Prawnik i młotek sądowy

Wymarzony urlop – 7 dni słońca nad polskim morzem, 7 korzystnych wyroków – w tym 2 wyroki prawomocne (już drugi wyrok dotyczący umowy Fortis Banku!) i 2 wyroki oddalające roszczenia banków o tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału!

1. Wyrokiem z dnia 18.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 618/22, SSR del. Anna Baran) oddalił w całości powództwo ING Bank Śląski S.A. przeciwko naszym Klientom, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W sprawie bank pozywał w związku z wypowiedzianą umową kredytową, natomiast Sąd uznał, że umowa jest nieważna, podkreślając, że nie może na rzecz banku zasądzić jakichkolwiek kwot tytułem bezpodstawnego wzbogacenia z uwagi na to, że bank nigdy nie wezwał do zapłaty Klientów z tytułu nieważnej umowy – a zatem roszczenie o zwrot kapitału nigdy nie stało się wymagalne.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 20.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (I C 57/22, SSO Joanna Cyganek) oddalił w całości powództwo Banku Millennium S.A. o zapłatę tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytowej, która została już prawomocnie uznana za nieważną.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że oddalił powództwo przede wszystkim z uwagi na brak precyzyjnej tezy dowodowej w zakresie zgłoszonego przez bank wniosku o powołanie biegłego sądowego, który miałby to wynagrodzenie wyliczyć. To częsta, aczkolwiek kuriozalna sytuacja – banki wnoszą aby biegli wyliczyli należne im wynagrodzenie ale nie potrafią sprecyzować na jakich podstawach biegły miałby oprzeć swoje wyliczenia.
Niezależnie od powyższego Sąd pochylił się nad kwestią zasadności tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, podkreślając, że w ocenie Sądu jest więcej argumentów przeciw takiemu wynagrodzeniu.
W ramach współpracy Forum Prawników Finansowych na miejscu wspomagał nas r.pr. Przemysław Smoczyński za co raz jeszcze serdecznie dziękujemy!
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 20.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 1683/18, SSO Joanna Staszewska) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 3648/16) i zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od upływu 14 dni od dnia doręczenia odpisu pozwu. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych umowa jest nieważna. Sąd nie uwzględnił przy tym zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.
Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
4. Wyrokiem z dnia 20.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 74/20, SSO Mariusz Solka) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia odebrania oświadczenia w zakresie skutków nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 21.07.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 225/22, SSA Małgorzata Sławińska) oddalił w całości apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 5145/21), ustalającego nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z Fortis Bankiem.
Co istotne, w ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że przedmiotowa umowa stanowiła umowę kredytu denominowanego, a nie kredytu walutowego, jak twierdził bank.
Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 21.07.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXIV C 636/17, SSO Monika Dominiak), uwzględniając w całości nasze powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 39 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty; Sąd obciążył także bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w 2004 r. z GE Bankiem Mieszkaniowym (z rozbudowanym par. 17).
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna zarówno z uwagi na niedoinformowanie kredytobiorców w zakresie ryzyka walutowego, jak i z uwagi na naruszenie istoty stosunku zobowiązaniowego.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 22.07.2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (XII C 1076/18, SSO Izabela Cieślińska) oddalił w całości powództwo główne zgłoszone przez Santander Consumer Bank oraz oddalił w znacznej części powództwo ewentualne – z 704 tys. zł roszczenia ewentualnego Sąd zasądził na rzecz banku 249 tys. zł; jednocześnie Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki od banku kwotę ponad 58 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty.
Sprawa dotyczyła w istocie dwóch pozwów, tj. naszego pozwu o zwrot części uiszczonych kwot m.in. tytułem nieważności umowy oraz pozwu banku związanego z wypowiedzianą umową kredytową. Na początku 2022 r. bank rozszerzył pozew w ten sposób, że dodał roszczenie ewentualnie o zwrot kwoty kredytu z tytułu nieważności oraz roszczenie o zwrot tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. W odpowiedzi złożyliśmy m.in. zarzut potrącenia, wygaszając w ten sposób znaczną część roszczenia banku o zwrot kapitału.
Co istotne, Sąd uznał, że w ramach rozliczenia z tytułu nieważnej umowy bankowi należy się zwrot jedynie tego co zostało realnie wypłacone (bez np. ubezpieczeń).
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, a bankowi nie należy się żadne wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

4 wyroki i 6 nieważnych umów w 45 minut! 7 wyroków w 2 dni!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer