Pracujący prawnik

11 nieważności – w tym 2 prawomocne – w 5 dni! Ciężko wyobrazić sobie bardziej udany tydzień!

Poniżej przedstawiamy listę wyroków, które zapadły w sprawach naszych Klientów w minionym tygodniu oraz kilka wyroków, o których nie mieliśmy jeszcze okazji napisać. W szczególności zwracamy uwagę na pozycję nr 10 (prawomocna nieważność umowy Nordei z negocjowanym kursem uruchomienia).

Łącznie uzyskaliśmy już zatem 198 korzystnych wyroków, z czego aż 83 wyroki zapadły w tym roku!

1. Wyrokiem z dnia 09.05.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (II C 99/18, SSR Piotr Blus) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 09.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 11948/21, SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska) zasądził na rzecz naszej Klientki od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 88 tys. zł i 28 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 09.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 629/21, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 374 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 09.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2907/20, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszej Klientki od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 296 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 11.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 393/21, SSR del. Anna Baran), uwzględniając w całości powództwo, zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International Ag kwoty ponad 17 tys. zł i 43 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi na zapłatę, a takżę obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 11.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2999/20, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego z dawnym GE Bankiem Mieszkaniowym w 2004 r. (wzorzec z klauzulą przeliczeniową odwołującą się do spreadu ustalanego przez 5 innych banków).
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
7. Wyrokiem z dnia 12.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2958/20, SSO Irena Żarnowska-Sporysz) ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z Bankiem Millennium, zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 80 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności. Sąd również obciążył bank kosztami postępowania w całości.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 12.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2602/20, SSO Piotr Pilarczyk) oddalił nasze powództwo przeciwko Santander Bank Polska S.A., obciążając jednak bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna na skutek abuzywności klauzul indeksacyjnych. Sąd oddalił jednak powództwo o zapłatę z uwagi na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 12.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1202/21, SSO Marta Woźniak) zasądził na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 238 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z dawnym BGŻ S.A.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 12.05.2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (V ACa 105/20, SSA Tomasz Pidzik) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 05.11.2019 r. (I C 662/18) w ten sposób, że zasądził od naszej Klientki na rzecz PKO BP S.A. kwotę ok. 440 tys. zł (wcześniej była to kwota 870 tys. zł) wraz z odsetkami, a to w związku z przyjęciem, że umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polska w 2007 r. jest nieważna. Jednocześnie Sąd oddalił w całości apelację banku.
W sprawie pojawiło się kilka ciekawych wątków.
Po pierwsze, kurs uruchomienia był negocjowany na podstawy umowy ramowej w zakresie negocjowania transakcji wymienialnych. W tym zakresie Sąd Apelacyjny podzielił w całości stanowisku Sądu I instancji, w świetle którego w/w okoliczność w żaden sposób nie wpływa na kwestię abuzywności klauzul i braku możliwości utrzymania umowy w mocy wynikającą z konieczności pominięcia przedmiotowych klauzul.
Po drugie, w sprawie bank pierwotnie pozywał o zwrot kwoty wyrażonej w walucie CHF, następnie dodał roszczenie ewentualne o zapłatę w PLN na podstawie wypowiedzianej umowy, a ostatecznie wystąpił jeszcze z kolejnym żądaniem ewentualnym o zapłatę kwoty 870 tys. zł w związku z nieważnością umowy. W tej sytuacji twierdziliśmy w apelacji, że stronie należą się koszty procesu od każdego z żądań niezależnie – i w tym zakresie Sąd Apelacyjny podzielił nasze stanowisko, jednak nie z takim skutkiem jakbyśmy chcieli. Mianowicie Sąd Apelacyjny wskazał, że zasądziłby na rzecz naszej Klientki koszty zastępstwa procesowego osobno dla każdego z roszczeń, gdybyśmy o to wyraźnie wnosili (co jest pewnego rodzaju absurdem, gdyż w sprawie został zgłoszony ogólny wniosek o zasądzenie kosztów według norm przepisanych). W konsekwencji podzielenie naszej argumentacji odniosło skutek w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do kosztów sądowych, bowiem w związku z powyższym bank musi dopłacić bez mała 100 tys. zł kosztów wpisu od każdego z roszczeń ewentualnych.
Trzecia istotna kwestia to rozliczenie w drodze potrącenia świadczeń uiszczanych w walucie CHF z kwotą jaką bank wypłacił w PLN. Sąd podzielił naszą argumentację, że zastosowanie w takiej sytuacji powinien znaleźć kurs średni NBP z dnia wymagalności roszczenia aktywnie potrącanego.
Wyrok jest prawomocny.

11. Wyrokiem z dnia 13.05.2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (V ACa 338/19, SSA Paulina Asłanowicz) zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.02.2019 r. (II C 851/17, SSO Eliza Kurkowska), w ten sposób, że zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 85 tys. zł oraz obciążył bank w całości kosztami postępowania w obu instancjach. Jednocześnie Sąd częściowo uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania (w zakresie kwoty ponad 97 tys. zł zamiast zgłoszonych 405 tys. zł). Sąd przyjął, że w związku z dokonanym przez nas potrąceniem roszczeń nie objętych postępowaniem, roszczenie banku o zwrot kapitału w zakresie kwoty ponad 300 tys. zł wygasło.
Wyrok jest prawomocny.

12. Wyrokiem z dnia 12.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3020/20, SSR del. Anna Chmielarz) zasądził na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 63 tys. zł i ponad 7 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności. Sąd obciążył również bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

13. Wyrokiem z dnia 28.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 763/20, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 48 tys. zł i ponad 29 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

14. Wyrokiem z dnia 04.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1708/20, SSO Piotr Pilarczyk) zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium kwotę ponad 204 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przed Sądem oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Bilans maja – 19 korzystnych wyroków w sprawach kredytów w CHF!

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer