Figurka sprawiedliwości na biurku

W tym tygodniu uzyskaliśmy 3 kolejne korzystne wyroki (w tym jeden prawomocny dot. Banku Millennium), jak również dotarły do nas 2 wyroki, które zapadły na posiedzeniach niejawnych.

1. Wyrokiem z dnia 10.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 5162/22, SSR del. Robert Masznicz) zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku BPH S.A. kwotę ponad 26 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), znosząc pomiędzy stronami koszty postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że z uwagi na nieważność aneksu, na podstawie którego dokonano indeksacji kwoty kredytu pierwotnie udzielonego jako kredyt stricte złotowy, należy przyjąć, że umowa powraca do swojego pierwotnego kształtu.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu złotowego zawartej w 2007 r. w dawnym GE Money Banku i indeksowanej na podstawie aneksu z 2008 r. Pomimo że wyrok jest co do zasady korzystny, to w sprawie będziemy składać apelację w kierunku nieważności całej umowy, ewentualnie odfrankowienia.

2. Wyrokiem z dnia 12.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 1865/19, SSO Joanna Staszewska) na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 19.02.2019 r. (I C 2533/18) w ten sposób, że zamiast zasądzonej wcześniej kwoty ponad 30 tys. zł, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium łącznie kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Niestety z uwagi na problemy techniczne po stronie Sądu nie usłyszeliśmy ustnych motywów rozstrzygnięcia ale należy zakładać, że podstawą rozstrzygnięciu była nieważność umowy.
Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 12.10.2022 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 1514/17, SSO Marcin Śmigiel) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 219 tys. zł i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty) oraz kwotę blisko 7 tys. zł tytułem zwrot kosztów procesu.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowę można obiektywnie wykonać z pominięciem klauzul indeksacyjnych jako umowę PLN+LIBOR (aktualnie SARON) – czyli zastosował tzw. odfrankowienie.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 21.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1673/21, SSO Krzysztof Lisek) ustalił nieważność dwóch umów zawartych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.), zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 188 tys. zł i ponad 59 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), a także obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

5. Wyrokiem z dnia 22.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 874/21, SSO Krzysztof Lisek) zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 116 tys. zł i ponad 70 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2006 r. (tzw. Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Oddalenie roszczeń banku o bezumowne korzystanie z kapitału, nieuwzględnienie zarzutu zatrzymania i pytanie prawne do Sądu Najwyższego

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer