Prawnik i mała figura sprawiedliwości

Choć w biciu różnych rekordów daleko nam jeszcze do Lewandowskiego, to zdecydowanie warto podzielić się takimi statystykami, które do niedawna były jeszcze poza sferą naszej wyobraźni.
Poniżej przedstawiamy zestawienie 15 naszych wyroków, o których dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach.

1. Wyrokiem z dnia 20.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1947/20, SSO Magdalena Antosiewicz) uwzględnił w całości powództwo i zasądził na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 140 tys. zł i ponad 8 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty. Jednocześnie Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych umowa kredytu zawarta w 2006 r. w dawnym Fortis Banku jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 22.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 561/21, SSO Izabela Fountoukidis) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 166 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 23.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 916/20, SSR del. Michał Siemieniec) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 42 tys. CHF, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska jest nieważna. Sąd oddalił jednak w całości roszczenie o zasądzenie odsetek wskazując, że w ocenie Sądu zasądzenie odsetek ustawowych (opartych o polskie stopy referencyjne) byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Oczywiście w tym zakresie będziemy składać apelację.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 24.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 19149/21, SSR del. Maciej Wójcicki) uwzględniając w całości powództwo ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Bre Bankiem (tzw. stary portfel mbanku) jest nieważna oraz zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 434 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
5. Wyrokiem z dnia 28.06.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 711/21, SSA Elżbieta Wiatrzyk-Wojciechowska) oddalił niemal w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.07.2021 r. (XXV C 3491/20), którym zasądzono od banku kwotę ponad 85 tys. zł z uwagi na nieważność umowy.
Sąd na skutek apelacji banku oddalił jedynie część zasądzonych odsetek wskazując, że są one należne od daty odebrania oświadczenia w zakresie skutków nieważności. Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 28.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 121/20, SSO Krzysztof Dyl) uwzględnił w całości powództwo zasądzając na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 65 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego w wezwaniu do zapłaty. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 28.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1960/20, SSO Marta Woźniak) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z Getin Bankiem jest nieważna i zasądził na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1629/20, SSR del. Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 296 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu zawarta w 2009 r. z Nordea Bank Polska jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 887/21, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska kwoty bez mała 38 tys. zł i ponad 90 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytów zawartych w dawnym Fortisie (2006 r.) i w danym BGŻ (2007 r.) są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2320/20, SSR del. Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty blisko 159 tys. zł i ponad 74 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że dwie umowy kredytów zawartych w 2008 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (tzw. umowy o kredyt dewizowy) są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 29.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 2608/19, SSO Bożena Miśkowiec) oddalił w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.10.2017 r. (II C 2115/17), którym zasądzono od banku kwotę blisko 40 tys. zł w związku z odfrankowieniem umowy zawartej z dawnym Polbankiem.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wskazał, że nie podziela poglądu Sądu I instancji o tym, że klauzule indeksacyjne nie określają głównego świadczenia stron. Pomimo takiej konkluzji wydaje się jednak – choć nie wybrzmiało to jednoznacznie – że Sąd podtrzymał skutek abuzywności w postaci tzw. odfrankowienia, a nie nieważności.
Wyrok jest prawomocny.
Tytułem ciekawostki – była to jedna z szybciej rozpoznanych spraw w I instancji (rekordowe 3 miesiące, które w 2017 r. były ewenementem w skali całego kraju). Niestety jednak postępowanie przed Sądem II instancji trwało w tym przypadku blisko 5 lat.

W minionym tygodniu dowiedzieliśmy się o ponadto o trzech wyrokach, które zapadły na posiedzeniach niejawnych:

1. Wyrokiem z dnia 01.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1868/20, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 49 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 12.06.2022 r. (była to niedziela!) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 1472/20/P, SSR Kaja Marcinkowka-Kulas) zasądził na rzecz naszego Klienta od Millennium Bank S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 10 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 15.06.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 345/20, SSO Agnieszka Włodyga) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 67 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

W ostatnim czasie uzyskaliśmy ponadto jeszcze jeden wyrok, który choć w sentencji korzystny, to jednak traktujemy go w kategoriach przegranej.

Wyrokiem z dnia 20.06.2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 611/20, SSA Dariusz Kłodnicki (spr.), SSA Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk, SSA Sławomir Jurkowicz) oddalił praktycznie w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.12.2019 r. (XII C 324/18), którym pozbawiono w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny. Problem polega jednak na tym, że o ile Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że umowa kredytu zawartego w dawnej Nordei jest nieważna, o tyle Sąd Apelacyjny we Wrocławiu stwierdził, że umowa jest ważna i można ją wykonywać w oparciu o kurs średni NBP. Sąd Apelacyjny oddalił jednak apelację banku, uznając, że bank nie mógł wystawić BTE zarówno z uwagi na brak zadłużenia jak i z uwagi na abuzywność klauzuli, która umożliwiała bankowi wystawienie BTE.
Wyrok jest prawomocny, aczkolwiek oczywiście będziemy od niego składali skargę kasacyjną. Warto jednak zaznaczyć, że równolegle będziemy występowali przeciwko bankowi z powództwem o ustalenie nieważności umowy.

Zobacz także:

Przyspieszamy – w nowym roku już 70 wyroków na naszym koncie!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer