Prawnik i waga

Tuż przed ogłoszeniem stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zakończyliśmy sukcesem spór sądowy z Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Spór powstał na bazie Umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest zawartej w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia OW-J-MAI-161229.

Przedmiotem Umowy było objęcie Klienta ubezpieczeniem na życie oraz inwestowanie przez ubezpieczyciela środków pochodzących ze składek wpłacanych z tytułu Umowy w ramach Ubezpieczeniowych Funduszu Kapitałowych, w tym UFK VL Multi Strategia.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
Pomimo rozwiązania umowy, a zatem i zaktualizowania się po stronie ubezpieczyciela obowiązku wypłaty świadczenia wykupu na rzecz naszego Klienta, Vienna Life nie wypłaciło świadczenia w pełnej kwocie, powołując się na § 24 ust. 2 OWU. Zgodnie z twierdzeniami ubezpieczyciela, z przyczyn niezależnych od niego brak było możliwości wypłaty określonej, dalszej części świadczenia wykupu w związku z redukcją żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, stanowiące aktywa UFK VL Multi Strategia.

Imieniem naszego Klienta zakwestionowaliśmy ważność całej umowy Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową MultiAsset Invest, jak również – posiłkowo – wskazaliśmy na nieważność (abuzywność) poszczególnych jej zapisów. W naszej opinii przede wszystkim niedopuszczalne było jednostronne kształtowanie przez ubezpieczyciela wysokości jego zobowiązania względem ubezpieczonego i to nawet po rozwiązaniu łączącej strony umowy. Trzeba bowiem wskazać, że po rozwiązaniu umowy Vienna Life wprawdzie dokonywało okresowych wypłat części świadczenia wykupu – czyniąc to w oparciu o odpowiedni procent wykupionych certyfikatów inwestycyjnych – ale wartość owych certyfikatów systematycznie spadała, a zatem Klient nie miał możliwości odzyskania pełnej, określonej na dzień rozwiązania umowy, wartości posiadanych certyfikatów (w tym przypadku – pełnej wartości świadczenia wykupu).

Postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie zakończyło się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, I Wydział Cywilny, zgodnie z oczekiwaniami naszego Klienta.

Zobacz także:

Polisolokata Vienna (Skandia) Total Invest NIEWAŻNA!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer