W postępowaniu karnym jako adwokaci występujemy zarówno w roli obrońców jak i pełnomocników pokrzywdzonych. Reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie postepowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze, postępowanie kasacyjne, na postępowaniu wykonawczym kończąc.
 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 
W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:

 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (m.in. zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie);
 • przestępstw komunikacyjnych (m.in. wypadek komunikacyjny, katastrofa w ruchu lądowym, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego);
 • przestępstw przeciwko wolności (m.in. groźby karalne, nękanie – stalking);
 • przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (m.in. zniesławienie, pomówienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, zgwałcenie);
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych (m.in. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej);
 • przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu (m.in. zorganizowana grupa przestępcza, wytwarzanie i handel bronią, czynny udział w zbiegowisku publicznym);
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (m.in. podrobienie lub przerobienie dokumentu, fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego);
 • przestępstw przeciwko mieniu (m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyłudzenie odszkodowania);
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (m.in. pranie brudnych pieniędzy, oszustwo kredytowe, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela);
 • przestępstw określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (m.in. wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie środków odurzających);
 • Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz ekstradycji;
 • postępowania w sprawach nieletnich;
 • wykroczeń (m.in. wykonywanie działalności gospodarczej bez zezwolenia, umyślne wprowadzenie w błąd organu państwowego lub instytucji upoważnionych do legitymowania, podejmowanie czynności zawodowych po użyciu alkoholu lub środka odurzającego, zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień);
 • przestępstw i wykroczeń skarbowych (m.in. uchylanie się od opodatkowania, zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej, niezłożenie informacji o podatku VAT, uporczywe niewpłacanie podatku w terminie, nierzetelne prowadzenie ksiąg, niewystawianie faktur VAT, oznaczanie wyrobów akcyzowych nieodpowiednimi znakami akcyzy, podrabianie znaków akcyzy, zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego w użyciu, nienależny zwrot podatku, niezłożenie informacji podatkowej w terminie, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji, utrudnianie wykonania czynności służbowej, niedopełnienie obowiązku celnego, uszczuplenie należności celnej, nienależny zwrot należności celnej, wyłudzenie indywidualnego pozwolenia dewizowego, niezgłoszenie danych o dokonanym obrocie dewizowym, urządzanie gier losowych bez zezwolenia, wbrew przepisom ustawy lub wbrew warunkom koncesji, sprzeczna z przepisami ustawy reklama lub promocja gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych i gier na automatach);
 • innych przestępstw i wykroczeń (m.in. samowola budowlana, niezgłoszenie upadłości spółki, organizowanie imprezy masowej bez zezwolenia);
 • jak również spraw o odroczenie odbywania kary, przerwę w odbywaniu kary oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

 

OFERTA

KONTAKT

SIEDZIBA W KRAKOWIE


ul. św. Wawrzyńca 39/2
31-052 Kraków

GODZINY OTWARCIA


Pn-Pt 09:00 – 17:00

Prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań.


© 2019 Kaczmarski Żurowski Adwokaci.
Regulamin Informacja RODO

logo-footer