Figura sprawiedliwości niebieskie tło

W tym tygodniu uzyskaliśmy 4 prawomocne wyroki – w sprawach przeciwko Raiffeisen, mBank, PKO BP i BPH.

1. Wyrokiem z dnia 29.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 63/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 515/19) ustalającego co prawda nieważność umowy zawartej z dawnym Polbankiem, ale jednocześnie oddalającego żądanie zapłaty z uwagi na tzw. teorię salda.
Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 100 tys. zł i ponad 68 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia modyfikacji powództwa do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sąd niestety uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 31.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 1222/21, SSO Zbigniew Podedworny) oddalił w całości apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 843/20) zasądzającego na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 32 tys. zł wraz z odsetkami tytułem nadpłat wynikających z tzw. odfrankowienia.
Niestety w ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd nie wskazał, czy w jego ocenie umowa jest nieważna, czy też jednak podziela stanowisko Sądu I instancji w zakresie możliwości utrzymania umowy w mocy z pominięciem klauzul indeksacyjnych – dowiemy się tego dopiero z pisemnego uzasadnienia wyroku.
Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 31.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 162/21, SSA Edyta Jefimko) uwzględnił niemalże w całości naszą apelację od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 1327/19, SSO Barbara Pyz-Kędzierska) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwoty ponad 113 tys. zł i ponad 65 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił przede wszystkim, że Sąd Okręgowy błędnie ocenił umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny jako umowę kredytu walutowego, podczas gdy jest to typowa umowa kredytu denominowanego. Sąd zwrócił również uwagę na kwestie nieprawidłowego pouczenia kredytobiorców o ryzyku walutowym, co doprowadziło ostatecznie do przyjęcia, że umowa kredytowa jest nieważna.
Sąd niestety uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 31.03.2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (I ACa 635/21, SSA Zbigniew Merchel) oddalił niemal w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku (I C 364/17), zasądzającego od banku BPH S.A. kwoty ponad 75 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok I instancji jedynie poprzez wykreślenie słowa „solidarnie” z tych punktów wyroku, którymi zasądzono obowiązek zapłaty określonych kwot.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podzielił w całości ustalenia Sądu I instancji. Na uwagę zasługuje nieuwzględnienie przez Sąd zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, co nastąpiło z dwóch powodów:
– po pierwsze bank wysłał kredytobiorcom oświadczenia na nieaktualny adres,
– po drugie, bank wskazał w oświadczeniu, że składa oświadczenie „na wypadek nieważności”, a zatem zastrzegł warunek, co przy jednostronnych oświadczeniach o charakterze materialnoprawnym jest niedopuszczalne i stanowi o ich nieważności.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Bankiem Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. Co istotne – umowa została zawarta jeszcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.
Wyrok jest prawomocny.

Zobacz także:

Kolejne wyroki i nieaktualny pogląd sądu w zakresie potrącenia

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer