Jako profesjonalni pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie sporów cywilnych, tak w negocjacjach przedsądowych, w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu egzekucyjnym. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowania transakcji, negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania projektu umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania. Sporządzamy opinie prawe oraz udzielamy porad prawnych, dostosowując nasze czynności do potrzeb Klienta. Dochodzimy roszczeń również w trybie elektronicznego postępowania upominawczego.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:

  • nieruchomości, własności i innych praw rzeczowych (m.in. ochrona posiadania, przywrócenie posiadania, ochrona własności, immisje, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, zasiedzenie służebności gruntowej, służebności przesyłu i służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw i zastaw rejestrowy);

Sprawy cywilne związane z nieruchomościami, własnością i innymi prawami rzeczowymi stanowią istotny obszar prawa cywilnego. W toku takich postępowań, skoncentrowanych na regulacjach dotyczących nieruchomości, często pojawiają się kwestie ochrony posiadania. Prawo do faktycznego posiadania nieruchomości jest ściśle chronione, a naruszenie tego prawa może dać podstawy do wniesienia sprawy o przywrócenie posiadania. Ochrona własności z kolei obejmuje zarówno środki ochronne na wypadek naruszenia prawa własności, jak i możliwość dochodzenia odszkodowań lub innych roszczeń w przypadku nieuprawnionego ingerowania w nieruchomość.

W kontekście nieruchomości, szczególną uwagę zasługuje kwestia immisji, czyli nieuprawnionych ingerencji w nią, takich jak emisja zanieczyszczeń lub hałasu. Jeżeli dochodzi do naruszenia współwłasności nieruchomości, istnieją uregulowania dotyczące zniesienia współwłasności oraz podziału majątku wspólnego. Zasiedzenie to kolejny ważny aspekt, który może prowadzić do nabycia własności nieruchomości przez osobę, która przez określony czas ją faktycznie posiadała, ale nie była jej właścicielem.

W ramach tych spraw cywilnych, przepisy prawa umożliwiają również ustanowienie służebności drogi koniecznej, co pozwala na korzystanie z nieruchomości innej osoby w celu dostępu do własnej. Ustanowienie służebności przesyłu umożliwia przeprowadzanie mediów przez nieruchomość trzeciej strony, co stanowi ważny aspekt infrastruktury. Zasiedzenie służebności gruntowej oraz uregulowania dotyczące służebności przesyłu i gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu wprowadzają szczegółowe procedury prawne związane z tymi kwestiami. Ponadto, regulacje prawne w zakresie użytkowania wieczystego, hipoteki oraz zastawu, w tym zastawu rejestrowego, dostarczają ramy prawne dla zawierania umów zabezpieczających prawa w nieruchomościach i innych prawach rzeczowych. Te aspekty prawa cywilnego stanowią istotne elementy regulacji w obszarze nieruchomości i praw rzeczowych, a ich znajomość i stosowanie są kluczowe w rozwiązywaniu sporów oraz zawieraniu transakcji dotyczących nieruchomości.

  • zobowiązań (m.in. sprawy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub szkody na mieniu, w tym odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, sprawy związane z niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej, za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prowadzenie cudzych praw bez zlecenia);

Sprawy cywilne z zakresu zobowiązań stanowią istotną część systemu prawnego, obejmując różnorodne kwestie związane z relacjami międzyludzkimi i prawami obywateli. W ramach tego obszaru prawa można wyróżnić wiele rodzajów spraw, które obejmują m.in. sprawy o zapłatę – np. z uwagi na bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub szkody na mieniu.

Warto zwrócić uwagę, że wśród spraw cywilnych z zakresu zobowiązań znajdują się również te, które dotyczą odszkodowań za wypadki komunikacyjne. Takie sprawy często wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla poszkodowanych, a także dla sprawców wypadków. Prawo cywilne stanowi ważne narzędzie w zapewnieniu ochrony interesów wszystkich stron zaangażowanych w tego rodzaju spory; daje podstawy by ustalć odpowiedzialność oraz wysokość odszkodowań.

Wśród innych istotnych zagadnień w zakresie spraw cywilnych zobowiązań można wymienić także sprawy błędów lekarskich oraz sprawy związane z niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej. Te kategorie spraw wymagają szczególnej uwagi i precyzji, ponieważ łączą się z kwestiami zdrowia, bezpieczeństwa, a także ochrony praw jednostki przed niezgodnymi z prawem działaniami władzy publicznej. To tylko część obszarów, które obejmuje prawo cywilne w kontekście zobowiązań, dowodząc jego wszechstronności i roli w zapewnieniu sprawiedliwości społecznej i ochronie praw obywateli.

  • umów handlowych (m.in. umowy sprzedaży, w szczególności dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady, sprzedaży na raty, odkupu, pierwokupu, zamiany, dostawy, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu i dzierżawy, umowy deweloperskiej, umowy leasingu, umowy użyczenia, umowy pożyczki, umowy rachunku bankowego, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, umowy komisu, umowy przewozu osób i rzeczy, umowy spedycji, umowy ubezpieczenia, umowy przechowania, umowy składu, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy dożywocia, weksli, warrantów i czeków);

Sprawy cywilne z zakresu umów handlowych stanowią znaczący obszar działalności prawników i są integralną częścią życia gospodarczego. Obejmują one szeroki zakres kwestii, od umów sprzedaży, które regulują aspekty związane z gwarancją jakości i rękojmią za wady, po umowy dotyczące sprzedaży na raty, odkupu, pierwokupu, zamiany, dostawy, umowy o dzieło, a także umowy o roboty budowlane.

Ponadto, w tym obszarze znajdują się umowy najmu i dzierżawy, które określają warunki korzystania z nieruchomości, a także umowy deweloperskie, które regulują proces inwestycyjny i budowlany. Umowy leasingu odgrywają kluczową rolę w finansowaniu przedsiębiorstw poprzez wynajem sprzętu lub pojazdów. Umowy użyczenia, pożyczki i rachunku bankowego są powszechne w transakcjach finansowych, a umowy zlecenia i agencyjne regulują relacje między przedsiębiorcami a osobami trzecimi.

Warto również podkreślić, że umowy komisu, przewozu osób i rzeczy, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu i poręczenia są nieodłącznymi elementami działalności handlowej i gospodarczej. Umowy darowizny, dożywocia oraz instrumenty finansowe, takie jak weksle, warranty i czeki, mają swoje specyficzne regulacje i znaczenie w kontekście umów handlowych. Zrozumienie i właściwe interpretowanie tych różnorodnych umów jest kluczowe dla prawników specjalizujących się w prawie handlowym oraz dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność w sektorze gospodarczym.

  • spadków (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisu, uznanie za niegodnego dziedziczenia);

Sprawy cywilne związane z dziedziczeniem stanowią istotną gałąź prawa cywilnego. Wśród tych spraw wyróżniają się kilka kluczowych aspektów, z których trzy z nich szczególnie warto podkreślić.
Pierwszym z tych aspektów jest stwierdzenie nabycia spadku. Jest to procedura, która ma na celu określenie, kto ma prawo dziedziczyć po zmarłej osobie. Stwierdzenie nabycia spadku jest niezwykle istotne, ponieważ decyduje o tym, kto jest spadkobiercą. To postępowanie, które wiąże się z koniecznością zgromadzenia dowodów na potwierdzenie swoich praw do spadku.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest dział spadku. Dział spadku to proces podziału spadku między spadkobierców. W sytuacji, gdy do spadku powołanych jest więcej niż jeden spadkobierca, konieczne jest określenie, jakie udziały przysługują każdemu z nich. Dział spadku może być skomplikowanym procesem, szczególnie gdy pojawiają się konflikty lub spory między spadkobiercami. W takich przypadkach konieczna jest pomoc prawna i interwencja sądu, aby dokonać uczciwego podziału majątku.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Kolejnym istotnym aspektem w sprawach cywilnych z zakresu spadków jest kwestia zachowku. Zachowek to obowiązek przekazania pewnej części spadku określonym w ustawie osobom, które nie zostały dopuszczone do dziedziczenia. W sytuacjach, gdy spadkodawca w swoim testamencie (lub w inny sposób) pomija pewnych spadkobierców, którzy zgodnie z ustawą mają prawo do dziedziczenia, mogą pojawić się spory prawne. Sprawy związane z zachowkiem wymagają starannej analizy i interpretacji przepisów prawa spadkowego, a nierzadko również opinii biegłych sądowych, którzy określą dokładną wysokość zachowku.

Podsumowując, sprawy cywilne z zakresu spadków obejmują wiele istotnych kwestii, takich jak stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisu i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Przeprowadzenie tych spraw może być skomplikowane i wymagać interwencji prawnika lub sądu. Warto zrozumieć te zagadnienia, aby świadomie rozrządzać swoim dziedzictwem lub bronić swoich praw w kontekście spadkowym.

  • ochrony konsumentów (m.in. klauzule niedozwolone – abuzywne, postępowanie przed Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji – UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konsumentów i Konkurencji SOKiK, dostosowywanie wzorców umownych oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem występowania klauzul niedozwolonych).

Sprawy cywilne z zakresu ochrony konsumentów stanowią istotną część dzisiejszego systemu prawnego, gdyż mają na celu zabezpieczenie interesów i praw osób fizycznych korzystających z różnych produktów i usług. Jednym z kluczowych zagadnień w tym obszarze są klauzule niedozwolone. Klauzule te często występują w umowach i regulaminach świadczonych przez przedsiębiorców usług; klauzule te są nieuczciwe wobec konsumenta, a jako takie – niezgodne z prawem ochrony konsumentów.

Zadanie monitorowania sytuacji konsumentów i ochrony ich praw ustawodawca powierzył licznym instytucjom i organom. Jednym z takich organów jest Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK), który ma za zadanie chronić interesy konsumentów i zapobiegać nadużyciom ze strony przedsiębiorców. Konsumentom przysługuje prawo składania skarg i wniosków do UOKiK w przypadku naruszenia ich praw.

Dodatkowo, w Polsce istnieje Sąd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (SOKiK), który jest uprawniony do orzekania w sprawach sporów związanych z ochroną konsumentów. SOKiK zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi klauzul niedozwolonych i innych nieuczciwych praktyk firm wobec konsumentów. Może wydawać orzeczenia, które zabezpieczają prawa konsumentów i nakładają na przedsiębiorców sankcje za naruszenie przepisów.

Warto również podkreślić, że w związku z rozwojem orzecznictwa sądowego istnieje potrzeba ciągłego monitorowania wzorców umownych oraz regulaminów świadczonych usług pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych. Przedsiębiorcy powinni stale kontrolować i aktualizować swoje wzorce umowne (ogólne warunki umów, regulaminy), aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami chroniącymi konsumentów. Powyższe pozwala konsumentom na bezpieczne korzystanie z usług i produktów, a przedsiębiorcom – na budowanie rynkowego wizerunku podmiotów godnych zaufania.

OFERTA

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer