Polisolokaty 2 zdjęcie

Kolejna – nieprawomocna jeszcze – wygrana naszego Klienta w sprawie polisolokat (sprawa przeciwko dawnej Skandii). Sąd przyznał na rzecz naszego Klienta zwrot bezpodstawnie pobranego świadczenia wykupu i to, pomimo że przeciwnik zgłosił zarzut przedawnienia roszczeń (umowa została rozwiązana przez Klienta 6 lat przed wytoczeniem powództwa).

Sąd uznał za właściwą naszą argumentację w zakresie obowiązywania dziesięcioletniego terminu przedawnienia w przypadku weryfikowanej umowy.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny, z 30 maja 2018 roku, sygn. akt: I C 535/18/N.

Niezależnie od przedmiotu sporu czy wysokości naszego wynagrodzenia, do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Dowodem na to niech będzie prawomocny już wyrok oddalający względem naszej Klientki roszczenie Gminy Miejskiej Kraków o zapłatę... 120 zł. Tak - Gmina Miejska Kraków pozwała naszą Klientkę o sto dwadzieścia złotych i dzięki naszej interwencji sprawę przegrała.

Na naszą Klientkę nałożona została kara za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez biletu. W takiej sytuacji pasażer zobowiązany jest uregulować opłatę za przejazd oraz opłatę dodatkową. Opłata dodatkowa z kolei może zostać obniżona o połowę w sytuacji, w której należność zostanie uregulowania w określonym terminie.

I właśnie o definicję owej "należności" w opisywanej sprawie się spieraliśmy, bo choć nasza Klientka uregulowała niezwłocznie opłatę dodatkową w obniżonej wysokości, to i tak została przez Gminę pozwana o opłatę w pełnej stawce. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z dnia 1 lutego 2018 roku (sygn. akt II Ca 107/18) potwierdził, że warunkiem obniżenia opłaty dodatkowej o określony procent może być wyłącznie uregulowanie w określonym terminie samej opłaty dodatkowej, nie zaś opłaty dodatkowej oraz opłaty za przejazd.

Orzeczenie to dowodzi również, że przez długi czas przepisy prawa miejscowego, a więc przepisy Uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, sprzeczne były z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Artykuł finansowanie badań

W numerze 1 (225) styczeń-luty 2018 czasopisma „Lekarz Rodzinny” opublikowano kolejny tekst autorstwa adw. Marcina Żurowskiego. Tym razem mec. Żurowski wyjaśnia, kto zobowiązany jest ponieść koszty badań, których wykonanie jest niezbędne przed zabiegiem operacyjnym, a także jakie obowiązki obciążają lekarza, który kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego.

Egzemplarz "Lekarza Rodzinnego" można nabyć bezpośrednio na stronie www Wydawcy, tj. Medycyny Praktycznej.

Z satysfakcją informujemy, że 25 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Krakowie, w sprawie do sygn. akt I C 422/16 wydał korzystny dla naszego Klienta wyrok w przedmiocie ochrony dóbr osobistych.

Jeden z największych wydawców prasy w Polsce został zobowiązany do zamieszczenia obszernych przeprosin na łamach dwóch swoich dzienników oraz na stronach internetowych, a także do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz naszego Klienta.

Na chwilę obecną wyrok jest nieprawomocny.

WWWOstatnio wiele pisaliśmy o sprawach kredytów we frankach. Spieszymy donieść, że nie obce nam są również i inne zagadnienia prawne.

W najnowszym „Lekarzu Rodzinnym” opublikowano tekst autorstwa adw. Marcina Żurowskiego dotyczący prawnego obowiązku usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach w szkole.

To także debiut mec. Żurowskiego na łamach prasy drukowanej, czego cały zespół kancelarii serdecznie gratuluje!

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem kolejnego, korzystnego dla naszego Klienta wyroku dotyczącego kredytu we frankach szwajcarskich - tym razem wydanego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w dniu 30 października 2017 roku (sygn. akt II C 2115/17) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. 

Przy okazji musimy dodać, że jest to jedna z najszybciej przeprowadzonych przez nas spraw dotyczących "frankowiczów" - od momentu złożenia pozwu do chwili wydania wyroku przez Sąd I Instancji minęły zaledwie 3 miesiące!

Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.10.2017, sygn. akt II C 2115/17

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 września 2017 r. (sygn. akt XXIV C 909/15) przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A., w sprawie tzw. kredytu we frankach, o którym to wyroku pisaliśmy już wcześniej.

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.09.2017, sygn. akt XXXIV C 909/15

Z wielką satysfakcją informujemy, że w ostatnim czasie odnieśliśmy dwa bardzo ważne sukcesy w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Pierwszy sukces to wygrana naszego klienta w sprawie powództwa przeciwegzekucyjnego przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. Wyrokiem z dnia 11 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny (sygn. akt: XXIV C 909/15) pozbawił w całości wykonalności dwa tytułu wykonawcze w postaci bankowych tytułów egzekucyjnych, które wystawione zostały przeciwko naszemu klientowi, a opiewały łącznie na kwotę prawie 1 miliona złotych (998.823,53 zł). Sprawa ta jest dla nas o tyle istotna, że stanowi dotychczas największą - w zakresie wartości przedmiotu sporu - wygraną naszej kancelarii w tzw. sprawach frankowiczów. Najprawdopodobniej jest to również największa dotychczas wygrana w skali kraju w sprawach kredytów we frankach, w której podstawy roszczeń oraz wyrokowania opierały się na klauzulach abuzywnych, w szczególności tzw. klauzuli indeksacyjnej (waloryzacyjnej). Co równie istotne, wyrok w omawianej sprawie wydał Sąd w tym samym składzie osobowym, który w tożsamej sprawie (sygn. akt: XXIV C 837/14) w ostatnim czasie oddalił roszczenia frankowicza niebędącego klientem naszej kancelarii.

Drugi sukces, którym możemy się pochwalić, to wygrana naszego klienta w sprawie o zapłatę nadpłat wynikających z tzw. odfrankowienia umowy kredytowej. Wyrokiem z dnia 30 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny (sygn. akt: II C 2115/17) zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. Sprawa ta jest o tyle szczególna, że pozew w imieniu naszego klienta składaliśmy pod koniec lipca 2017 r. Wyrok został zatem wydany po 3 miesiącach od dnia wytoczenia powództwa, co jest niespotykane w tego rodzaju sprawach. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział II Cywilny pokazał, że jest to możliwe. Naszym zdaniem powinna być to norma we wszystkich sprawach, które dotyczą problemu postanowień niedozwolonych, w szczególności w sprawach kredytów we frankach szwajcarskich.

Obie opisane powyżej sprawy dotyczyły umów kredytów hipotecznych zawartych w 2008 r. z dawnym Polbankiem, tj. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Na chwilę obecną wyroki zapadłe w omawianych sprawach nie są jeszcze prawomocne.

Prawie 1 MILION złotych WIĘCEJ - dzięki naszemu zaangażowaniu w sprawę - otrzymał nasz Klient tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w rejonie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach!

To ogromny sukces naszej kancelarii na polu spraw dotyczących odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości.

Na mocy decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego nieruchomość naszego Klienta z mocy prawa stała się własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (tzw. specustawa lotniskowa), Wojewoda Śląski zobowiązany był do przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia odszkodowania za przejętą nieruchomość.

Prawnicy naszej kancelarii skutecznie zakwestionowali początkową wycenę nieruchomości na kwotę 960.403,00 zł. W efekcie złożonego przez nas odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa doszło do ostatecznego ustalenia wartości działki na kwotę 1.887.125,00 zł!

Dzięki naszej pracy Klient zyskał 926.722,00 zł!

Z satysfakcją informujemy, że odnieśliśmy kolejny sukces w przedmiocie polisolokat i związanych z nimi opłat likwidacyjnych (w tym przypadku towarzystwo ubezpieczeń posługiwało się określeniem „świadczenie wykupu”). Sprawa dotyczyła umowy zawartej w 2010 roku ze Skandia Życie S.A. w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną „Multiportfel Złoty Wiek” (OW-R-ZWK-091215).

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dawna Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A) na skutek przegranej w obydwu instancjach – przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (I C 3405/16/K) oraz przed Sądem Okręgowym w Krakowie (II Ca 1760/17) – zobowiązana została do zwrotu całości środków zgromadzonych na rachunku naszego Klienta w dniu rozwiązania umowy – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wezwania do zapłaty.

kontakt

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Regulamin

zapoznałem się z treścią regulaminu, który rozumiem i akceptuję w całości