 2317/22 (SSO Beata Gutkowska) oddalający w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 16.05.2022 r. (VI C 19/22) oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  707. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4921/22 (SSR Anna Głuszak) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwotę ponad 80 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
  708. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt I C 2313/20 (SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądzający od Banku Millenium kwotę ponad 51 tys. zł oraz ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r.
  709. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 13778/22 (SSO Ewa Pawłowska) ustalający nieważność umowy o kredyt konsolidacyjny z 2007 roku i zasądzający od Banku Millenium kwotę ponad 98 tys. zł oraz ponad 93 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  710. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt I ACa 3/23 (SSA Małgorzata Bohun) oddalający w całości apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12.10.2022 r. (I C 1514/17), odfrankawiającego umowę kredytu indeksowanego zawartego w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ektralokum), jednocześnie zmieniający podstawę prawną rozstrzygnięcia (przesłankowe uznanie umowy za nieważną) oraz obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  711. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 28.11.2023 r., sygn. akt III C 2394/22 (SSO Rafał Jasiński) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 260 tys. zł i 270 CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  712. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.11.2023 r., sygn. akt XXVIII C 18242/22 (SSO Bartłomiej Biegański) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 83 tys. zł oraz kwotę ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  713. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29.11.2023 r., sygn. akt I C 1036/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej z BRE Bank S.A. w 2006 roku i zasądzający od mBank S.A. kwoty ponad 497 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  714. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 30.11.2023 r., sygn. akt I C 117/21 (SSO Łucja Oleksy-Miszczyk) oddalający roszczenia Bank Millennium S.A. wywodzone z Umowy Kredytu Hipotecznego z 2008 roku, której spłaty kredytobiorca zaprzestał, i odstępujący od obciążenia banku kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością przedmiotowej umowy.
  715. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.11.2023 r., sygn. akt I C 3568/22 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający od mBank S.A. na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 177 tys. zł i 19 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  716. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.11.2023 r., sygn. akt I C 3528/22 (SSR Alicja Węglowska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasadzający od Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 68 tys. zł i kwotę ponad 56 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  717. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.12.2023 r., sygn. akt: V Ca 2844/22 (SSO Małgorzata Kanigowska-Wajs) oddalający niemalże w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawa-Woli w Warszawie z dnia 09.05.2022 r. (II C 99/18) i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  718. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 01.12.2023 r., sygn. akt I C 1490/22 (SSO Grzegorz Buła) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 165 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  719. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 01.12.2023 r., sygn. akt I C 984/23 (SSO Honorata Paluch) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A i zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 209 tys. zł i ponad 203 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  720. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4200/22 (SSO Tomasz Niewiadomski) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzającym od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 211 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  721. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 04.12.2023 r., sygn. akt II C 1375/20 (SSR Michał Osypiuk) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 63 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce.
  722. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 05.12.2023 r., sygn. akt I C 956/23 (SSO Honorata Paluch) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie i zasądzającym od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu kwoty ponad 108 tys. zł i ponad 33 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  723. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.12.2023 r., sygn. akt I C 956/23 (Sędzia Honorata Paluch) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów kwotę ponad 108 tys. zł oraz ponad 33 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  724. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 07.12.2023 r., sygn. akt I C 3381/23 (SSO Piotr Pilarczyk) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2006 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzającym od PKO BP S.A. kwoty ponad 67 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  725. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 08.12.2023 r., sygn. akt I C 902/23 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bankiem Millennium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 112 tys. zł i 94 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  726. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.12.2023 r., sygn. akt I C 3491/22 (SSR del. Michał Siemieniec) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 250 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  727. Wyrok Sądy Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11.12.2023 r., sygn. akt I ACa 395/22 (SSA Beata Kurdziel) uwzględniający niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt I C 374/20, zasądzający od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A., kwotę ponad 74 tys. zł i kwotę ponad 33 tys. CHF, przy jednoczesnym uwzględnieniu zarzutu zatrzymania banku.
  728. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 11.12.2023 r., sygn. akt I C 693/23 (SSO Waldemar Nawrocki) ustalający nieważność umowy zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 280 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  729. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 6457/21 (SSR Anna Głuszak) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 42 tys. zł i kwotę ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  730. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.12.2023 r., sygn. akt II Ca 783/23 (SSO Anna Nowak) oddalający w całości apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 04.01.2023 r. (I C 1062/21/K) przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy kredytowej zawartej w 2006 r., obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  731. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.12.2023 r., sygn. akt I C 2262/22 (SSO Edyta Barańska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 276 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  732. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.12.2023 r., sygn. akt I C 1227/23 (SSO Magdalena Soboń) oddalający w całości powództwo Banku Millennium S.A. o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i waloryzację sądową oraz oddalający niemalże w całości żądanie o zwrot kapitału z uwagi na zgłoszony zarzut potrącenia.
  733. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.12.2023 r., sygn. akt I ACa 955/22 (SSA Marzanna Góral) oddalający niemalże w całości apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2021 r. (XXVIII C 977/21) i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  734. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 14.12.2023 r., sygn. akt I C 824/23 (SSR del. Joanna Rawska-Pietrzkiewicz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwotę ponad 121 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  735. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt I C 4332/23 (SSO Piotr Pilarczyk) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddziałem w Łodzi.
  736. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt II Ca 1030/22 (SSO Paweł Szewczyk) oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 2 marca 2022 r. (sygn. akt I C 73/20/S) i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd Odwoławczy w całości podzielił stanowisko Sądu I instancji w zakresie nieważności umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2008 r. z pozwanym bankiem.
  737. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt I C 4580/23 (Sędzia Agnieszka Zwęglińska-Wójcik) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 319 tys. zł oraz ponad 3 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2009 roku.
  738. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt I C 2652/21 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 103 tys. zł oraz ponad 43 tys. CHFwraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  739. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 19.12.2023 r., sygn. akt III C 1280/23 (SSR Agnieszka Perehubka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 241 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  740. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4042/22 (SSR del. Michał Maj) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 307 tys. zł i ponad 135 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  741. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt I C 1688/20 (SSO Łukasz Szanter) oddalający w całości żądanie główne Banku BPH S.A. o zwrot ponad 101 tys. CHF kwoty kredytu, oddalający w całości żądanie ewentualne o zwrot ponad 422 tys. zł kwoty kredytu, oddalający w przeważającej części żądanie ewentualne o zapłatę ponad 254 tys. zł świadczenia nienależnego oraz obciążający powodowy bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A.
  742. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt I ACa 323/22 (SSA Jerzy Bess) oddalający niemalże w całości apelację Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21.03.2022 r. (I C 875/21) i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  743. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5673/23 (SSR Anna Głuszak) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwotę ponad 328 tys. zł oraz kwotę ponad 14 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.
  744. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.12.2023 r., sygn. akt I C 3032/22 (SSR del. Edyta Żyła) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (Umowa Kredytu Mieszkaniowego Konsolidacyjnego) oraz zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 177 tys. zł i ponad 3 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  745. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.12.2023 r., sygn. akt I ACa 1139/22 (SSO del. Dagmara Olczak – Dąbrowska) uwzględniający naszą apelację od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.06.2022 r. (I C 1421/19, SSO Tadeusz Bulanda) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 80 tys. zł i ponad 25 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  746. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.12.2023, sygn. akt I C 2396/23 (SSO Piotr Maziarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008r. z BRE Bank S.A. oraz zasądzający od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 115 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  747. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.12.2023, sygn. akt I C 381/23 (SSR del. Piotr Szołdrowski) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądzający od tego banku na rzecz powodów kwotę ponad 47 tys. zł oraz ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
  748. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2023, sygn. akt XXVIII C 13980/22 (SSO Ewa Pawłowska) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano – hipotecznego zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A. oraz zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę ponad 110 tys. zł oraz ponad 46 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  749. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.12.2023 r., sygn. akt IV C 463/20 (SSO Radosław Tukaj) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów kwotę ponad 513 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  750. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28.12.2023 r., sygn. akt I ACa 719/22 (SSA Bogdan Ziemiański) oddalający w przeważającej części apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 05.10.2022 r., sygn. akt I C 1542/17, i uznający umowy kredytu zawarte w 2010 r. z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie za nieważne.
  751. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.12.2023 r., sygn. akt XXVIII C 11103/22 (SSO Edyta Sornat-Unisk) zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszego klienta kwotę ponad 242 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.
  752. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 28.12.2023 r., sygn. akt I C 2242/21 (SSO Marzena Buszka) oddalający powództwo Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej o zapłatę ponad 114 tys. zł, umarzający postępowanie w zakresie wniosku o ustalenie istnienia stosunku prawnego oraz zapłatę kwoty ponad 630 tys. zł, a także zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania, a to w związku z nieważnością umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.
  753. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział II Odwoławczy z dnia 29.12.2023, sygn. II Ca 2859/22 (SSO Magdalena Meroń-Pomarańska) oddalający apelację banku BPH S.A. oraz zasądzający na rzecz strony powodowej zwrot kosztów postepowania, a to w związku z uznaniem, że umowa zawarta w 2006 roku z GE Money Bank jest nieważna.
  754. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29.12.2023 r., sygn. akt I ACa 599/22 (SSA Beata Kurdziel) oddalający apelację banku Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.02.2022 r., sygn. akt I C 1006/20, w przeważającej części, a to w związku z uznaniem, że umowa zawarta w 2008 roku z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna, oraz uwzględniający jedynie zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, a także zasądzający na rzecz strony powodowej zwrot kosztów postępowania.
  755. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 3.01.2024 r., sygn. akt I C 922/21 (SSR Karolina Gruszczyńska) zasądzający od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 59 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej w 2006 r.
  756. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 03.01.2024, sygn. akt II C 1175/22 (SSO Bogusława Kubica) zasądzający od ING Bank Śląski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 86 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu, a to w związku z nieważnością Umowy o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 roku.
  757. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 05.01.2024, sygn. akt I C 3138/23 (SSO Krzysztof Lisek ) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millenium S.A. oraz zasądzający od tego banku na rzecz powodów kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
  758. Wyrok Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 08.01.2024 r., sygn. akt I C 1053/21 (SSR Karolina Rubik – Schweinberger) oddalający w całości roszczenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału oraz w zakresie waloryzacji kapitału oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania, a to w związku z nieważnością zawartej w 2008 Umowy Kredytu Hipotecznego MIX ze zmienną stopą procentową.
  759. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 9010/21 (SSO Piotr Grenda) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 183 tys. zł i 135 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.
  760. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.01.2024 r., sygn. akt XXV C 503/23 (SSR del. Adam Mitkiewicz) ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2008 roku z Getin Bank S.A. DOMBANK Hipoteczny Oddział w Łodzi i obciążający Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. kosztami postępowania.
  761. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.01.2024, sygn. akt I C 570/23 (SSO Krzysztof Dyl) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądzający od tego banku na rzecz powodów kwotę ponad 155 tys. zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania.
  762. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt I C 506/23 (SSO Agnieszka Włodyga) zasądzający od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz naszych klientów kwotę ponad 168 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  763. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt I C 3080/22 (SSO Agnieszka Włodyga) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ekstralokum) i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 4 tys. zł wraz z odsetkami (z uwagi na podniesiony zarzut potrącenia) i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  764. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2024 r., sygn. akt II C 1531/20 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) zasądzający od Santander Bank Polska S. A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 91 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S. A. z siedzibą w Warszawie.
  765. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 2614/23 (SSO Krzysztof Świderski) ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający od PKO BP S.A. kwoty ponad 530 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  766. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt I C 4483/23 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2006 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i zasądzającym od PKO BP S.A. kwoty ponad 323 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami procesu.
  767. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt II Ca 1512/23 (SSO Joanna Czernecka) oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 10.02.2023 r. (I C 1668/20/P) i obciążający bank kosztami postępowania. Podstawą rozstrzygnięcia była nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r.
  768. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt I C 209/23 (SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzającym od PKO BP S.A. kwoty ponad 266 tys. zł i ponad 100 CHF wraz z odsetkami i obciążający w całości bank kosztami procesu
  769. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.01.2024 r., sygn. akt I C 1641/22 (SSO Grzegorz Buła) ustalający nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej w 2007 r. oraz umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 338 tys. zł wraz z odsetkami, a także oddalający powództwo w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej w 2010 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i obciążający bank kosztami procesu.
  770. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.01.2024 r. sygn. akt I C 4710/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2004 r. z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku kwotę ponad 108 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  771. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.01.2024 r. sygn. akt I C 5074/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku kwotę ponad 65 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  772. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.01.2024, sygn. akt I C 42/23 (SSO Krzysztof Dyl) ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w 2010 roku z Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwoty ponad 366 tys. zł oraz ponad 1,1 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  773. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.01.2024 r., sygn. akt I C 3233/23 (SSO Krzysztof Lisek) zasądzający od Santander Bank Polska S. A. na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 409 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S. A. z siedzibą w Warszawie.
  774. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.01.2024, sygn. akt I C 391/23 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny zawartej z Bankiem Millennium S.A. w 2006 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwoty ponad 47 tys. zł oraz ponad 12 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  775. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 22.01.2024 r., sygn. akt I C 983/23 (SSO Marek Syrek) ustalający nieważność Umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 187 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  776. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.2024 r., sygn. akt I C 397/23 (SSR del. Tomasz Partyk) zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 103 tys. zł i 20 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.
  777. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.01.2024 r., sygn. akt I C 1496/23 (SSR del. Tomasz Partyk) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z Bankiem BPH S.A. i zasądzający od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 80 tys. zł i ponad 61 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  778. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 23.01.2024 r., sygn. akt XV C 3568/23 (SSO Dominika Wetoszka) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający od Bank BPH S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  779. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 1346/23 (SSO Magdalena Soboń) umarzający postępowanie w zakresie żądania zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w związku z częściowym cofnięciem powództwa przez Banku Millennium S.A oraz oddalający powództwo w pozostałym zakresie – tj. w zakresie żądania zwrotu kapitału oraz żądania waloryzacji sądowej kapitału, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  780. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 2885/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 78 tys. zł i ponad 93 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  781. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 2775/21 (SSO Izabela Fountoukidis) zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 68 tys. zł oraz ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bank Millennium S.A.
  782. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2024 r., sygn. akt I C 4035/22 (SSR del. Edyta Żyła) oddalający powództwo Banku Ochrony Środowiska S.A. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz obciążający BOŚ Bank kosztami postępowania.
  783. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.01.2024 r., sygn. akt I CSK 6021/22 (SSN Adam Doliwa) odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej PKO BP S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2022 r. (V ACa 162/21) i obciążające w całości bank kosztami postępowania.
  784. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.01.2024 r., sygn. akt I C 2197/21 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwotę ponad 272 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  785. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.01.2024 r., sygn. akt I C 207/23 (SSR del. Marcin Hałgas) oddalający powództwo mBank S.A. o zwrot kapitału i waloryzację kwoty kapitału oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania, a to w związku z nieważnością zawartej w 2005 r. z BRE Bank S.A. i z uwagi na zgłoszony zarzut potrącenia.
  786. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29.01.2024 r., sygn. akt I C 3526/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność Umowy Kredytu Mieszkaniowego zawartej w 2008 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 292 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  787. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.01.2024 r., sygn. akt I C 1664/23 (SSO Maciej Ferek) ustalający nieważność Umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w 2008 roku Nordea Bank Polska S.A. i zasądzający od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 85 tys. zł i ponad 75 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  788. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 30.01.2024 r., sygn. akt I C 460/23 (SSR Paulina Fidzińska-Adamska) uzgadniający treść księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wykreślenie hipoteki umownej na kwotę ponad 297 tys. zł ustanowionej na rzecz Getin Bank S.A. Dom Oddział w Łodzi (aktualnie Getin Noble Bank S.A. w upadłości), obciążając w całości Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. kosztami postępowania. Sąd uznał, że umowa kredytu zawarta w 2005 r. jest nieważna. Wyrok zapadł w 10 miesięcy.
  789. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, III Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 30.01.2024 r., sygn. akt III Ca 786/22 (SSO Tomasz Milski) oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu pozbawiającego w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego (sygn. akt I C 1179/16), a także zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania odwoławczego.
  790. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.01.2024 r. sygn. akt I C 1711/21 (SSO Barbara Wypchło-Grymek ) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku kwotę ponad 15 tys. zł oraz ponad 39 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2007 roku z GE Money Bank S.A.
  791. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 30.01.2024 r., sygn. akt III C 2398/22 (SSO Małgorzata Kamykowska) ustalający nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w 2005 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A i zasądzający od banku Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu kwoty ponad 84 tys. zł i 33 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  792. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 31.01.2024 r., sygn. akt XVI Ca 578/23 (SSO Sylwia Kamińska) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku z dnia 16.01.2023 r. (IX C 467/19), zasądzającego na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 47 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego.
  793. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 3531/21 (SSO Agnieszka Kossowska) ustalający nieważność umowy o kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 81 tys. zł i ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  794. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2024 r., sygn. akt XXVIII C 3299/22 (SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy o kredyt z 2006 r. zawartej z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz zasądzający od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych klientów kwoty ponad 118 tys. zł i 26 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  795. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1.02.2024, sygn. akt I C 920/23 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej z BRE Bank S.A. w 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 245 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  796. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.02.2024, sygn. akt I C 4868/23 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność Umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. w 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank BPH S.A. kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  797. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 05.02.2024 r., sygn. akt: I ACa 2960/23 (SSA Paweł Rygiel) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. (aktualnie Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości) od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.03.2023 r. (I C 478/20). Sąd Apelacyjny wcześniej podjął postępowanie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej z udziałem Syndyka. W I instancji Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach DOM Oddziałem w Łodzi.
  798. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.02.2024 r., sygn. akt I C 2262/23 (SSR del. Tomasz Partyk) ustalający nieważność zawartej z BRE Bank S.A. Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF. z 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 91 tys. zł oraz ponad 146 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  799. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 7587/22 (SSR del. Henryk Walczewski) ustalający nieważność umowy zawartej w 2007 r. z dawnym Polbankiem i zasądzający od Raiffeisen Bank International kwoty ponad 111 tys. zł i ponad 11 tys. CHF. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
  800. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6.02.2024 r., sygn. akt I C 1499/23 (SSO Honorata Paluch) ustalający nieważność zawartej z Kredyt Bank Spółką Akcyjną Umowy o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2005 r. i zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 135 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  801. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.02.2024 r., sygn. akt II CSKP 1259/22 (spr. SSN Adam Doliwa, SSN Jacek Grela, SSN Marcin Łochowski) uwzględniający w całości naszą skargę kasacyjną i uchylający zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 05.11.2020 r. (I ACa 572/20) w części oddalającej naszą apelację i rozstrzygającej o kosztach postępowania apelacyjnego i przekazujący w tym zakresie sprawę Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
  802. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 07.02.2024 r., sygn. akt I ACa 1561/22 (SSA Regina Kurek) oddalający w całości apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29.06.2022 r. (I C 2320/20) przesłankowo uznającego za nieważne dwie umowy kredytowe zawarte w 2008 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. (umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy) i obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  803. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 07.02.2024 r., sygn. akt I ACa 436/22 (SSA Grzegorz Krężołek) oddalający niemalże w całości apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2022 r. (I C 302/21) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. w Nordea Bank Polska S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Sąd zmienił jedynie datę początkowo naliczania odsetek (przyjmując datę doręczenia bankowi oświadczenia o nieważności) oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
  804. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8.02.2024 r., sygn. akt I C 5/22 (SSO Beata Grochulska) oddalający powództwo mBank S.A. o zapłatę i waloryzację w całości oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  805. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 09.02.2024 r., sygn. akt I ACa 2285/22 (SSA Dorota Ochalska-Gola) oddalający w całości apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29.08.2022 r. (I C 900/22) i obciążający w całości bank kosztami postępowania. W I instancji Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartego w 2008 r. zasądzając wszystkie dochodzone kwoty. Co istotne, Sąd Apelacyjny zgodził się z naszą argumentacją w zakresie bezskuteczności zarzutu potrącenia złożonego przez bank, który uprzednio nie wezwał kredytobiorców do zapłaty (roszczenie banku nie było zatem wymagalne).
  806. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 10710/22 (SSO Maciej Nawrocki) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 278 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  807. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 12.02.2024 r., sygn. akt XVI C 323/20 (SSR Urszula Żółtak) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 42 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, oraz obciążający bank kosztami procesu.
  808. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.02.2024 r., sygn. akt I C 453/21 (SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądzający od Banku Millenium S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 62 tys. zł i ponad 5 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Euro Bank S.A.
  809. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.02.2024 r., sygn. akt I ACa 1710/22 (SSA Ewa Majwald-Lasota) oddalający apelację Santander Bank Polska od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach uznającego Umowę kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawartą w 2007 roku z Kredyt Bank S.A. za nieważną i zasądzającego na rzecz naszych Klientów ponad 112 tys. zł oraz ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, a także zasądzający na rzecz Klientów zwrot kosztów postępowania.
  810. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14.02.2024 r., sygn. akt II C 1105/22 (SSO Bogusława Kubica) ustalający nieważność umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. w 2008 r.
  811. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15.02.2024 r., sygn. akt I ACa 484/22 (SSA Grzegorz Krężołek) oddalający niemalże w całości apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.01.2022 r. (I C 1919/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Sąd uwzględnił jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, co nie wpłynęło w żaden sposób na kwestię zasądzonych odsetek.
  812. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 19993/21 (SSO Tomasz Leszczyński) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 330 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz obciążający bank kosztami procesu.
  813. Wyrok Częściowy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2024 r., sygn. akt XXV C 642/23, (SSO Anna Pogorzelska) ustalający nieważność umowy Kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach – Dom Oddziałem w Lodzi.
  814. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 19.02.2024 r., sygn. akt I C 1664/23 (SSO Joanna Bysiak) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 298 tys. zł oraz kwotę ponad 100 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.
  815. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20.02.2024 r., sygn. akt I ACa 647/22 (SSA Marek Boniecki) oddalający w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.02.2022 r. (I C 2179/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z BRE Bank S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  816. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.02.2024 r., sygn. akt I C 500/23 (SSO Małgorzata Dulczewska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 114 tys. zł oraz kwotę ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  817. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22.02.2024 r., sygn. akt I C 1902/23 (SSO Renata Bochenek – Bielecka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 380 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  818. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.02.2024 r., sygn. akt I ACa 827/22 (SSA Józef Wąsik) oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.04.2022 r. (I C 343/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd Apelacyjny uwzględnił w części naszą apelację od w/w wyroku w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności – Sąd zasądził odsetki od dnia doręczenia bankowi odpisu pozwu do dnia zapłaty.
  819. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.02.2024 r., sygn. akt VI ACa 405/23 (SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2022 r. (IV C 1573/19) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego.
  820. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 26.02.2024 r., sygn. akt II C 1096/22 (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 55 tys. zł i 44 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  821. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 27.02.2024 r., sygn. akt III C 2092/22 (SSO Karol Kopcewicz) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w 2008 r. z i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 145 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  822. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2024 r., sygn. akt V Ca 869 (SSO Marcin Semeniuk) oddalający w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I C 687/16 i zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania.
  823. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.02.2024 r., sygn. akt I ACa 1570/22, (SSA Beata Kozłowska) oddalający w przeważającym zakresie apelację Alior Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.08.2022 r., sygn. akt XXIV C 2477/20, uwzględniający zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania.
  824. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 9246/22 (SSO Aleksandra Orzechowska) zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 2 miliony złotych i 35 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
  825. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.02.2024 r., sygn. akt: II C 130/23, (SSO Izabella Knych) ustalające nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawartej w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną w Katowicach oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 62 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.
  826. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 316/22 (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 138 tys. zł i kwotę ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  827. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.03.2024 r., sygn. akt IV C 1360/23 (SSO Karol Smaga) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A.
  828. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.03.2024 r., sygn. akt I C 1203/21 (SSO Bożena Chłopecka) zasądzający od Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 68 tys. zł i kwotę ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  829. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.03.2024 r., sygn. akt IV C 62/24 (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddziałem w Łodzi.
  830. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.03.2024 r., sygn. akt I C 412/21 (SSO Waldemar Żurek) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z 2005 roku.
  831. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 06.03.2024 r., sygn. akt I C 884/23 (SSO Rafał Lach) ustalający nieważność umowy kredytu zwartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 252 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  832. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie z dnia 6.03.2024 r., sygn. akt I C 1679/23/P (SSR Monika Szczepaniec-Czech) oddalający w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu o waloryzację kwoty wypłaconego kapitału kredytu oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów postępowania.
  833. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 4556/23 (SSO Marcin Czachura) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem Millennium S.A. i zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych klientów kwotę ponad 159 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  834. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 06.03.2024 r., sygn. akt IV Ca 1254/23 (SSO Paweł Karlikowski) oddalający w całości apelację Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 22.12.2022 r., sygn. akt II C 137/21, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 54 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego.
  835. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 12770/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) zasądzający od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 58 tys. zł i 20 tys. CHF z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bank Millennium S.A.
  836. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 07.03.2024 r., sygn. akt I C 638/23 (SSR Paulina Fidzińska-Adamska) zasądzający od mBank S.A. kwotę ponad 52 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bre Bankiem S.A.
  837. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.03.2024 r., sygn. akt II C 447/21 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego z 2006 roku i zasądzający od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 443 tys. zł i 65 tys. CHF z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  838. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.03.2024 r., sygn. akt I Ca 827/22 (SSO Krzysztof Wąsik) oddalający w przeważającej części apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 17.02.2023 r. (I C 527/20), przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z GE Money Bank S.A., i uwzględniający jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania kwoty wypłaconego kapitału kredytu, a także obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  839. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 11.03.2024 r., sygn. akt I C 441/23 (SSO Waldemar Nawrocki) ustalający nieważność umowy kredytu zwartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 216 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  840. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 3443/23 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2003 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty ponad 255 tys. zł i kwoty ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  841. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 3736/23 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 643 tys. zł oraz kwotę ponad 138 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  842. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 717/23 (SSO Barbara Przybylska) ustalający nieważność umowy kredytu „Własny kąt hipoteczny” zawartej w 2005 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 38 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  843. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 47/19 (SSR del. Agnieszka Łężna) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Euro Bank S.A. oraz zasądzający od Banku Millenium S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 18 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  844. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.03.2024 r., sygn. akt I C 3458/22 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający od banku PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 56 tys. zł oraz kwotę ponad 33 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  845. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14.03.2024 r., sygn. akt I ACa 1027/22 (SSA Paweł Czepiel) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.05.2022 r. (I C 2999/20) i uwzględniający naszą apelację w zakresie roszczenia odsetkowego, obciążający bank w całości kosztami postępowania apelacyjnego. Sprawa dotyczyła specyficznej umowy GE Banku Mieszkaniowego S.A. z 2004 r., która w ustalaniu marży banku odwoływała się do marż stosowanych przez 5 innych banków. Sąd uznał umowę za nieważną.
  846. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.03.2024 r. sygn. akt I C 2013/23 (SSO Łukasz Szanter) ustalający nieważność umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej w 2008 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 140 tys. zł z odsetkami za opóźnienie w płatności, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  847. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2024 r. sygn. akt XXVIII C 10882/22 (SSO Tomasz Leszczyński) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 185 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  848. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2024 r., sygn. akt II C 1288/20 (SSR del. Anna Bonkowska-Kubek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów ponad 153 tys. zł i 167 tys. CHF z odsetkami za opóźnienie w płatności, a także obciążający bank kosztami postępowania.
  849. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.03.2024 r. sygn. akt IC 289323 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 381 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  850. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.03.2024 r. sygn. akt I C 2839/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO S.A. kwotę ponad 132 tys. zł oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  851. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 4916/21 (SSO Paweł Kaszak) zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 118 tys. zł oraz kwotę ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umów kredytu zawartych w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Sąd jednocześnie oddalił powództwo w części, nie uznając dwóch kolejnych umów za nieważne, a to z uwagi na przyjęcie przez Sąd, że nie miały one charakteru konsumenckiego, a inwestycyjny.
  852. Wyrok Częściowy Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.03.2024, sygn. akt I C 1029/24 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi z siedzibą w Katowicach (aktualnie Getin Noble Bank S.A. w upadłości).
  853. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.03.2024 r., sygn. akt I ACa 977/23 (SSA Jakub Rusiński) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.11.2022 r. (I C 1113/17) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z GE Money Bank S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  854. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.03.2024 r. sygn. akt I C 576/23 (SSO Agnieszka Włodyga) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2009 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce kwotę ponad 226 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  855. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 6174/21 (SSR Anna Głuszak) zasądzający od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 206 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.
  856. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.03.2024 r. sygn. akt I C 2891/23 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 422 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  857. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.03.2024 r., sygn. akt I C 3645/22 (SSR del. Michał Siemieniec) oddalający powództwo banku w części oraz uwzględniający roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu w kwocie 5.055,00 zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu, a to w związku z cofnięciem przez bank roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału oraz jego waloryzację.
  858. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 2485/23 (SSO Krzysztof Świderski) zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.
  859. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26.03.2024 r., sygn. akt I C 2610/22 (SSO Grzegorz Buła) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 284 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami procesu.
  860. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 26.03.2024 r., sygn. akt I C 751/22 (SSO Katarzyna Wilczyńska) ustalający nieważność Umowy kredytu zawartej w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszych klientów kwotę ponad 87 tys. zł i 55 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  861. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2024 r., sygn. akt I CSK 1025/23 (SSN Marta Romańska) odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej BNP Paribas Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.07.2022 r. (VI ACa 522/21) i obciążające w całości bank kosztami postępowania.
  862. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.03.2024 r., sygn. akt I C 1670/21 (SSR del. Piotr Szołdrowski) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – Oddział Specjalistyczny Metrobank z siedzibą w Warszawie oraz obciążający Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie kosztami procesu.
  863. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 27.03.2024 r., sygn. akt I C 320/22 (SSO Monika Świerad) oddalający powództwo Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w całości oraz obciążający Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości kosztami postępowania.
  864. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.03.2024 r. sygn. akt I C 1242/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność dwóch umowy kredytu Nordea-Habitat zawartych w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO S.A. kwoty ponad 346 tys. zł oraz ponad 195 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  865. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 9749/21 (SSO Edyta Sornat-Unisk) zasądzający od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszych klientów kwotę ponad 510 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.
  866. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28.03.2024 r., sygn. akt II CSKP 1308/22 (spr. SSN Monika Koba, SSN Marta Romańska, SSN Grzegorz Misiurek) oddalający skargę kasacyjną PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.10.2020 r. (V Ca 2290/19) oraz obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  867. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2024 r., sygn. akt V Ca 2320/23 (SSR del. Aleksandra Koman-Rykowska) oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 28.04.2023 r. o sygn. akt XVI C 3589/20 zasądzającego od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 36 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami procesu, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego.
  868. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.03.2024 r., sygn. akt I C 69/23 (SSO Piotr Maziarz) oddalający powództwo banku o zapłatę, skierowane przeciwko naszym Klientom oraz obciążający mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kosztami procesu.
  869. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 02.04.2024 r., sygn. akt I C 438/24 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddział w Łodzi oraz zasądzający od syndyka masy upadłośći Getin Noble Bank S.A. w upadłości zwrot kosztów postępowania.
  870. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 03.04.2024 r., sygn. akt I C 3786/22 (SSO Izabela Fountoukidis) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bankiem i zasądzający od Santander Bank Polska S.A. na rzecz naszego klienta kwoty ponad 302 tys. zł i 10 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  871. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 04.04.2024 r., sygn. akt I C 779/24 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 155 tys. zł i ponad 15 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami procesu.
  872. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 04.04.2024 r., sygn. akt I ACa 1115/23 (SSA Rafał Dzyr) oddalający niemalże w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 08.02.2023 r. (I C 1633/21) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2006 r. w BRE Bank S.A. Sąd Apelacyjny uwzględnił jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, obciążając jednocześnie w całości bank kosztami postępowania.
  873. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 04.04.2024 r., sygn. akt I C 42/24 (SSO Edward Panek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwoty ponad 179 tys. zł i 25 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami procesu.
  874. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 04.04.2024 r., sygn. akt III C 2590/20 (SSO Monika Odzimkowska) zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 131 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.
  875. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 05.04.2024 r., sygn. akt I C 3016/22 (SSO Izabela Fountoukidis) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 215 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami procesu.
  876. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.04.2024 r. sygn. akt I C 1276/23 (SSO Magdalena Soboń) umarzający postępowanie z powództwa Banku Millenium w zakresie cofniętych roszczeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i jego waloryzację oraz uwzględniający powództwo w części, tj. co do żądania zwrotu kapitału kredytu w zakresie, w jakim kwota kapitału nie została umorzona w związku z dokonanym potrąceniem, a to w związku z nieważnością umowy kredytu z 2006 roku.
  877. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.04.2024 r. sygn. akt I C 2104/23 (SSO Magdalena Soboń) oddalający powództwo Banku BPH S.A. o zapłatę w zakresie zwrotu kapitału (który został potrącony) oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i waloryzację kwoty kapitału, a także zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. w 2006 roku.
  878. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.04.2024 r., sygn. akt XXVIII C 3670/22 (SSO Joanna Karczewska) ustalający nieważność Umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. i zasądzający od Santander Bank Polska S.A na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 146 tys. zł i 89 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami procesu.
  879. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 09.04.2024 r., sygn. akt I C 1808/21 (SSO Piotr Królikowski) zasądzający od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 80 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A., a także obciążający bank kosztami procesu.
  880. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 09.04.2024 r., sygn. akt I ACa 773/22 (SSA Beata Kurdziel) oddalający niemalże w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 04.04.2022 r. (I C 359/21) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Sąd zmienił uwzględnił jedynie w części zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
  881. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 09.04.2024 r., sygn. akt III Ca 146/23 (SSO Bożena Mathea) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 10.11.2022 r. (I C 2170/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  882. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.04.2024 r., sygn. akt I C 2914/22 (SSO Agnieszka Włodyga) pozbawiający w całości wykonalności Bankowy Tytuł Egzekucyjny wystawiony w 2010 r. przez Santander Consumer Bank S.A. i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu samochodowego dla „nie-konsumenta” zawartej w 2008 r., którą Sąd uznał za nieważną z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że pomimo nazwy umowy powódce przysługiwał status konsumenta (powódka nigdy nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej).
  883. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.04.2024 r., sygn. akt I C 5792/23 (SSO Magdalena Soboń) oddalający w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę kwoty wypłaconego kapitału i waloryzację w całości oraz obciążający bank kosztami postępowania.
  884. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.04.2024 r., sygn. akt I C 1047/24 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający od Banku BPH S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 151 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz kosztami procesu.
  885. Wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie z dnia 11.04.2024 r., sygn. akt XXVIII C 4152/21 (SSR del. Michał Maj) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 414 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. (Własny Kąt Hipoteczny).
  886. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12.04.2024 r., sygn. akt I C 656/23 (SSO Piotr Suchecki) ustalający nieważność umowy kredytu z 2008 r. zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach oraz zasądzający od ING Banku Śląskiego S.A. kwotę ponad 27 tys. zł z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami procesu.
  887. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.04.2024 r., sygn. akt I C 1937/23 (SSO Renata Lech) zasądzający od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 282 tys. zł z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A., a także obciążający bank kosztami procesu.
  888. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.04.2024 r., sygn. akt I C 371/23 (SSR del. Tomasz Partyk) ustalający nieważność Umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Millennium S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 209 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami procesu.
  889. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.04.2024 r., sygn. akt I C 2331/23 (SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 254 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami procesu.
  890. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.04.2024 r., sygn. akt III C 3189/20 (SSO Joanna Bitner) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu kwotę ponad 258 tys. zł i 193 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.
  891. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.04.2024 r., sygn. akt I C 4334/23 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 142 tys. zł oraz ponad 107 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  892. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16.04.2024 r., sygn. akt I ACa 1506/22 (SSA Joanna Wiśniewska-Sadomska) oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.07.2022 r. (III C 74/20), przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową, i obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  893. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17.04.2024 r., sygn. akt I ACa 1262/23 (SSA Rafał Dzyr) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.02.2023 r. (I C 2880/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2006 r. w GE Money Bank S.A., jednocześnie obciążając w całości bank kosztami postępowania.
  894. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.04.2024 r., sygn. akt I C 2326/22 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  895. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.04.2024 r., sygn. akt I C 3135/23 (SSO Krzysztof Lisek) zasądzający na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 121 tys. zł oraz ponad 132 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.
  896. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.04.2024 r., sygn. akt I C 4481/23 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 202 tys. zł i 35 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  897. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.04.2024 r., sygn. akt I C 2259/23 (SSR del. Michał Siemieniec) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz zasądzający od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 102 tys. zł wraz z odsetkami oraz kwotę ponad 48 tys. CHF , a także obciążający bank kosztami procesu.
  898. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.04.2024 r., sygn. akt I C 2446/23 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2010 r. z DnB Nord Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 31 tys. Euro wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  899. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.04.2024 r., sygn. akt I C 1305/23 (SSO Honorata Paluch) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 128 tys. zł i 53 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z PKO BP S.A., a także obciążający bank kosztami procesu.
  900. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 22.04.2024 r., sygn. akt I C 669/23 (SSO Arkadiusz Kuta) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 188 tys. zł oraz ponad 131 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  901. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.04.2024 r., sygn. akt XXVIII C 22491/22 (SSO Joanna Iwona Golda-Pauszek) ustalający nieważność umowy zawartej w 2005 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądzającym na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 173 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  902. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 23.04.2023 r., sygn. akt II Ca 1242/23 (SSO Katarzyna Biernat-Jarek) oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 26.01.2023 r. (I C 1047/19), przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, jednocześnie obciążając w całości bank kosztami postępowania.
  903. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.04.2024 r. sygn. akt I C 3212/23 (SSR del. Piotr Szołdrowski) ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z bankiem Millenium S.A. oraz zasądzający od banku na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 104 tys. zł i ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.
  904. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.04.2024 r. sygn. akt I C 2498/22 (SSO Agnieszka Włodyga) ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2007 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 118 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.
  905. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.04.2024 r., sygn. akt XXVIII C 18142/22 (SSO Bartłomiej Biegański) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 145 tys. zł oraz ponad 42 tys. CHF z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  906. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26.04.2024 r. sygn. akt I C 5488/23 (SSO Piotr Maziarz) zasądzający na rzecz Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu kwotę 55.832,52 zł z odsetkami oraz oddalający żądanie banku w pozostałej części, w następstwie skutecznego potrącenia należności naszego Klienta z należnością banku, a także uwzględniający zarzut zatrzymania zgłoszony przez klienta w wysokości 52.578,62 zł, ponadto obciążający bank kosztami procesu.
  907. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.04.2024 r., sygn. akt XXVIII C 21925/22 (SSO Edyta Sornat-Unisk) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający na rzecz naszych klientów kwotę ponad 77 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  908. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawa-Praga z dnia 26.04.2024 r. sygn. akt II C 238/23 (SSO Małgorzata Dubinowicz – Motyk) ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce oraz zasądzający od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 181 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.
  909. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29.04.2024 r., sygn. akt I C 2333/23 (SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Euro Bank S.A. i zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz naszych klientów kwoty ponad 81 tys. zł i 64 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  910. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.04.2024 r., sygn. akt XXVIII C 17780/21 (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 48 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.
  911. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.05.2024 r., sygn. akt XXVII Ca 2159/22 (SSR del. Anna Kucharska) uwzględniający w całości naszą apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 25.03.2022 r. (XVI C 778/20) i zasądzający od Banku Millennium S.A. dodatkowo ponad 5 tys. zł (łącznie ponad 64 tys. zł) wraz z odsetkami w związku z przyjęciem, że umowa kredytu zawarta w 2008 r. jest nieważna. W I instancji Sąd odfrankowił umowę. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
  912. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6.05.2024 r., sygn. akt I C 2633/23 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 3 tys. zł oraz ponad 79 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  913. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7.05.2024 r., sygn. akt I C 2915/23 (SSO Krzysztof Dyl) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej w 2006 r. zawartej z BRE Bank S.A. z oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 214 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  914. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.05.2024 r., sygn. akt XXVIII C 2603/23 (SSO Krzysztof Świderski) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, a także obciążający bank w przeważającej większości kosztami procesu.
  915. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9.05.2024 r., sygn. akt I C 4009/22 (SSR del. Michał Siemieniec) ustalający nieważność umowy kredytu własny kąt hipoteczny zawartej w 2008 r. z PKO BP S.A. oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 357 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  916. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.05.2024 r., sygn. akt I C 3137/23 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z GE Money Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 148 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  917. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 10.05.2024 r., sygn. akt I C 1519/22 (SSO Grzegorz Buła) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2011 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, a także obciążający bank kosztami procesu.
  918. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 14.05.2024 r., sygn. akt XII C 982/23 (SSR Ewelina Stecko-Slopek) uzgadniający stan prawny z rzeczywistym, poprzez wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki w kwocie 420.937,82 zł, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi z siedzibą w Katowicach, a także obciążający syndyka masy upadłości Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Warszawie kosztami procesu.
  919. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.05.2024 r. sygn. akt I C 26/23 (SSO Agnieszka Włodyga) ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2006 roku z bankiem BPH S.A. oraz zasądzający od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 202 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.
  920. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15.05.2024 r., sygn. akt I ACa 1390/23 (SSA Rafał Dzyr) oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.02.2023 r. (I C 1566/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2005 r. i jednocześnie uwzględniający w całości naszą apelację w zakresie roszczenia odsetkowego (Sąd I instancji zasądził odsetki od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności). Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.
  921. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.05.2024 r., sygn. akt I C 5635/23 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – Oddział Specjalistyczny Metrobank oraz obciążający bank kosztami procesu.
  922. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 15.05.2024 r., sygn. akt I C 3894/23 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność dwóch umów kredytu zawartych w 2005 r. i 2006 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. kwotę ponad 155 tys. zł oraz ponad 15 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  923. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.05.2024 r., sygn. akt XXIV C 2607/20 (SSO Anna Zalewska) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 170 tys. zł wraz z odsetkami i kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 roku z Kredyt Bank Spółka Akcyjna.
  924. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.05.2024 r., sygn. akt XXVIII C 2420/23, (SSO Marcin Czachura) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz naszych klientów kwotę ponad 213 tys. zł i 3 tys. CHF wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.
  925. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17.05.2024 r., sygn. akt I ACa 940/22 (SSA Joanna Naczyńska) oddalający niemalże w całości apelację Banku Millenium S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27.01.2022 r. (II C 1179/21) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2006 r. Bankiem Millenium S.A. Sąd Apelacyjny oddalił jedynie w części roszczenie odsetkowe (za 3 miesiące), obciążając jednocześnie w całości bank kosztami postępowania.
  926. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21.05.2024 r., sygn. akt I C 2539/23 (SSO Krzysztof Dyl) ustalający nieważność umowy o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. z oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 72 tys. EUR wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  927. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21.05.2024 r., sygn. akt II C 16/23 (SSO Anna Bogaczyk-Żyłka) ustalający nieważność Umowy o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawartej w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. z oraz obciążający bank kosztami procesu.
  928. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2024 r., sygn. akt XXVII Ca 424/23 (S SSO Katarzyna Parczewska) oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 10.11.2022 r. (II C 1349/18) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z dawnym Polbankiem, obciążający w całości bank kosztami postępowania.
  929. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23.05.2024 r., sygn. akt I ACa 774/22 (SSA Kamil Grzesik) oddalający w całości apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22.03.2022 r. (I C 1342/18) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z Kredyt Bank S.A. i jednocześnie uwzględniający w całości naszą apelację w zakresie roszczenia odsetkowego. Sąd obciążył w całości bank kosztami postępowania.
  930. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.05.2024 r., sygn. akt III C 2711/20 (SSO Anna Popławska-Czerwińska) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S. A. w Warszawie kwotę ponad 49 tys. zł oraz ponad 39 tys. CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w 2007 roku z PKO BP S.A.
  931. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.05.2024 r., sygn. akt I C 1217/19 (SSO Bożena Chłopecka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający od mBank S.A. na rzecz naszych klientów kwoty ponad 67 tys. zł i 61 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.
  932. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24.05.2024 r., sygn. akt I CSK 874/23 (SSN Grzegorz Misiurek) odmawiające przyjęcia skargi kasacyjnej PKO BP S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.07.2022 r. (VI ACa 111/21) do rozpoznania i obciążające w całości bank kosztami postępowania.
  933. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.05.2024 r., sygn. akt XXVIII C 12139/21 (SSR del. Michał Maj) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszych klientów ponad 10 tys. zł i 24 tys. CHF wraz z odsetkami i kosztami procesu, a to w związku z nieważnością umowy kredytu mieszkaniowego zawartej w 2009 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Polbank).
  934. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.05.2024 r., sygn. akt I C 2750/20 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A. i zasądzający od Banku Polska Kasa Opieki S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 270 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.

OFERTA

KONTAKT