Kolejna nasza wygrana w sprawie przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (obecnie: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group), a dotyczącej tzw. polisolokaty.

Umowa została zawarta w 2007 roku w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Spektrum Plus” (OW-R-PSPK-070810).

11 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, w sprawie do sygn. akt II Ca 1991/18 wydał wyrok, w którym oddalił apelację strony pozwanej, Vienna Life. Tym samym towarzystwo ubezpieczeń już prawomocnie zobowiązane została do zwrotu na rzecz naszego Klienta bezpodstawnie pobranego świadczenia wykupu w kwocie 10.561,30 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu (w tym kosztami pomocy prawnej).