Dwa młotki sądowe

Dzisiejszy wpis sponsoruje literka M, jak mBank. A dlaczego?

Ano dlatego, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy to właśnie mBank przegrał z nami najwięcej postępowań sądowych – było ich aż 15, w tym 2 orzeczenia są prawomocne, a 2 zapadły w sprawach z powództwa banku.

Ale literka M to nie tylko mBank – to również bank Millenium. I również ten bank zajmuje honorowe, trzecie miejsce podium pod względem liczby przegranych z nami sporów. W lutym i marcu wygraliśmy z bankiem Millenium łącznie 11 procesów, w tym 2 prawomocnie i 1 z powództwa tegoż banku.

Miejsce drugie na podium przegranych w ostatnich dwóch miesiącach zajmuje natomiast PKO BP S.A. z 12 przegranymi procesami, w tym 2 prawomocnie.

Poza podium rankingu największych przegranych lutego i marca znalazły się następujące banki:

– Getin Noble Bank – 7 przegranych procesów,
– Raiffeisen Bank International – 7 przegranych procesów,
– Santander Bank Polska – 6 przegranych procesów,
– BPH – 5 przegranych procesów,
– BNP Paribas – 3 przegrane procesy,
– ING Bank Śląski – 2 przegrane procesy,
– Santander Consumer Bank – 2 przegrane procesy,
– Alior Bank – 1 przegrany proces,
– Deutsche Bank – 1 przegrany proces.

Podsumowując – w lutym i marcu wygraliśmy z bankami łącznie 72 procesy, z czego 16 – prawomocnie. I…. walczymy dalej!

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie uzyskanych przez nas w lutym i marcu 2024 r. wyroków w sprawach kredytów powiązanych z walutami obcymi (tu zaczyna się część wpisu dla wytrwałych):

LUTY
1. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 1.02.2024, sygn. akt I C 920/23 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej z BRE Bank S.A. w 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 245 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.02.2024, sygn. akt I C 4868/23 (SSR del. Anna Baran) ustalający nieważność Umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. w 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank BPH S.A. kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

3. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 05.02.2024 r., sygn. akt: I ACa 2960/23 (SSA Paweł Rygiel) oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. (aktualnie Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości) od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 30.03.2023 r. (I C 478/20). Sąd Apelacyjny wcześniej podjął postępowanie w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytowej z udziałem Syndyka. W I instancji Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach DOM Oddziałem w Łodzi.

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.02.2024 r., sygn. akt I C 2262/23 (SSR del. Tomasz Partyk) ustalający nieważność zawartej z BRE Bank S.A. Umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF. z 2008 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 91 tys. zł oraz ponad 146 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 7587/22 (SSR del. Henryk Walczewski) ustalający nieważność umowy zawartej w 2007 r. z dawnym Polbankiem i zasądzający od Raiffeisen Bank International kwoty ponad 111 tys. zł i ponad 11 tys. CHF. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.

6. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6.02.2024 r., sygn. akt I C 1499/23 (SSO Honorata Paluch) ustalający nieważność zawartej z Kredyt Bank Spółką Akcyjną Umowy o kredyt na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2005 r. i zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 135 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

7. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 07.02.2024 r., sygn. akt I ACa 1561/22 (SSA Regina Kurek) oddalający w całości apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 29.06.2022 r. (I C 2320/20) przesłankowo uznającego za nieważne dwie umowy kredytowe zawarte w 2008 r. w Banku Zachodnim WBK S.A. (umowy o dewizowy kredyt mieszkaniowy) i obciążający w całości bank kosztami postępowania.

8. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 07.02.2024 r., sygn. akt I ACa 436/22 (SSA Grzegorz Krężołek) oddalający niemalże w całości apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24.01.2022 r. (I C 302/21) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. w Nordea Bank Polska S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Sąd zmienił jedynie datę początkowo naliczania odsetek (przyjmując datę doręczenia bankowi oświadczenia o nieważności) oraz uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8.02.2024 r., sygn. akt I C 5/22 (SSO Beata Grochulska) oddalający powództwo mBank S.A. o zapłatę i waloryzację w całości oraz obciążający bank kosztami postępowania.

10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 09.02.2024 r., sygn. akt I ACa 2285/22 (SSA Dorota Ochalska-Gola) oddalający w całości apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29.08.2022 r. (I C 900/22) i obciążający w całości bank kosztami postępowania. W I instancji Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartego w 2008 r. zasądzając wszystkie dochodzone kwoty. Co istotne, Sąd Apelacyjny zgodził się z naszą argumentacją w zakresie bezskuteczności zarzutu potrącenia złożonego przez bank, który uprzednio nie wezwał kredytobiorców do zapłaty (roszczenie banku nie było zatem wymagalne).

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 10710/22 (SSO Maciej Nawrocki) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 278 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

12. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie z dnia 12.02.2024 r., sygn. akt XVI C 323/20 (SSR Urszula Żółtak) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 42 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, oraz obciążający bank kosztami procesu.

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.02.2024 r., sygn. akt I C 453/21 (SSO Barbara Wypchło-Grymek) zasądzający od Banku Millenium S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 62 tys. zł i ponad 5 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu z 2008 r. zawartej z Euro Bank S.A.

14. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.02.2024 r., sygn. akt I ACa 1710/22 (SSA Ewa Majwald-Lasota) oddalający apelację Santander Bank Polska od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach uznającego Umowę kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zawartą w 2007 roku z Kredyt Bank S.A. za nieważną i zasądzającego na rzecz naszych Klientów ponad 112 tys. zł oraz ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, a także zasądzający na rzecz Klientów zwrot kosztów postępowania.

15. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14.02.2024 r., sygn. akt II C 1105/22 (SSO Bogusława Kubica) ustalający nieważność umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. w 2008 r.

16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15.02.2024 r., sygn. akt I ACa 484/22 (SSA Grzegorz Krężołek) oddalający niemalże w całości apelację PKO BP S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.01.2022 r. (I C 1919/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2007 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Sąd uwzględnił jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, co nie wpłynęło w żaden sposób na kwestię zasądzonych odsetek.

17. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 19993/21 (SSO Tomasz Leszczyński) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 330 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, oraz obciążający bank kosztami procesu.

18. Wyrok Częściowy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.02.2024 r., sygn. akt XXV C 642/23, (SSO Anna Pogorzelska) ustalający nieważność umowy Kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty CHF zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach – Dom Oddziałem w Lodzi.

19. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 19.02.2024 r., sygn. akt I C 1664/23 (SSO Joanna Bysiak) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 298 tys. zł oraz kwotę ponad 100 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy zawartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.

20. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20.02.2024 r., sygn. akt I ACa 647/22 (SSA Marek Boniecki) oddalający w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17.02.2022 r. (I C 2179/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z BRE Bank S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania.

21. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 21.02.2024 r., sygn. akt I C 500/23 (SSO Małgorzata Dulczewska) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 114 tys. zł oraz kwotę ponad 22 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

22. Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22.02.2024 r., sygn. akt I C 1902/23 (SSO Renata Bochenek – Bielecka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 380 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

23. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22.02.2024 r., sygn. akt I ACa 827/22 (SSA Józef Wąsik) oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.04.2022 r. (I C 343/20) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i obciążający w całości bank kosztami postępowania. Jednocześnie Sąd Apelacyjny uwzględnił w części naszą apelację od w/w wyroku w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności – Sąd zasądził odsetki od dnia doręczenia bankowi odpisu pozwu do dnia zapłaty.

24. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.02.2024 r., sygn. akt VI ACa 405/23 (SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2022 r. (IV C 1573/19) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego.

25. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 26.02.2024 r., sygn. akt II C 1096/22 (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 55 tys. zł i 44 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

26. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 27.02.2024 r., sygn. akt III C 2092/22 (SSO Karol Kopcewicz) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w 2008 r. z i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 145 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

27. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2024 r., sygn. akt V Ca 869 (SSO Marcin Semeniuk) oddalający w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I C 687/16 i zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania.

28. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.02.2024 r., sygn. akt I ACa 1570/22, (SSA Beata Kozłowska) oddalający w przeważającym zakresie apelację Alior Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.08.2022 r., sygn. akt XXIV C 2477/20 oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów zwrot kosztów postępowania.

29. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 9246/22 (SSO Aleksandra Orzechowska) zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 2 miliony złotych i 35 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

30. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.02.2024 r., sygn. akt: II C 130/23, (SSO Izabella Knych) ustalające nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawartej w 2008 r. z ING Bankiem Śląskim Spółką Akcyjną w Katowicach oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 62 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

31. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.02.2024 r., sygn. akt XXVIII C 316/22 (SSO Joanna Dalba-Sobczyńska) zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 138 tys. zł i kwotę ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania.

MARZEC

1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.03.2024 r., sygn. akt IV C 1360/23 (SSO Karol Smaga) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A.

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 01.03.2024 r., sygn. akt I C 1203/21 (SSO Bożena Chłopecka) zasądzający od Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 68 tys. zł i kwotę ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania.

3. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.03.2024 r., sygn. akt IV C 62/24 (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddziałem w Łodzi.

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5.03.2024 r., sygn. akt I C 412/21 (SSO Waldemar Żurek) zasądzający od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z 2005 roku.

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 06.03.2024 r., sygn. akt I C 884/23 (SSO Rafał Lach) ustalający nieważność umowy kredytu zwartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 252 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

6. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie z dnia 6.03.2024 r., sygn. akt I C 1679/23/P (SSR Monika Szczepaniec-Czech) oddalający w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu o waloryzację kwoty wypłaconego kapitału kredytu oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów postępowania.

7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 4556/23 (SSO Marcin Czachura) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem Millennium S.A. i zasądzający od Banku Millennium S.A. na rzecz naszych klientów kwotę ponad 159 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

8. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie z dnia 06.03.2024 r., sygn. akt IV Ca 1254/23 (SSO Paweł Karlikowski) oddalający w całości apelację Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 22.12.2022 r., sygn. akt II C 137/21, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 54 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania, a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego .

9. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 12770/21 (SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska) zasądzający od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 58 tys. zł i 20 tys. CHF z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Bank Millennium S.A.

10. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 07.03.2024 r., sygn. akt I C 638/23 (SSR Paulina Fidzińska-Adamska) zasądzający od mBank S.A. kwotę ponad 52 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Bre Bankiem S.A.

11. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.03.2024 r., sygn. akt II C 447/21 (SSO Barbara Pyz-Kędzierska) ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego z 2006 roku i zasądzający od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 443 tys. zł i 65 tys. CHF z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

12. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.03.2024 r., sygn. akt II Ca 827/22 (SSO Krzysztof Wąsik) oddalający w przeważającej części apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 17.02.2023 r. (I C 527/20), przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z GE Money Bank S.A., i uwzględniający jedynie zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania kwoty wypłaconego kapitału kredytu, a także obciążający w całości bank kosztami postępowania.

13. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 11.03.2024 r., sygn. akt I C 441/23 (SSO Waldemar Nawrocki) ustalający nieważność umowy kredytu zwartej w 2008 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 216 tys. zł z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

14. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 3443/23 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2003 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty ponad 255 tys. zł i kwoty ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

15. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 3736/23 (SSR del. Marcin Hałgas) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 643 tys. zł oraz kwotę ponad 138 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

16. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 717/23 (SSO Barbara Przybylska) ustalający nieważność umowy kredytu „Własny kąt hipoteczny” zawartej w 2005 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 38 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

17. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12.03.2024 r., sygn. akt I C 47/19 (SSR del. Agnieszka Łężna) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Euro Bank S.A. oraz zasądzający od Banku Millenium S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę ponad 18 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami postępowania.

18. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 13.03.2024 r., sygn. akt I C 3458/22 (SSO Krzysztof Lisek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający od banku PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 56 tys. zł oraz kwotę ponad 33 tys. CHF wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14.03.2024 r., sygn. akt I ACa 1027/22 (SSA Paweł Czepiel) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 11.05.2022 r. (I C 2999/20) i uwzględniający naszą apelację w zakresie roszczenia odsetkowego, obciążający bank w całości kosztami postępowania apelacyjnego. Sprawa dotyczyła specyficznej umowy GE Banku Mieszkaniowego S.A. z 2004 r., która w ustalaniu marży banku odwoływała się do marż stosowanych przez 5 innych banków. Sąd uznał umowę za nieważną.

20. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15.03.2024 r. sygn. akt I C 2013/23 (SSO Łukasz Szanter) ustalający nieważność umowy kredytu budowlanego w walucie wymienialnej zawartej w 2008 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 140 tys. zł z odsetkami za opóźnienie w płatności, a także obciążający bank kosztami postępowania.

21. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2024 r. sygn. akt XXVIII C 10882/22 (SSO Tomasz Leszczyński) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 185 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania

22. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2024 r., sygn. akt II C 1288/20 (SSR del. Anna Bonkowska-Kubek) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. ponad 153 tys. zł i 167 tys. CHF z odsetkami za opóźnienie w płatności, a także obciążający bank kosztami postępowania.

23. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.03.2024 r. sygn. akt IC 289323 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 381 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.

24. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18.03.2024 r. sygn. akt I C 2839/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO S.A. kwotę ponad 132 tys. zł oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.

25. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 4916/21 (SSO Paweł Kaszak) zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 118 tys. zł oraz kwotę ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umów kredytu zawartych w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie. Sąd jednocześnie oddalił powództwo w części, nie uznając dwóch kolejnych umów za nieważne, a to z uwagi na przyjęcie przez Sąd, że nie miały one charakteru konsumenckiego, a inwestycyjny.

26. Wyrok Częściowy Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19.03.2024, sygn. akt I C 1029/24 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej w 2007 r. z Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi z siedzibą w Katowicach (aktualnie Getin Noble Bank S.A. w upadłości).

27. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.03.2024 r., sygn. akt I ACa 977/23 (SSA Jakub Rusiński) oddalający w całości apelację Banku BPH S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.11.2022 r. (I C 1113/17) przesłankowo uznającego za nieważną umowę kredytową zawartą w 2008 r. z GE Money Bank S.A. i obciążający w całości bank kosztami postępowania.

28. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20.03.2024 r. sygn. akt I C 576/23 (SSO Agnieszka Włodyga) ustalający nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w 2009 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG (S.A.) Oddział w Polsce kwotę ponad 226 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.

29. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 6174/21 (SSR Anna Głuszak) zasądzający od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 206 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni.

30. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.03.2024 r. sygn. akt I C 2891/23 (SSO Anna Chmielarz) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 422 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.

31. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.03.2024 r., sygn. akt I C 3645/22 (SSR del. Michał Siemieniec) oddalający powództwo Banku Millenium S.A. w części oraz uwzględniający roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu w kwocie 5.055,00 zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu, a to w związku z cofnięciem przez bank roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału oraz jego waloryzację.

32. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 2485/23 (SSO Krzysztof Świderski) zasądzający od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.

33. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26.03.2024 r., sygn. akt I C 2610/22 (SSO Grzegorz Buła) ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę ponad 284 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami procesu.

34. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 26.03.2024 r., sygn. akt I C 751/22 (SSO Katarzyna Wilczyńska) ustalający nieważność Umowy kredytu zawartej w 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (Polbank) i zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz naszych klientów kwotę ponad 87 tys. zł i 55 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank kosztami procesu.

35. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 26.03.2024 r., sygn. akt I C 4044/22 (SSR del. Alicja Węglowska) ustalający nieważność umowy kredytu „Własny kąt hipoteczny” zawartej w 2007 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 377 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami postępowania.

36. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.03.2024 r., sygn. akt I C 1670/21 (SSR del. Piotr Szołdrowski) ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie – Oddział Specjalistyczny Metrobank z siedzibą w Warszawie oraz obciążający Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie kosztami procesu.

37. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 27.03.2024 r., sygn. akt I C 320/22 (SSO Monika Świerad) oddalający powództwo Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie w całości oraz obciążający Syndyka Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości kosztami postępowania.

38. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 27.03.2024 r. sygn. akt I C 1242/23 (SSO Magdalena Soboń) ustalający nieważność dwóch umowy kredytu Nordea-Habitat zawartych w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO S.A. kwoty ponad 346 tys. zł oraz ponad 195 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności oraz obciążający bank w całości kosztami postępowania.

39. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.03.2024 r., sygn. akt XXVIII C 9749/21 (SSO Edyta Sornat-Unisk) zasądzający od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz naszych klientów kwotę ponad 510 tys. zł wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami procesu.

40. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.03.2024 r., sygn. akt V Ca 2320/23 (SSR del. Aleksandra Koman-Rykowska) oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 28.04.2023 r. o sygn. akt zasądzającego od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 36 tys. zł wraz z odsetkami oraz obciążający bank kosztami procesu, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, a także obciążający bank kosztami postępowania apelacyjnego.

41. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.03.2024 r., sygn. akt I C 69/23 (SSO Piotr Maziarz) oddalający powództwo banku o zapłatę, skierowane przeciwko naszym Klientom oraz obciążający mBank S.A. z siedzibą w Warszawie kosztami procesu.

Zobacz także:

Wyrok I Instancji w 1,5 miesiąca? To możliwe! Bilans kwietnia

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer