Figura sprawiedliwości niebieskie tło

Na dobry początek nowego tygodnia przedstawiamy podsumowanie ostatnich dni w naszej kancelarii – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej banku do rozpoznania, 2 prawomocne nieważności oraz 4 wyroki w I instancji!

1. Wyrokiem z dnia 24.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (II Ca 571/22, SSO Joanna Czernecka) na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 20.01.2022 r. (I C 563/20/S) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 53 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna nie tylko z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych, ale i z uwagi na naruszenie swobody umów i art. 69 ust.1 Prawa bankowego.
Sprawa dotyczyła umowy, w której spłata kredytu następowała przy zastosowaniu kursu sprzedaży NBP. Tytułem ciekawostki dodamy, że już po kilku dniach, tj. w piątek 28.10.2022 r. Sąd opublikował uzasadnienie wyroku.
Wyrok jest prawomocny.

2. Wyrokiem z dnia 24.10.2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (I ACa 1699/21, SSA Jolanta Jachowicz) oddalił apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.10.2021 r. (I C 1622/18), którym oddalono w całości powództwo banku na kwotę ponad 1,6 mln zł.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych. Co istotne, Sąd podzielił nasze stanowisko, że w ramach zgłoszonego żądania o zapłatę z tytułu wypowiedzianej umowy Sąd nie może wyrokować w zakresie roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia opartego na twierdzeniu o nieważności umowy. Powyższe wynika z faktu, że zakreślona przez bank podstawa faktyczna powództwa dotyczyła wyłącznie roszczeń wynikających z umowy, a nie innych roszczeń.
Wyrok jest prawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
3. Wyrokiem z dnia 24.10.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 687/16, SSR Renata Jabłońska) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 26 tys. zł i ponad 6 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty).
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym po bez mała 7 latach trwania postępowania w I instancji. Z pewnością po stronie Sądu jest to niechlubny rekord tempa rozpoznawania spraw. Pocieszeniem dla naszego Klienta jest jednak fakt, że przez cały czas trwania sprawy od zasądzonych kwot naliczane były odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności.
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 25.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3599/21, SSR del. Marcin Hałgas) zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 32 tys. zł i ponad 67 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna w uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

5. Postanowieniem z dnia 26.10.2022 r. Sąd Najwyższy (I CSK 2535/22) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.09.2021 r. (I ACa 53/21).

6. Wyrokiem z dnia 26.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1780/20, SSO Edyta Barańska) zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 24 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania oraz uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna w uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 27.10.2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 3459/19, SSR Olga Sielczak-Prządka) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

Zobacz także:

Nieważność aneksu i odfrankowienie – kolejne korzystne wyroki na naszym koncie

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

CategorySprawy frankowe

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer