Prawo waga

Prawomocna wygrana dot. GE Money Banku w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, prawomocna wygrana z mBankiem, nieprawomocna wygrana dot. dwóch umów zawartych w 2010 r. z Deutsche Bankiem (w Euro) z oddalonym roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz nieprawomocna wygrana z Santander Bank Polska – to bilans dzisiejszego tylko dnia! Poniżej przedstawiamy natomiast kompleksowe podsumowanie minionego tygodnia uzupełnione o jeden prawomocny wyrok dot. umowy Polbanku, który umknął nam ostatnio.

1. Wyrokiem z dnia 05.10.2022 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie (I ACa 912/19, spr. SSA Józef Wąsik, SSA Paweł Czepiel, SSA Wojciech Żukowski) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.05.2019 r. (I C 1434/18), w ten sposób, że zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku BPH S.A. kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w GE Money Banku w 2006 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej. Sąd podkreślił, że bez znaczenia jest to, że umowa odwoływała się do kursu średniego NBP, skoro marża doliczana do kursu była nieokreślona.
Dodatkowo Sąd wskazał, że pouczenia o ryzyku walutowym były niewystarczające, a bank w żaden sposób nie ograniczył ryzyka walutowego kredytobiorcy (ryzyko to zostało w całości przeniesione na kredytobiorców). Sąd podkreślił, że skoro bank twierdzi, że informował o możliwych wzrostach na poziomie 20%, to uzasadnione było, aby w umowie znalazło się zastrzeżenie, że w przypadku wzrostu kursu o ponad 20% strony ponoszą dalsze ryzyko walutowe po połowie.
Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę, że nie można w tej sytuacji podzielić klauzuli indeksacyjnej i usunąć jedynie marżę, gdyż zabieg taki byłby niezgodny z celami dyrektywy 93/13 – nie byłoby elementu sankcyjności, a w konsekwencji przedsiębiorcy nie byliby zniechęcani do stosowania postanowień niedozwolonych.
Przyznamy, że już dawno prawomocny wyrok i jego uzasadnienie nie cieszyły nas tak bardzo!

2. Wyrokiem z dnia 05.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 2007/17, SSO Ada Sędrowska) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22.05.2017 r. (I C 3258/16) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 69 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty), a także obciążył bank w całości kosztami postępowania, uwzględniając przy tym zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
Wyrok jest prawomocny.

3. Wyrokiem z dnia 05.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie (I C 1542/17, SSO Bartłomiej Fiejdasz) oddalił w całości powództwo główne oraz oddalił w znaczącej części powództwo ewentualne Deutsche Bank skierowane przeciwko naszemu Klientowi.

W sprawie bank dochodził zapłaty z tytułu dwóch wypowiedzianych umów kredytów denominowanych w EUR zawartych w 2010 r. z Deutsche Bank. Z uwag na podniesiony zarzut nieważności bank rozszerzył powództwo, wnosząc ewentualnie o zapłaty z tytułu nieważnych umów (zwrot kwoty kapitału i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału).
Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że umowy kredytowe są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych/waloryzacyjnych, podkreślając, że dotyczy to zarówno klauzuli przeliczeniowej jak i klauzuli ryzyka walutowego. Jednocześnie Sąd wskazał, że nie ma żadnych podstaw aby bank żądał tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, biorąc przede wszystkim pod uwagę, że przeciwny wniosek byłby sprzeczny z celami Dyrektywy 93/13 (gdyż banki nie ponosiłyby żadnych konsekwencji stosowania klauzul niedozwolonych). Sąd uwzględnił przy tym zgłoszony przez nas zarzut potrącenia (co wygasiło znaczną część roszczenia o zwrot kapitału).
Wyrok jest nieprawomocny.

4. Wyrokiem z dnia 05.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 1465/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 81 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w dawnym Kredyt Banku jest nieważna. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu potrącenia (z uwagi na warunkowość oświadczenia materialnoprawnego) oraz zarzutu zatrzymania (z uwagi na brak wzajemności umowy kredytowej).
Wyrok jest nieprawomocny.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
5. Wyrokiem z dnia 22.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (V Ca 2393/20, SSO Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz) zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (II C 2688/17) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 10 tys. zł i ponad 9 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty.
Sąd zmienił podstawę rozstrzygnięcia z tzw. odfrankowienia na nieważność, podkreślając że jest ona konsekwencją abuzywności klauzul indeksacyjnych. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku.
Wyrok jest prawomocny.

6. Wyrokiem z dnia 27.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 3529/21, SSR del. Marcin Hałgas) zasądził na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 84 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w dawnym BGŻ (Bank Gospodarki Żywnościowej) jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
Wyrok jest nieprawomocny.

7. Wyrokiem z dnia 28.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (I C 732/17, SSR del Ewa Kulawik – Rudzińska) uwzględnił w całości nasze powództwo zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 20 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia upływu terminu zakreślonego bankowi w wezwaniu do zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania.
Sprawa dotyczyła umowy zawartej w dawnym GE Money Banku. Niestety, nie uczestniczyliśmy w publikacji wyroku ale bez wątpienia jego podstawą była nieważność umowy kredytowej.
Wyrok jest nieprawomocny.

8. Wyrokiem z dnia 28.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 699/20, SSO Edyta Barańska) zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 42 tys. zł i ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności), obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w dawnym Kredyt Banku jest nieważna, natomiast zgłoszone przez bank zarzuty potrącenia i zatrzymania są nieskuteczne.
Wyrok jest nieprawomocny.

9. Wyrokiem z dnia 03.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2159/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 24 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i ponad 50 tys. CHF, jak również obciążył bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w dawnym Kredyt Banku jest nieważna, natomiast zgłoszone przez bank zarzuty potrącenia i zatrzymania są nieskuteczne.
Wyrok jest nieprawomocny.

10. Wyrokiem z dnia 03.10.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (I C 2376/21, SSR del. Piotr Szołdrowski) zasądził na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 123 tys. zł wraz z odsetkami (liczonymi od dnia złożenia oświadczenia o skutkach nieważności) i ponad 64 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w dawnym BRE Banku jest nieważna, natomiast zgłoszone przez bank zarzuty potrącenia i zatrzymania są nieskuteczne.
Wyrok jest nieprawomocny

Zobacz także:

Prawomocna nieważność umowy z Deutsche Bank, nieprawomocna nieważność umowy z Polbank

 

Sprawdź naszą ofertę w zakresie:

 
 

Referencje kancelarii Kaczmarski Żurowski potwierdzają

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer