Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyroki Sądu Najwyższego w Polsce wywołały lawinę pozwów, jakie frankowicze wnoszą do sądów przeciwko bankom, które udzielały kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF. Wyroki frankowe w coraz większej liczbie przypadków są korzystne dla osób poszkodowanych w wyniku podpisania umowy o kredyt we frankach, zawierającej abuzywne zapisy.

Zapoznanie się z dotychczasowym orzecznictwem oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw pozwalają naszym specjalistom osiągać korzystne dla Klientów wyroki – kredyty frankowe w zdecydowanej większości prowadzonych przez nas spraw zostały całkowicie unieważnione lub “odfrankowione”.

Frankowicze – wyroki

Poniżej przedstawiamy każdy korzystny dla naszych Klientów wyrok (aktualnie już ponad 500) – frankowicze, którzy potrzebują pomocy w procesie przeciwko nieuczciwemu ich zdaniem bankowi, mogą skontaktować się z najbliższą kancelarią Kaczmarski-Żurowski.

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.09.2017 r., sygn. akt: XXIV C 909/15, pozbawiający w całości wykonalności dwóch bankowych tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 998.823,53 zł, wystawionych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  2. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 30.10.2017 r., sygn. akt: II C 2115/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank Polska S.A. kwotę 39.875,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  3. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.01.2018 r., sygn. akt: II C 2982/16, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska S.A. łącznie kwotę 42.080,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku. W sprawie została zawarta ugoda.
  4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 27.08.2018 r., sygn. akt: XXV C 342/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 71.644,85 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  5. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 05.09.2018 r., sygn. akt: I ACa 1619/17, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.09.2017 r. (I C 652/16) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank.
  6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 26.10.2018 r., sygn. akt: XXV C 711/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank Polska S.A. łącznie kwotę 23.388,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego Polbanku.
  7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 16.11.2018 r., sygn. akt: XXV C 712/17, stwierdzający nieważność umowy kredytu oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę 31.525,67 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  8. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2018 r., sygn. akt: I C 1755/15, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku BGŻ BNP Paribas S.A. kwotę 27.767,03 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego Banku Gospodarki Żywnościowej.
  9. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.12.2018 r., sygn. akt: XXV C 2576/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwoty 2.386,10 zł i 46.079,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  10. Wyrok Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu związany z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  11. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 01.03.2019 r., sygn. akt: I C 314/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku.
  12. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział I Cywilny z dnia 05.03.2019 r., sygn. akt: I C 43/17, zasądzający na rzecz naszych klientów od Banku Millennium S.A. kwotę 30.814,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  13. Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach I Wydział Cywilny z dnia 19.03.2019 r., sygn. akt: I C 405/15, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. solidarnie kwotę 12.630,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  14. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 03.04.2019 r., sygn. akt: II Cz 2/19, w którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 05.09.2018 r. (I ACa 1619/17). Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego mBank.
  15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 22.05.2019 r., sygn. akt: V ACa 455/18, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.03.2018 r. (IV C 1179/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego GE Money Banku (poprzednika prawnego Banku BPH S.A.).
  16. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 11.04.2019 r., sygn. akt: II C 96/18, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 976.213,00 zł, wystawiony przez Getin Noble Bank S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  17. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn. akt: XVI C 632/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) solidarnie kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnej Nordei (umowa Nordea-Habitat).
  18. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.06.2019 r., sygn. akt: XXV C 763/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG łącznie kwotę 408.326,48 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego.
  19. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny z dnia 05.11.2019 r., sygn. akt: I C 662/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A., oddalający żądanie główne o zapłatę 346.404,18 CHF, oddalający żądanie ewentualne o zapłatę 1.426.353,85 zł i zasądzający przeciwko naszemu klientowi jedynie kwotę 870.000,00 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna (kwota, którą bank wypłacił naszej klientce przy uruchomieniu kredytu). Oczywiście Sąd w uzasadnieniu wskazał, że kredytobiorca może potrącić swoje roszczenia (wszystkie uiszczone świadczenia na rzecz banku) z w/w kwotą. Sprawa dotyczy umowy kredytu Nordea Habitat.
  20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.11.2019 r., sygn. akt: II CSK 497/18, w którym Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16.03.2018 r. (I ACa 586/17), w pełni podzielając naszą argumentację zawartą w skardze kasacyjnej. Co istotne, sprawa trafiła do nas już po prawomocnym przegranym wyroku Sądu Apelacyjnego. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego Santander Consumer Bank.
  21. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2019 r., sygn. akt: XII C 324/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 210 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat jest nieważna.
  22. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2019 r., sygn. akt: II C 897/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty 57.584,04 zł i 10.664,64 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2004 r. (tzw. stary portfel mBank) jest nieważna.
  23. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 03.01.2020 r., sygn. akt: XXV C 1337/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank Millennium S.A. kwotę 87.335,69 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. jest nieważna.
  24. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2020 r., sygn. akt: I C 888/19, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszym klientom na kwotę ponad 1,3 mln zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Sprawa o tyle nietypowa, że kredytobiorcami byli pracownicy banku – doradcy kredytowi. Sąd wskazał, że w świetle orzecznictwa TSUE ponadprzeciętna wiedza nie ma znaczenia z punktu widzenia posiadania statusu konsumenta. Umowa kredyt indeksowanego z 2008 r.
  25. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.02.2020 r., sygn. akt: VI ACa 590/19, w którym Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.05.2019 r. (XXV C 814/17) i przekazał Sądowi Okręgowemu sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie istoty sprawy. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego BGŻ (Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., poprzednika prawnego BNP Paribas Bank Polska S.A.).
  26. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.02.2020 r., sygn. akt: XXV C 2607/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty 28.995,28 zł i 41.983,69 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2007 r. jest nieważna.
  27. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19.02.2020 r., sygn. akt: I C 842/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty 14.100,22 zł i 25.000,38 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Bank (Ekstralokum) z 2007 r. jest nieważna.
  28. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 20.02.2020 r., sygn. akt: VI C 1321/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 64.132,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego tzw. starego portfela (Multiplan) z 2006 r. jest nieważna.
  29. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt: XVI C 1230/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę 72.917,84 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r. nie została nigdy wykonana przez bank i w konsekwencji wygasła (z uwagi na abuzywność klauzul przeliczeniowych).
  30. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 05.03.2020 r., sygn. akt: VI C 793/19, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Bank BPH S.A. kwotę 45.659,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego GE Money Bank S.A. z 2006 r. jest nieważna.
  31. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 440/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę 97.005,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy dwóch umów kredytów indeksowanych.
  32. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.07.2020 r., sygn. akt: I C 68/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 735.153,68 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  33. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 15.07.2020 r., sygn. akt: I C 878/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 27.307,59 zł oraz kwotę 11.925,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego Getin Bank S.A. z 2008 r. jest nieważna.
  34. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 17.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 390/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Opolu I Wydział Cywilny z dnia 31.01.2019 r., sygn. akt: I C 237/16, oddalającego w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 467.041,95 zł, z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu w związku z odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  35. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 23.07.2020 r., sygn. akt: I ACa 83/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 234.545,22 zł, wystawiony przez Santander Consumer Bank S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  36. Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: I C 1308/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 46 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  37. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 24.07.2020 r., sygn. akt: XXV C 672/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  38. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.09.2020 r., sygn. akt: I C 1027/19, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej klientce na kwotę ponad 444 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Umowa kredytu indeksowanego z 2006 r. (tzw. stary portfel mBanku).
  39. Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny z dnia 11.09.2020 r., sygn. akt: I C 215/16, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 450 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea Habitat z 2008 r. jest nieważna.
  40. Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział I Cywilny z dnia 14.09.2020 r., sygn. akt: I C 116/20, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 285.660,63 zł, wystawiony przez Bank Zachodni WBK S.A. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku.
  41. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 17.09.2020 r., sygn. akt: III C 1241/15, w którym Sąd oddalił w przeważającej części powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszemu klientowi na kwotę ponad 153 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych klauzul przeliczeniowych jest tzw. odfrankowienie umowy. Umowa kredytu denominowanego samochodowego z 2008 r.
  42. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 23.09.2020 r., sygn. akt: II C 2688/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International S.A. kwotę ponad 25 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  43. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 01.10.2020 r., sygn. akt: I C 266/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (tzw. starego portfela) są nieważne.
  44. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.10.2020 r., sygn. akt: I C 2118/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. przeciwko naszym Klientom na kwotę ponad 170 tys. zł, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Umowa kredytu indeksowanego tzw. Dom Banku z 2005 r.
  45. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 09.10.2020 r., sygn. akt: I C 843/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 32 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  46. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.10.2020 r., sygn. akt: V Ca 2290/19, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XVI Cywilny z dnia 24.05.2019 r., sygn. akt: XVI C 632/17, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. solidarnie kwotę 69.773,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego dawnej Nordei (umowa Nordea-Habitat).
  47. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 05.11.2020 r., sygn. akt: XXIV C 2296/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę 28.706,92 zł oraz kwotę 19.477,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku z 2008 r.
  48. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt: I C 319/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Bank BPH S.A. łącznie kwotę 89.833,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego dawnego banku BPH PBK (Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.) z 2003 r.
  49. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 25.11.2020 r., sygn. akt: I C 866/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 79.393,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2007 r. jest nieważna.
  50. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 26.11.2020 r., sygn. akt: I C 1881/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę 72.134,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  51. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 01.12.2020 r., sygn. akt: I C 540/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę 74.434,65 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) z 2008 r. jest nieważna.
  52. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 07.12.2020 r., sygn. akt: VI C 1584/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę 44.636,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008 r.
  53. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 23.12.2020 r., sygn. akt: II C 726/18, w sprawie z powództwa PKO BP S.A., oddalający żądanie główne o zapłatę 150.954,69 CHF oraz oddalający w przeważającej części żądanie ewentualne o zapłatę 456.681,87 zł, a zasądzający przeciwko naszym Klientom jedynie kwotę 79.937,96 zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna (różnica pomiędzy tym co Klienci wpłacili do banku a tym co bank wypłacił w PLN). Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego PKO BP S.A. (tzw. MIX Hipoteczny). Bank nie odwołał się od wyroku).
  54. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 29.12.2020 r., sygn. akt: III C 1228/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Bank Millennium S.A. kwotę 48.274,10 zł oraz kwotę 24.350,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  55. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2020 r., sygn. akt: I C 559/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. kwotę 182.791,50 zł oraz kwotę 89.538,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna.
  56. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2020 r. (I C 252/20), w którym Sąd potwierdził przesłankowo nieważność umowy zawartej z Bre Bankiem (aktualnie mBank), oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.
  57. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.01.2021 r., sygn. akt: I C 1164/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę 126.054,59 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2008 r. jest nieważna.
  58. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 02.02.2021 r. (I C 254/20), w którym Sąd potwierdził przesłankowo nieważność umowy zawartej z Bre Bankiem (aktualnie mBank), oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.
  59. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 08.02.2021 r., sygn. akt: XXIV C 2491/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa pożyczki denominowanej jest nieważna.
  60. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 11.03.2021 r., sygn. akt: I C 364/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł i niespełna 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego z 2004 r. jest nieważna.
  61. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.03.2021 r., sygn. akt: I C 642/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 14 tys. zł i 31 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, obciążając bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  62. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.04.2021 r. (XXV C 2415/19) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że dwie umowy kredytowe zawarte w dawnym Polbanku (EFG Ergasias) są nieważne.
  63. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (IV C 2302/20) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowy kredytowa dawnego Polbanku jest nieważna.
  64. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (I C 747/20), w którym Sąd potwierdził przesłankowo nieważność umowy zawartej z Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska), oddalając jednak żądanie zapłaty z uwagi na zastosowanie tzw. teorii salda.
  65. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 16.04.2021 r. (II C 341/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od ING Bank Śląski kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna.
  66. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.04.2021 r., sygn. akt: XXV C 153/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 7 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego zawartego z Raiffeisen Bank Polska z 2005 r.
  67. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 06.05.2021 r. (XXV C 1488/17) ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska kwoty ponad 106 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  68. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 13.05.2021 r. (XXVIII C 977/21) zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska kwotę niespełna 90 tys. zł i ponad 93 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego dawnego Fortisu jest nieważna.
  69. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.05.2021 r. (XXV C 2959/18) ustalający nieważność umowy zawartej z Noble Bank S.A. (umowa Metrobank) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę ponad 118 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie.
  70. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.05.2021 r. (I C 1169/19) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę ponad 52 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  71. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska kwotę ponad 18 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  72. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 01.06.2021 r. (I C 1181/19) oddalający w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę kwoty ponad 418 tys. zł, z uwagi na przyjęcie, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  73. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.06.2021 r. (I ACa 185/21) zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank kwotę niespełna 20 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  74. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank kwotę ponad 21 tys. zł i kwotę ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  75. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 02.07.2021 r. (XXVIII C 5145/21) ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska kwotę ponad 156 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  76. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 05.07.2021 r. (II C 836/20) zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska kwoty ponad 11 tys. zł i ponad 52 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  77. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 07.07.2021 r. (XXIV C 2987/20) ustalający nieważność umowy zawartej z Getin Noble Bank oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank kwotę ponad 7 tys. zł i bez mała 40 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania. W zakresie ustalającym nieważność umowy kredytu
  78. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.07.2021 r. (XXV C 3491/20) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Bre Banku jest nieważna.
  79. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.07.2021 r. (I C 2308/19) zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 148 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  80. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.07.2021 r. (VI C 144/20) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2008 r.
  81. Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2021 r., sygn. akt: I C 561/19, oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty 276.650,84 zł, z uwagi na przyjęcie, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  82. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.09.2021 r., sygn. akt: I C 2705/19, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  83. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2021 r., sygn. akt: I ACa 622/20, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił już w zasadzie korzystny dla Naszego Klienta wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (III C 1241/15), oddalając w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. i obciążając jednocześnie bank w całości kosztami procesu (wcześniej Sąd Okręgowy zasądził na rzecz banku kwotę ponad 4 tys. zł). Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, którą Sąd uznał za nieważną.
  84. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 22.09.2021 r. (XXVIII C 3585/21) ustalający nieważność umowy zawartej z EFG Eurobank Ergasias (dawny Polbank) oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 198 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  85. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 29.09.2021 r. (I ACa 53/21) zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 115 tys. zł i ponad 20 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że dwie umowy kredytów indeksowanych z 2006 r. (tzw. starego portfela) są nieważne.
  86. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: I C 1622/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszej klientce na kwotę ponad 1,6 mln zł, wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego Bre Banku (mPlan) jest nieważna.
  87. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 11.10.2021 r., sygn. akt: II C 589/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwoty ponad 155 tys. zł i ponad 15tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności i obciążający bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego z 2008 r. jest nieważna.
  88. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 13.10.2021 r., sygn. akt: I C 58/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa zawarta z Euro Bank S.A. jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  89. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 15.10.2021 r. (I C 2068/19) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2009 r.
  90. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 466/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2020 r., sygn. akt: III C 1228/17, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Bank Millennium S.A. kwotę 48.274,10 zł oraz kwotę 24.350,30 CHF wraz z odsetkami, obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  91. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: I C 3121/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa jest nieważna. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego.
  92. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.10.2021 r., sygn. akt: XXV C 726/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 64 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Umowa Kredytu Mieszkaniowego) zawarta z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna.
  93. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 3440/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  94. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2021 r., sygn. akt: XXVIII C 5475/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 227 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  95. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2021 r., sygn. akt: I C 606/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium kwoty ponad 13 tys. zł i ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  96. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 29.10.2021 r., sygn. akt: I ACa 102/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19.11.2020 r., sygn. akt: I C 319/20, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od Bank BPH S.A. kwotę ponad 89 tys. zł oraz obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego z 2003 r. jest nieważna.
  97. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 04.11.2021 r., sygn. akt: II C 1016/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Polbanku.
  98. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 08.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 251/18, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 240/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 35 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna.
  99. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 12.11.2021 r., sygn. akt: I C 1318/18, w którym Sąd oddalił w całości powództwo mBank S.A. przeciwko naszym Klientom na kwotę niespełna 2 mln zł, wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego Bre Banku (mPlan) jest nieważna.
  100. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.11.2021 r., sygn. akt: I C 110/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna.
  101. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotwa w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 15.11.2021 r., sygn. akt: II C 3056/20, utrzymujący w całości wydany w dniu 21 kwietnia 2021 r. wyrok zaoczny, w którym Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 52 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami procesu.
  102. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 350/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.02.2021 r., sygn. akt: XXIV C 2491/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 54 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa pożyczki denominowanej zawartej z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna.
  103. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.11.2021 r., sygn. akt: I C 236/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 98 tys. zł oraz kwotę ponad 38 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z Fortis Bank Polska S.A. jest nieważna.
  104. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 24.11.2021 r., sygn. akt: II C 544/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. kwotę ponad 14 tys. zł oraz kwotę ponad 38 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski S.A. jest nieważna.
  105. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 26.11.2021 r., sygn. akt: V ACa 650/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.04.2021 r., sygn. akt: IV C 2302/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytowa dawnego Polbanku jest nieważna.
  106. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 29.11.2021 r., sygn. akt: I ACa 974/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.04.2021 r., sygn. akt: II C 341/19, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od ING Bank Śląski kwotę ponad 45 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna.
  107. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.12.2021 r., sygn. akt: I C 377/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę niespełna 40 tys. zł oraz niespełna 107 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z BRE Bankiem S.A. jest nieważna.
  108. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.12.2021 r., sygn. akt: I C 799/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 52 tys. zł i ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2008 r. jest nieważna.
  109. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2021 r., sygn. akt: I ACa 386/18, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 158/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Handlowego S.A. kwotę ponad 93 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  110. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.12.2021 r., sygn. akt: I C 1138/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 101 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Kredyt Bankiem S.A. (umowa Ekstralokum) jest nieważna.
  111. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 17.12.2021 r., sygn. akt: I C 468/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę niespełna 9 tys. zł i ponad 50 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  112. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 17.12.2021 r., sygn. akt: XII C 200/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  113. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt: I C 374/20, ustalający nieważność umowy (tzw. Ekstralokum) zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska).
  114. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2021 r., sygn. akt: I C 409/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 113 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartej z dawnym Bankiem Nordea (umowa Nordea-Habitat z 2008 r.) jest nieważna.
  115. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 28.12.2021 r., sygn. akt: VI ACa 441/21, oddalający w całości apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.04.2021 r., sygn. akt: XXV C 2415/19, zasądzającego od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 21 tys. zł i ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że dwie umowy kredytów indeksowanych zawartych z dawnym Polbankiem są nieważne.
  116. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 04.01.2022 r., sygn. akt: XXIV C 1183/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 306 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat z 2007 r. jest nieważna.
  117. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 05.01.2022 r., sygn. akt: I C 2832/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 143 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat z 2008 r. jest nieważna.
  118. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 10.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 476/21, uwzględniający naszą apelację w części dotyczącej kursu właściwego do potrącenia oraz kosztów postępowania w sytuacji oddalenia powództwa głównego banku. Sprawa już w I instancji zakończyła się prawomcną nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego w PKO BP (Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.12.2020 r., II C 726/18).
  119. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt: I C 1320/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 17 tys. zł i ponad 51 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  120. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2022 r., sygn. akt: I C 1759/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę niespełna 50 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  121. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 693/21, utrzymujący w mocy wyrok I instancji (wyrok SO w Warszawie z dnia 07.07.2021 r., XXIV C 2987/20) w zakresie ustalającym nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w Getin Banku, jednocześnie oddalający żądanie zapłaty z uwagi na podniesiony w trakcie procesu przez bank zarzut potrącenia, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  122. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 1158/17, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 911/15), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 81 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Polbanku jest nieważna.
  123. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.01.2022 r., sygn. akt: I C 2095/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 2 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, z uwagi na spełnienie przez bank świadczenia w toku procesu, obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  124. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.01.2022 r., sygn. akt: I C 2805/20, ustalający nieważność umowy Nordea-Habitat zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska (aktualnie PKO BP S.A.).
  125. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r., sygn. akt: I C 1149/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BOŚ Bank S.A. kwotę ponad 83 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu jest nieważna.
  126. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r., sygn. akt: I C 1664/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 5 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu jest nieważna.
  127. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 14.01.2022 r. (XXIV C 83/22) ustalający nieważność umowy zawartej z BRE Bank S.A. (umowa tzw. starego portfela) oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 178 tys. zł i ponad 55 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  128. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 17.01.2022 r., sygn. akt: V ACa 531/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 01.06.2021 r. (I C 1181/19), oddalającego w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG o zapłatę kwoty ponad 418 tys. zł z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego.
  129. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 20.01.2022 r., sygn. akt: I C 1052/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 11 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  130. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I ACa 27/21, w którym Sąd zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.11.2020 r. (XXIV C 2296/20) odfrankawiający umowę kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku, w ten sposób, że zasądził dodatkowo od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 25 tys. CHF, uznając, że umowa kredytu jest nieważna.
  131. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 130/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 120 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  132. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 240/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 144 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z Noble Bank S.A. (tzw. umowa Metrobank) jest nieważna.
  133. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: I C 302/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 95 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna.
  134. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 24.01.2022 r., sygn. akt: III C 559/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 177 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu Nordea-Habitat jest nieważna.
  135. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.01.2022 r., sygn. akt: I C 2028/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 252 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego z dawnym Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna (w sprawie, w której Klienci zawarli z bankiem tzw. umowę ramową w zakresie negocjowania kursów).
  136. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 27.01.2022 r., sygn. akt: II C 1179/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 171 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  137. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.01.2022 r., sygn. akt: I C 1919/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 233 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Własny Kąt Hipoteczny) jest nieważna.
  138. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.02.2022 r., sygn. akt: I C 641/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 108 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  139. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.02.2022 r. (I C 2226/19) oddalający w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty ponad 1,2 mln zł, z uwagi na przyjęcie, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  140. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.02.2022 r., sygn. akt: I C 2429/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 60 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  141. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 634/21, oddalający w przeważającej części apelację banku od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.05.2021 r. (III C 234/19) zasądzając na rzecz naszego Klienta od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska kwotę ponad 18 tys. zł i ponad 32 tys. CHF, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  142. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2022 r., sygn. akt: I C 1282/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 54 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  143. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 461/18, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXIV C 1187/16), zasądzając na rzecz naszej Klientki od Pekao Bank Hipoteczny S.A. kwotę ponad 126 tys. zł w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna.
  144. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2022 r., sygn. akt: I C 2046/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. kwotę ponad 11 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  145. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.02.2022 r., sygn. akt: I C 1006/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty niespełna 10 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  146. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 15.02.2022 r., sygn. akt: VI ACa 347/20, w którym Sąd na skutek apelacji obu stron zmienił wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (XXV C 1337/19) w ten sposób, że oprócz zasądzonej wcześniej od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 87 tys. CHF, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów również kwotę ponad 34 tys. zł, oddalając jednak część zasądzonych odsetek i uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego, którą Sąd uznał za nieważną.
  147. Wyrok Sądu Rejonowego w Chrzanowie I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2022 r., sygn. akt: I C 325/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 61 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  148. Wyrok Sądu Rejonoego w Zgierzu I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2022 r., sygn. akt: I C 1179/16, pozbawiający w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez Santander Consumer Bank S.A. z uwagi na brak podstaw do wypowiedzenia umowy kredytu indeksowanego.
  149. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2022 r., sygn. akt: I C 2179/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 26 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w dawnym Bre Banku jest nieważna.
  150. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 103/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 930/19), zasądzając na rzecz naszych Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 39 tys. zł i ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Polbanku jest nieważna.
  151. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 587/20, w którym Sąd na skutek apelacji banku uchylił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie (I C 888/19), przekazując sprawę do ponownego rozpoznania z uwagi na nierozpoznanie przez Sąd I instancji, czy możliwe jest zasądzenie na rzecz banku kwot z tytułu nieważnej umowy kredytowej. Co istotne, Sąd Apelacyjny jednoznacznie wskazał, że w jego ocenie umowa kredytu indeksowanego zawarta z BRE Bankiem (aktualnie mBank) jest nieważna (zgadzając się w tym zakresie z ustaleniami Sądu Okręgowego). Sąd Apelacyjny doszedł jednak do wniosku, że Sąd Okręgowy powinien zbadać, czy w tym stanie faktycznym możliwe jest zasądzenie na rzecz banku jakichkolwiek kwot z tytułu nieważnej umowy, czego Sąd Okręgowy nie uczynił. Sprawa dotyczyła powództwa banku wytoczonego w związku z wypowiedzianą przez bank umowy kredytową.
  152. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 23.02.2022 r., sygn. akt: V ACa 700/21, w którym Sąd oddalił w przeważającej części apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 836/20), oddalając jedynie zasądzone odsetki i uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego dawnego Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum), którą Sąd uznał za nieważną.
  153. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 23.02.2022 r., sygn. akt: XXVIII C 3546/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 10 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Bre Bankiem (mPlan) jest nieważna.
  154. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 28.02.2022 r., sygn. akt: I ACa 416/21, w którym Sąd oddalił w przeważającej części apelację Deutsche Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 559/17), oddalając jedynie część zasądzonych odsetek, obciążając przy tym bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Deutsche Bank PBC w 2008 r.
  155. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 02.03.2022 r., sygn. akt: I C 73/20/S, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 10 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawarta z dawnym Polbankiem jest nieważna.
  156. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 08.03.2022 r., sygn. akt: XXIV C 2563/20, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Raiffeisen Bank International AG przeciwko naszej Klientce , wskazując, że kredytu indeksowanego dawnego Polbanku jest nieważna.
  157. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2022 r., sygn. akt: I C 1480/15, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę ponad 930 tys. zł, w sprawie przeciwko PKO BP S.A., w związku z uznaniem, że umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2007 r. jest nieważna.
  158. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 10.03.2022 r., sygn. akt: VI ACa 709/20, w którym Sąd na skutek apelacji obu stron zmienił wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (XXV C 440/19) w ten sposób, że zamiast kwot zasądzonych w związku z tzw. odfrankowieniem, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważności dwóch umów kredytowych kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 43 tys. CHF, oddalając jednak odsetki i uwzględniając zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank, obciążając przy tym bank kosztami postępowania w 97%. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych w dawnym Polbanku.
  159. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.03.2022 r., sygn. akt: I C 2827/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 262 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawarta z dawnym BGŻ S.A. jest nieważna.
  160. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 17.03.2022 r., sygn. akt: VI ACa 757/18, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 342/17), zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 71 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd Apelacyjny zmienił podstawę rozstrzygnięcia z odfrankowienia na nieważność.
  161. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.03.2022 r., sygn. akt: I C 875/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. kwotę ponad 105tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Własny Kąt Hipoteczny) jest nieważna.
  162. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22.03.2022 r., sygn. akt: I ACa 654/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (I C 268/20), ustalając nieważność umowy zawartej z dawnym BRE Bankiem w 2005 r. (mPlan) oraz zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 144 tys. zł oraz ponad 27 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  163. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 22.03.2022 r. (I C 1333/20) zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 64 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem. Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego z 2010 r.
  164. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.03.2022 r., sygn. akt: I C 1342/18, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 383 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) jest nieważna.
  165. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 24.03.2022 r., sygn. akt I C 2052/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 26 tys. zł oraz bez mała 21 tys. CHF oraz obciążający bank w całości kosztami postepowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  166. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny, z dnia 25.03.2022 r., sygn. akt XVI C 778/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  167. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, z dnia 25.03.2022 r., sygn. akt XXIV C 511/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) kwotę bez mała 112 tys. zł oraz ponad 114 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (dawny Nordea) jest nieważna.
  168. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z dnia 29.03.2022 r., sygn. akt VI ACa 63/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.11.2020 r., sygn. akt XXV C 515/19, i zasądził na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 100 tys. zł oraz ponad 68 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, oddalając apelację banku i obciążając go jednocześnie w całości kosztami procesu w obu instancjach. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego (dawny Polbank), którą Sąd uznał za nieważną.
  169. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, I Wydział Cywilny, z dnia 31.03.2022 r., sygn. akt I ACa 635/21, w którym Sąd co do zasady utrzymał w mocy korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11.03.2021 r., sygn. akt I C 364/17, zasądzający na Ich rzecz od Banku BPH S.A. kwotę ponad 75 tys. zł i niespełna 36 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, a to w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego z 2004 r. jest nieważna.
  170. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 31.03.2022 r., sygn. akt V ACa 162/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.12.2020 r., sygn. akt II C 1327/19, i zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. (PKO BP S.A.) kwotę ponad 113 tys. zł oraz ponad 65 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności, a także obciążył bank w całości kosztami postępowania za obie instancje. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego, którą Sąd uznał za nieważną.
  171. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny-Odwoławczy, z dnia 31.03.2022 r., sygn. akt V Ca 1222/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 9.10.2020 r., sygn. akt I C 843/20, zasądzającego na rzecz naszych Klientów ponad 32 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem nadpłat związanych z tzw. odfrankowieniem.
  172. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 4.04.2022 r., sygn. akt I C 359/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 23 tys. zł oraz ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  173. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydział Cywilny, z dnia 5.04.2022 r., sygn. akt XII C 272/20/P, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 69 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego (dawny Polbank) jest nieważna.
  174. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, XII Wydział Cywilny, z dnia 05.04.2022 r., sygn. akt XII C 837/20/P, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę bez mała 35 tys. zł wraz z odsetkami, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  175. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 06.04.2022 r., sygn. akt I C 343/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 12 tys. zł oraz bez mała 50 tys. CHF, a także obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego (dawny Polbank) jest nieważna.
  176. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 08.04.2022 r., sygn. akt I C 1943/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę ponad 305 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A. jest nieważna (Nordea-Habitat).
  177. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 12.04.2022 r., sygn. akt I C 3020/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę ponad 63 tys. zł i kwotę ponad 7 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (Własny Kąt Hipoteczny) zawartego w 2007 r. jest nieważna.
  178. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, z dnia 20.04.2022 r., sygn. akt I C 2535/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 322 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2007 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. (BGŻ S.A.) jest nieważna.
  179. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 21.04.2022 r., sygn. akt II Ca 1505/21, uwzględniający naszą apelację i uchylający zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 16.04.2021 r. (I C 747/20/S) do ponownego rozpoznania, a to w związku z nierozpoznaniem istoty sprawy. W uzasadnieniu wyroku Sąd przyjął, że umowa kredytu indeksowanego Ekstralokum zawartego z dawnym Kredyt Bankiem (aktualnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna.
  180. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 25.04.2022 r., sygn. akt I ACa 116/21, oddalający apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25.11.2020 r. (I C 866/19), w którym Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu indeksowanego za nieważną.
  181. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.04.2022 r., sygn. akt I C 2459/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 100 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z uznaniem, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  182. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny z dnia 26.04.2022 r., sygn. akt I C 2003/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 22 tys. zł i ponad 17 tys. CHF wraz z odsetkami z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  183. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt I C 988/21 zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 122 tys. zł wraz z odsetkami z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych, której skutkiem jest nieważność umowy kredytu indeksowanego oraz aneksu, na podstawie którego nastąpiła indeksacja kwoty kredytu stricte złotowego kursem CHF (sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych), przy czym stron nie wiąże również pierwotna umowa kredytu PLN+WIBOR.
  184. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt I C 1955/20 zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 188 tys. zł i ponad 14 tys. CHF wraz z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu wynikającą z abuzywności klauzul denominacyjnych (umowa zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska).
  185. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt I C 2572/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 7 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  186. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.04.2022 r., sygn. akt I C 763/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 48 tys. zł i ponad 29 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  187. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 29.04.2022 r., sygn. akt XXVIII C 4553/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 67 tys. zł i ponad 35tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy zawartej 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A.
  188. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.05.2022 r., sygn. akt I C 1708/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 204 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  189. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt II C 99/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 41 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  190. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt XXVIII C 11948/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 88 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  191. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt I C 629/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 374 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2007 r.
  192. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.05.2022 r., sygn. akt I C 2907/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 296 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego.
  193. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.05.2022 r., sygn. akt I C 393/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 17 tys. zł i ponad 43 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku w 2008 r.
  194. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.05.2022 r., sygn. akt I C 2999/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku BPH S.A. kwotę ponad 194 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy zawartej w 2004 r. z dawnym GE Bankiem Mieszkaniowym.
  195. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.05.2022 r., sygn. akt I C 2602/20, oddalający powództwo przeciwko Santander Bank Polska S.A. z uwagi na uwzględnienie zarzutu potrącenia zgłoszonego przez bank w związku z nieważnością umowy kredytu zawartej z dawnym Kredyt Bankiem S.A.
  196. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.05.2022 r., sygn. akt I C 2958/20, ustalający nieważność umowy zawartej z Bankiem Millennium S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwotę ponad 80 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  197. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny z dnia 12.05.2022 r., sygn. akt V ACa 105/20, oddalający w całości apelację PKO BP. S.A. oraz zmieniający na skutek naszej apelacji wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 05.11.2019 r. (I C 662/18) w ten sposób, że Sąd zasądził od naszej Klientki na rzecz PKO BP S.A. kwotę ok. 440 tys. zł (wcześniej była to kwota 870 tys. zł) wraz z odsetkami w związku z przyjęciem, że umowa kredytu zawarta z Nordea Bank Polska w 2007 r. jest nieważna.
  198. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 13.05.2022 r., sygn. akt: V ACa 338/19, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (II C 851/17), zasądzając na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu indeksowanego dawnego BRE Banku jest nieważna.
  199. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2022 r., sygn. akt I C 634/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i niespełna 57 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  200. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.05.2022 r., sygn. akt I C 2404/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 45 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Kredyt Banku.
  201. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 16.05.2022 r., sygn. akt VI C 19/22, zasądzający na rzecz naszyego Klienta od mBank kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  202. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.05.2022 r., sygn. akt I C 3098/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 135 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  203. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 17.05.2022 r., sygn. akt XXVIII C 2090/22, ustalający nieważność umowy zawartej z Getin Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od Getin Noble Bank S.A. kwotę ponad 546 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  204. Wyrok Sądu Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18.05.2022 r., sygn. akt: VI Ca 764/20, oddalający w całościapelację banku od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 24.02.2020 r., sygn. akt: XVI C 1230/17, zasądzającego na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę niespełna 73 tys. zł wraz z odsetkami, obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna.
  205. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 19.05.2022 r., sygn. akt: VI ACa 479/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił w zasadzie korzystny odfrankawiający wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 153/20), zasądzając na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w związku z uznaniem, że umowa kredytu denominowanego (tzw. Umowa Kredytu Mieszkaniowego) zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A. jest nieważna.
  206. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 20.05.2022 r., sygn. akt I C 1223/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 74 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym BGŻ S.A.
  207. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.05.2022 r., sygn. akt I C 839/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 234 tys. zł i ponad 109 tys. CHF wraz z odsetkami, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego.
  208. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.05.2022 r., sygn. akt I C 774/18, ustalający nieważność umowy zawartej z BRE Bank S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 292 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  209. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 25.05.2022 r., sygn. akt V Ca 984/20, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (VI C 1321/17), zasądzającego od mBank S.A. kwotę ponad 64tys. zł oraz obciążającego bank w całości kosztami procesu, tytułem świadczeń nienależnych wynikających z uznania, że umowa kredytu indeksowanago zawarta w 2006 r. z BRE Bankiem (tzw. stary portfel mBank) jest nieważna.
  210. <Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie I Wydział Cywilny z dnia 30.05.2022 r., sygn. akt: I C 1366/21, w którym Sąd oddalił w całości powództwo TU Europa S.A. przeciwko naszym klientom o zapłatę kwoty ponad 61 tys. zł tytułem odszkodowania uiszczonego na rzecz banku w związku z zawartym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, wskazując, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (denominacyjnych) jest nieważność umowy. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Nordea-Habitat)
  211. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 30.05.2022 r., sygn. akt I C 1503/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 258 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  212. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.05.2022 r., sygn. akt I C 1807/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 22 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartego w 2010 r. z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  213. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 01.06.2022 r., sygn. akt I C 509/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 113 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bank S.A. (Umowa Ekstralokum).
  214. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.06.2022 r., sygn. akt I C 1868/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 49 tys. zł i ponad 28 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska (Umowa Nordea-Habitat).
  215. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny z dnia 03.06.2022 r., sygn. akt VIII C 861/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Bank Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 38 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zaartej z Euro Bank S.A.
  216. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.06.2022 r., sygn. akt I C 343/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 634 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z abuzywnością klauzul indeksacyjnych skutkującą nieważnością umowy.
  217. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 09.06.2022 r., sygn. akt: II Ca 3579/21, oddalający apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (I C 58/19), zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 57 tys. zł wraz z odsetkami, a to w związku z nieważności umowy zawartej z Euro Bank S.A.
  218. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 12.06.2022 r., XII C 1472/20/P, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Millennium Bank S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 10 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2006 r. z Bankiem Millennium S.A. (Millekredyt Dom).
  219. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 14.06.2022 r., sygn. akt: VI ACa 951/20, w którym Sąd zmienił wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie (XXV C 672/18) w ten sposób, że w związku z dokonanym przez bank potrąceniem zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz naszej Klientki kwotę 413,63 CHF, znosząc wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego, którą Sąd uznał za nieważną z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  220. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.06.2022 r., sygn. akt I C 345/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 67 tys. zł i ponad 42 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, w związku z uznaniem, że umowa kredytowa zawarta z EFG Ergasias (dawny Polbank) w 2007 r. jest nieważna.
  221. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 20.06.2022 r., sygn. akt I ACa 611/20, oddalający w przeważającej części apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.12.2019 r. (XII C 324/18) pozbawiającego w całości wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A.
  222. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 20.06.2022 r., sygn. akt II C 1947/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 140 tys. zł i ponad 8 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych umowa kredytu zawarta w 2006 r. w dawnym Fortis Banku jest nieważna.
  223. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.06.2022 r., sygn. akt I C 561/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 166 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  224. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.06.2022 r., sygn. akt I C 916/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 42 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania i wskazując, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska jest nieważna.
  225. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 24.06.2022 r., sygn. akt XXVIII C 19149/21 ustalający nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartego z dawnym BRE Bankiem (tzw. stary portfel mBanku) i zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 434 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  226. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2022 r., sygn. akt I C 121/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 65 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  227. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.06.2022 r., sygn. akt I C 1960/20, w którym Sąd zasądził na rzecz naszej Klientki kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 57 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążył bank w całości kosztami postępowania, uzasadniając, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z Getin Bankiem jest nieważna.
  228. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 28.06.2022 r., sygn. akt VI ACa 711/21, oddalający niemalże w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.07.2021 r. (XXV C 3491/20) zasądzającego od banku kwotę ponad 85 tys. zł w związku z nieważnością umowy.
  229. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt I C 887/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska kwoty blisko 38 tys. zł i ponad 90 tys. CHF wraz z odsetkami. Obciążając bank w całości kosztami postępowania, Sąd wskazał, że dwie umowy kredytów zawartych w dawnym Fortisie (2006 r.) i w dawnym BGŻ (2007 r.) są nieważne z uwagi na abuzywność klauzul denominacyjnych.
  230. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt I C 1629/21, w którym zasądzono na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 296 tys. zł wraz z odsetkami i obciążono bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność umowy kredytu zawartej w 2009 r. z Nordea Bank Polska.
  231. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt I C 2320/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę blisko 159 tys. zł i ponad 74 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością dwóch umów kredytowych zawartych w 2008 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (tzw. umowy o kredyt dewizowy).
  232. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29.06.2022 r., sygn. akt V Ca 2608/19, w którym Sąd oddalił w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30.10.2017 r. (II C 2115/17) zasądzającego od banku kwotę blisko 40 tys. zł w związku z odfrankowieniem umowy zawartej z dawnym Polbankiem.
  233. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 237/21. Sąd uwzględnił w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 38 tys. zł i ponad 77 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność umowy kredytu denominowanego zawartej w 2007 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat).
  234. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 368/21. Sąd, w całości uwzględniając nasze powództwo, zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 20 tys. zł i ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego 2008 r. w dawnym Polbanku.
  235. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 749/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 12 tys. zł i ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2007 r. z Bre Bankiem (tzw. mPlan) jest nieważna.
  236. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 04.07.2022 r., sygn. akt I C 1294/17, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. kwotę 155 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd ocenił, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2008 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat) jest nieważna.
  237. Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu I Wydział Cywilny z dnia 05.07.2022 r., sygn. akt I C 297/22, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Banku Millennium S.A. skierowane przeciwko naszym Klientom o zapłatę ponad pół miliona złotych tytułem rzekomego zadłużenia wynikającego z wypowiedzianej umowy kredytowej, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  238. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 120/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 384 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej w 2006 r. z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  239. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 204/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 327 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania, a to w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego zawartej w sierpniu 2009 r. z Nordea Bank Polska (tzw. Nordea-Habitat).
  240. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 253/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Fortis Bankiem, zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 7 tys. zł i ponad 44 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  241. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 1404/21, ustalający nieważność umowy zawartej w 2008 r. z ING Bank Śląski S.A.
  242. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.07.2022 r., sygn. akt I C 2230/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawarta w 2008 r. z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna.
  243. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 07.07.2022 r., sygn. akt I CSK 2227/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Getin Noble Bank S.A. w sprawie korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r. (I ACa 185/21).
  244. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.07.2022 r., sygn. akt I C 2032/20/K, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania, wskazując na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) w 2008 r.
  245. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 08.07.2022 r., sygn. akt XXV C 2200/18, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 16 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania, wskazując na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum) w 2008 r.
  246. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 11.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 522/21, w którym Sąd oddalił w przeważającej części apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.05.2021 r. (XXV C 1488/17), nie przyznając jedynie części zasądzonych w nim odsetek, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania apelacyjnego. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Fortis Banku w 2006 r.
  247. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.07.2022 r., sygn. akt I C 2010/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 33 tys. zł i ponad 9 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym BGŻ S.A.
  248. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.07.2022 r., sygn. akt I C 54/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 60 tys. zł i ponad 31 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony w całości kosztami postępowania. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego zawartego z dawnym GE Money Bankiem jest nieważna.
  249. Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie I Wydział Cywilny z dnia 13.07.2022 r., sygn. akt I C 243/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę blisko 69 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania z uwagi na nieważność dwóch umów kredytu indeksowanego.
  250. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt I C 2074/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 17 tys. zł wraz z odsetkami i ponad 50 tys. CHF, obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna.
  251. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 111/21, zmieniający zaskarżony przez nas wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.12.2020 r. (XXV C 421/20), zasądzając na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 152 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Nordea Bank Polska w 2010 r., w której to umowie spłata kredytu odbywała się od samego początku wyłącznie w walucie CHF.
  252. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 14.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 275/19, zmieniający na skutek naszej apelacji wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.12.2018 r. (III C 565/17), w ten sposób, że zasądził na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwoty ponad 252 tys. zł i ponad 28 tys. CHF, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych z PKO BP (Własny Kąt Hipoteczny) w 2007 i 2008 r.
  253. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.07.2022 r., sygn. akt I C 618/22, oddalający w całości powództwo ING Bank Śląski S.A. o zapłatę z tytułu wypowiedzianej umowy kredytowej z uwagi na przyjęcie, że umowa jest nieważna.
  254. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., sygn. akt I C 57/22, w którym Sąd oddalił w całości powództwo Banku Millennium S.A. o zapłatę tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału i obciążył bank w całości kosztami postępowania.
  255. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., sygn. akt III C 74/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  256. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny z dnia 20.07.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 1683/18, który zmienił zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (I C 3648/16), zasądzając na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwotę ponad 31 tys. zł wraz z odsetkami i obciążając bank kosztami postępowania, a to z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych i nieważność umowy.
  257. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 21.07.2022 r., sygn. akt I ACa 225/22, oddalający w całości apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXVIII C 5145/21), ustalającego nieważność umowy kredytowej zawartej w 2007 r. z Fortis Bankiem.
  258. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 21.07.2022 r., sygn. akt XXIV C 636/17 uwzględniający w całości nasze powództwo, tj. zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 39 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym GE Banku Mieszkaniowym (GE Money Bank).
  259. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 22.07.2022 r., sygn. akt XII C 1076/18 oddalający w całości powództwo główne zgłoszone przez Santander Consumer Bank, oddalający w znacznej części powództwo ewentualne oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od banku kwotę ponad 58 tys. zł wraz z odsetkami, w związku z nieważnością umowy kredytowej. Jednoczesęnie Sąd wskazał, że bankowi nie należy się żadne tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.
  260. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.07.2022 r., sygn. akt I C 132/21, uwzględniający nasze powództwo w całości i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwoty ponad 25 tys. zł i ponad 47 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył ponadto bank kosztami postępowania wskazując, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  261. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 25.07.2022 r., sygn. akt XXVIII C 17716/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 124 tys. zł i obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  262. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 29.07.2022 r., sygn. akt VI ACa 705/19, który oddalił w całości apelację banku od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (XXV C 763/19), zasądzającego na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 408 tys. CHF wraz z odsetkami). Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego z Raiffeisen Bank Polska (tzw. Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
  263. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 01.08.2022 r., sygn. akt I C 1140/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki kwotę ponad 75 tys. zł wraz z odsetkami, przy jednoczesnym obciążeniu Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy Ekstralokum zawartej w Kredyt Banku, uznanej przez Sąd za nieważną.
  264. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 11.08.2022 r., sygn. akt XXIV C 2477/20, uwzględniający nasze powództwo w całości i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Alior Banku S.A. kwoty ponad 3 tys. zł i 56 tys. CHF z odsetkami. Sprawa dotyczyła zawartej w 2010 r. umowy kredytowej z Alior Bankiem (tzw. Megahipoteki), którą Sąd uznał za nieważną.
  265. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.08.2022 r., sygn. akt I C 1556/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Lukas Bank S.A. w 2007 r. oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki od Credit Agricole S.A. kwotę ponad 119 tys. zł wraz z odsetkami. Wyrok zapadł po 2 miesiącach od złożenia pozwu.
  266. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.08.2022 r., sygn. akt I C 3191/21, w którym Sąd, uznając umowę kredytu indeksowanego w Kredyt Banku (Ekstralokum) za nieważną, zasądził na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 155 tys. zł i 51 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania.
  267. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.08.2022 r., sygn. akt I C 180/21/K, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 15 tys. zł i 3 tys. CHF wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartej w dawnym GE Money Banku.
  268. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.08.2022 r., sygn. akt I C 2610/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. blisko 150 tys. zł wraz odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. (z rozbudowanym załącznikiem nr 7 zawierającym symulację wzrostu raty i zadłużenia) jest nieważna.
  269. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r., sygn. akt I C 321/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 70 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania. Rozstrzygnięcie dotyczyło umowy kredytu indeksowanego zawartego w GE Money Banku.
  270. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r., sygn. akt I C 2333/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwoty ponad 18 tys. zł wraz z odsetkami oraz ponad 42 tys. CHF, przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania.
  271. Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni I Wydział Cywilny z dnia 25.08.2022 r., sygn. akt I C 144/22, który po zaledwie 5 miesiącach od złożenia pozwu zakończył się uwzględnieniem powództwa o wykreślenie wpisu hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością naszej Klientki. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w Getin Banku.
  272. Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny z dnia 29.08.2022 r., sygn. akt I C 900/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z Santander Consumer Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 150 tys. zł.
  273. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt VI ACa 57/19, w którym na skutek apelacji Raiffeisen Bank International AG od korzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.10.2018 r. (XXV C 711/17) Sąd Apelacyjny zmienił jedynie w niewielkim stopniu w/w wyrok w ten sposób, oddalając odsetki i uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Polbanku (EFG Ergasias Eurobank).
  274. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 1154/20, który na skutek apelacji banku BPH S.A. od korzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 05.03.2020 r. (VI C 793/19), oddalił jedynie w bardzo niewielkiej części odsetki, uwzględniając zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, jednocześnie obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w GE Money Bank S.A.
  275. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt III C 1153/19, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG ponad 107 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postepowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym Polbanku.
  276. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 31.08.2022 r., sygn. akt III Ca 101/21, oddalający w całości apelację ING Banku Śląskiego S.A. od korzystnego wyroku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z dnia 24.07.2020 r. (I C 1308/17) zasądzającego na rzecz naszych Klientów ponad 46 tys. zł wraz z odsetkami w związku z nieważnością umowy kredytowej.
  277. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 02.09.2022 r., sygn. akt V ACa 211/22, w którym Sąd podzielił stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.07.2021 r. (XXVIII C 5136/21) co do nieważności umowy kredytowej zawartej z Getin Bankiem, oddalając uznane w nim powództwo naszych Klientów jedynie ze względu na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia.
  278. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 07.09.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 412/21, który po rozpatrzeniu apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 07.12.2020 r. (VI C 1584/17), zmienił go w ten sposób że zasądził na rzecz naszych Klientów ponad 49 tys. zł z odsetkami, obciążając mBank S.A. w całości kosztami postępowania. Na skutek naszej apelacji podstawę rozstrzygnięcia zmieniono z odfrankowienia na nieważność.
  279. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 07.09.2022 r., sygn. akt III C 1852/20, w którym zasądzono na rzecz naszych Klientów ponad 120 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając Getin Noble Bank S.A. w całości kosztami postępowania w związku z nieważnością umowy kredytowej.
  280. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.09.2022 r., sygn. akt I C 1584/20, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  281. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 13.09.2022 r., sygn. akt XXV C 2707/20, uwzględniający w całości nasze powództwo, zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. kwotę ponad 123 tys. zł z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania.
  282. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14.09.2022 r., sygn. akt V Ca 279/22, oddalający apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18.10.2021 r. (I C 3121/19) przy jednoczesnym obciążeniu banku kosztami postępowania.
  283. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.09.2022 r., sygn. akt I C 2051/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z bankiem BPH S.A. w 2005 r. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Pekao S.A. kwoty ponad 345 tys. zł i ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami przy obciążeniu banku kosztami postępowania. Wyrok zapadł w 2 miesiące od dnia złożenia pozwu.
  284. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 20.09.2022 r., sygn. akt: V ACa 90/22, oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021 r. (XXVIII C 3440/21) zasądzającego w związku z nieważnością umowy dawnego Polbanku kwoty ponad 8 tys. zł i ponad 21 tys. CHF wraz z odsetkami.
  285. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt V ACa 38/22, oddalający w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.11.2021 r. (I C 1318/18), oddalającego w całości powództwo banku na kwotę 2 mln zł w związku z nieważnością umowy kredytu (bank dochodził roszczenia z tytułu wypowiedzianej umowy).
  286. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt 1673/21, ustalający nieważność dwóch umów (kredytu hipotecznego i kredytu budowlanego) zawartych w 2006 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zasądzający na rzecz naszego Klienta od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 188 tys. zł i niemal 60 tys. CHF.
  287. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt I C 2272/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. w 2006 r. Sąd zasądził także na rzecz naszej Klientki od Banku BPH kwotę ponad 205 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Wyrok zapadł w rekordowe 1,5 miesiąca od dnia złożenia pozwu.
  288. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt I C 2596/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. ponad 95 tys. zł oraz ponad 26 tys. CHF wraz z odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzul indeksacyjnych.
  289. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt I C 151/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w 2008 r. i od banku PKO BP S.A. zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 214 tys. zł wraz z odsetkami przy obciążeniu banku kosztami postępowania.
  290. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt I C 792/22, oddalający w całości żądanie główne Getin Noble Bank S.A. z tytułu wypowiedzianej umowy i zasądzający w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 199 tys. zł wraz z odsetkami, oddalając powództwo ewentualne w pozostałym zakresie (tj. w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału).
  291. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt I C 874/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 116 tys. zł i 70 tys. CHF z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w Raiffeisen Bank Polska S.A. (Umowa Kredytu Mieszkaniowego MG).
  292. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.09.2022 r., sygn. akt V Ca 2393/20, korzystnie zmieniający zaskarżony przez obie strony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 23.09.2020 r. (II C 2688/17). Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 10 tys. zł i ponad 9 tys. CHF wraz z odsetkami. Na skutek naszej apelacji podstawę rozstrzygnięcia zmieniono z odfrankowienia na nieważność.
  293. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 23.09.2022 r., sygn. akt VI ACa 204/19, w jedynie niewielkim zakresie zmieniający korzystny dla naszych Klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.12.2018 r. (XXV C 2576/18), oddalający część zasądzonych na ich korzyść odsetek. Sąd obciążył Raiffeisen Bank International AG w całości kosztami postępowania, nie uznając przy tym zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania.
  294. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 27.09.2022 r., sygn. akt I C 3529/21, zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A. ponad 84 tys. zł i ponad 40 tys. CHF wraz z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w dawnym Banku Gospodarki Żywnościowej, którą Sąd uznał za nieważną.
  295. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.09.2022 r., sygn. akt I C 699/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 42 tys. zł i ponad 37 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  296. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 28.09.2022 r., sygn. akt I C 732/17, w którym na korzyść naszych Klientów orzeczono kwoty ponad 20 tys. zł i ponad 18 tys. CHF wraz z odsetkami. Pozwany Bank BPH S.A. został w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w GE Money Banku.
  297. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2022 r., sygn. akt I C 2159/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 24 tys. zł wraz z odsetkami oraz ponad 50 tys. CHF, obciążając bank kosztami postępowania.
  298. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.10.2022 r., sygn. akt I C 2376/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 123 tys. zł z odsetkami i ponad 64 tys. CHF.
  299. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt I ACa 912/19, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 09.05.2019 r. (I C 1434/18), w ten sposób, że Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku BPH S.A. kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa kredytowa zawarta w GE Money Banku w 2006 r. jest nieważna z uwagi na abuzywność klauzuli indeksacyjnej.
  300. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt I C 1465/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki ponad 81 tys. zł z odsetkami, obciążając Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania. Sąd nie uznał zarzutów podniesionych przez bank i wskazał na nieważność umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku.
  301. Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie I Wydział Cywilny z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt I C 1542/17, który oddalił w całości powództwo główne i niemal w całości powództwo ewentualne Deutsche Banku (przy uwzględnieniu podniesionego przez nas zarzutu potrącenia, co w znacznej części wygasiło roszczenia banku wynikające z nieważności dwóch umów kredytów denominowanych w EUR z 2010 r.). Co ważne, Sąd podkreślił że nie ma podstaw aby bank domagał się tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
  302. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.10.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 2007/17, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22.05.2017 r. (I C 3258/16), zasądzający w związku z nieważnością Umowy na rzecz naszego Klienta od mBank S.A kwotę ponad 69 tys. zł wraz z odsetkami. Kosztami postępowania w całości obciążono bank.
  303. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt I C 960/21, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę ponad 286 tys. zł z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w Banku BGŻ S.A.
  304. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt I C 2145/20, zasądzający w związku z nieważności umowy na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. kwotę ponad 75 tys. zł z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  305. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 10135/22, zasądzający w związku z nieważnością umowy na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. kwoty ponad 35 tys. zł i ponad 16 tys. CHF z odsetkami.
  306. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 7.10.2022 r., sygn. akt I C 3233/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. kwotę ponad 244 tys. zł z odsetkami, a to z uwagi na nieważność umowy kredytu.
  307. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 10.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 5162/22, w którym na rzecz naszej Klientki orzeczono obowiązek zapłaty przez BPH S.A. ponad 26 tys. zł z odsetkami. Sprawa dotyczyła umowy kredytu pierwotnie złotowego, która została indeksowana do CHF na podstawie aneksu. Sąd uznał aneks za nieważny, przywracając umowie pierwotny kształt. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w dawnym GE Money Banku.
  308. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 12.10.2022 r., sygn. akt I C 1514/17, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 219 tys. i ponad 13 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania. Podstawą rozstrzygnięcia było tzw. odfrankowienie, tj. umowa dalej obowiązuje jako kredyt złotowy ale oprocentowany tak jak kredyt „frankowy” (Umowa PLN+LIBOR).
  309. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 12.10.1022 r., sygn. akt XXVII Ca 1865/19, zmieniający na skutek naszej apelacji wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 19.02.2019 r. (I C 2533/18) w ten sposób, że zamiast zasądzonej wcześniej kwoty ponad 30 tys. zł, Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium łącznie kwotę ponad 62 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank kosztami postępowania.
  310. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt XXIV C 1491/19, ustalający nieważność dwóch umów kredytowych zawartych w dawnym BRE Banku. Na rzecz naszej Klientki zasądzono ponad 568 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając mBank S.A. kosztami postępowania.
  311. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Odwoławczy z dnia 17.10.2022 r., sygn. akt II Ca 323/21, którym oddalono apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 01.12.2020 r. (I C 540/17), przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy zawartej w dawnym Kredyt Banku (tzw. Ekstralokum).
  312. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 18.10.2022 r., sygn. akt XXV C 164/22, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Ochrony Środowiska w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 53 tys. CHF wraz z odsetkami.
  313. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt I C 842/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 22 tys. zł i 30 tys. CHF wraz z odsetkami.
  314. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt I C 2577/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 53 tys. zł i 43 tys. CHF wraz z odsetkami.
  315. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.10.2022 r., sygn. akt IV C 1573/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 100 tys. i ponad 63 tys. wraz z odsetkami.
  316. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt XXV C 1409/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. z związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 21 tys. zł i 32 tys. CHF wraz z odsetkami.
  317. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 19.10.2022 r., sygn. akt XXV C 1499/21, dotyczący umowy kredytu denominowanego zawartego w dawnym BGŻ S.A., uznanej przez Sąd za nieważną. Tym samym na rzecz naszych Klientów orzeczono kwoty ponad 220 tys. zł i 39 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. kosztami postępowania.
  318. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 179/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 85 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sąd przesłankowo uznał umowę kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A. w 2007 r. za nieważną.
  319. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I ACa 1699/21, oddalający w całości apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.10.2021 r. (I C 1622/18), oddalającego powództwo banku na kwotę ponad 1,6 mln zł. Co istotne Sąd podzielił nasze stanowisko, że nie może wyrokować o ewentualnym roszczeniu z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w sytuacji, gdy podstawa powództwa zakreślona przez bank dotyczyła wyłącznie umowy.
  320. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I C 687/16, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej ponad 26 tys. zł i 6 tys. CHF wraz z odsetkami.
  321. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt II Ca 571/22, zmieniający zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 20.01.2022 r. (I C 563/20/S) w ten sposób, że zasądził na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 53 tys. zł wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  322. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2022 r., sygn. akt I C 3599/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwoty ponad 32 tys. zł i ponad 67 tys. CH, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  323. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.10.2022 r., sygn. akt I C 821/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 79 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  324. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 26.10.2022 r., sygn. akt I C 1780/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 3 tys. zł i ponad 24 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego w dawnym Polbanku.
  325. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 27.10.2022 r., sygn. akt VI C 3459/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytowej kwotę ponad 66 tys. zł wraz z odsetkami.
  326. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 31.10.2022 r., sygn. akt I ACa 1276/20, oddalający apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 06.10.2020 r. (I C 2118/18) oddalającego w całości powództwo banku z tytułu wypowiedzianej umowy kredytowej, obciążając bank w całości kosztami postępowania. Sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji w zakresie nieważności umowy.
  327. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 3.11.2022 r., sygn. akt I C 620/21, ustalający nieważność umowy zawartej z Fortis Bank Polska S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 142 tys. zł i 77 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążając bank w całości kosztami postępowania.
  328. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., sygn. akt I C 2620/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 158 tys. zł i ponad 2 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający Bank kosztami postępowania.
  329. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 554/21, w którym Sąd zmienił częściowo zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.05.2021 r. (XXV C 2959/18) w ten sposób, że oddalił powództwo obciążając jednocześnie bank w całości kosztami postępowania. Sąd wskazał, że korekta wyroku wynika wyłącznie ze skutecznego podniesienia przez bank zarzutu potrącenia, podtrzymując stanowisko w sprawie nieważności umowy kredytowej.
  330. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 4.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 1020/21, oddalający w całości apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2021 r. (XXV C 726/20), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  331. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 8.11.2022 r., sygn. akt I C 2301/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od ING Bank Śląski S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 77 tys. zł i ponad 2 tys. CHF wraz z odsetkami.
  332. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 9.11.2022 r., sygn. akt XXIV C 167/20, w którym Sąd ustalił nieważność umowy zawartej z BGŻ S.A., zasądzając na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. ponad 202 tys. zł i 68 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został obciążony kosztami postępowania.
  333. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 9.11.2022 r., sygn. akt XXVIII C 16188/22, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością dwóch umów kredytowych kwoty ponad 494 tys. zł i 395 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  334. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt II C 1349/18, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 44 tys. zł i 7 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający Bank kosztami postępowania.
  335. Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk–Południe w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., sygn. akt I C 2170/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 64 tys. zł z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.
  336. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I CSK 2885/22, w którym Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26.11.2021 r. (V ACa 650/21).
  337. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 1113/17, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 32 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.
  338. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 504/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i 77 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  339. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 17.11.2022 r., sygn. akt I ACa 1108/22, oddalający w całości apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30.05.2022 r. (I C 1503/21), obciążający Bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej w 2007 r. w Nordea Bank Polska S.A.
  340. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 18.11.2022 r., sygn. akt I C 1508/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 61 tys. zł i 47 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank został w całości obciążony kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w 2006 r. z Raiffeisen Bank Polska (Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
  341. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.11.2022 r., sygn. akt XXVIII C 5404/21, ustalający nieważność dwóch umów kredytowych oraz umowy pożyczki zawartych z PKO BP S.A oraz zasądzający na rzecz naszych Klientów kwoty ponad 25 tys. zł i 129 tys. CHF wraz z odsetkami, przy obciążeniu banku kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych Własny Kąt Hipoteczny oraz umowy pożyczki hipotecznej.
  342. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt I C 777/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 106 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.
  343. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt I C 2849/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 25 tys. zł i 41 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawartej w 2008 r.
  344. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt XXVII Ca 543/21, oddalający w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (I C 1881/17), obciążający bank kosztami postępowania.
  345. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.11.2022 r., sygn. akt I C 1155/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 49 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  346. Wyrok Sądu Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 24.11.2022 r., sygn. akt I C 2260/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Deutsche Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 99 tys. zł i ponad 81 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  347. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., sygn. akt I C 764/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 203 tys. zł i 41 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  348. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., sygn. akt XXIV C 2571/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 21 tys. zł i 30 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z dawnym Polbankiem.
  349. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.11.2022 r., sygn. akt I C 530/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 53 tys. zł i ponad 102 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  350. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., sygn. akt I C 2187/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2006 r. z Bankiem BPH S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A. z Żubrem) kwoty ponad 147 tys. zł i ponad 35 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  351. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., sygn. akt VI ACa 82/19, oddalający apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.11.2018 r. (XXV C 712/17).
  352. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 30.11.2022 r., sygn. akt XXVIII C 15017/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 23 tys. zł i 59 tys. CHF wraz z odsetkami, przy obciążeniu banku kosztami postępowania.
  353. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30.11.2022 r., sygn. akt V Ca 63/22, oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 04.11.2021 r. (II C 1016/18). Bank został obciążony kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. w dawnym Polbanku.
  354. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 1.12.2022 r., sygn. akt I C 2375/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 11 tys. zł i 34 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  355. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 1.12.2022 r., sygn. akt I C 1825/20, przesłankowo ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z Kredyt Bank S.A. (tzw. Ekstralokum), oddalający jednak żądanie zapłaty skierowane przeciwko Santander Bank Polska S.A. ze względu na zgłoszony przez bank zarzut potrącenia. Sąd obciążył bank kosztami postępowania.
  356. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.12.2022 r., sygn. akt II Ca 1110/22, oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie (I C 2095/20). Bank obciążono kosztami postępowania.
  357. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 5.12.2022 r., sygn. akt II Ca 1360/22, oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie (XII C 272/20/P), obciążający bank kosztami postępowania.
  358. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., sygn. akt XXVIII C 16960/22, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 260 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  359. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie XII Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., sygn. akt XII C 731/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 50 tys. zł wraz z odsetkami. Bank został także obciążony kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z GE Money Bank S.A.
  360. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6.12.2022 r., sygn. akt I C 1153/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 48 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z dawnym Polbankiem.
  361. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 7.12.2022 r., sygn. akt I ACa 1028/22, oddalający apelację BNP Paribas Polska od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.05.2022 r. (I C 1202/21) i jednocześnie obciążający bank kosztami postępowania. Wyrok zapadł pół roku po orzeczeniu w I instancji. Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego zawartego w BGŻ S.A.
  362. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 8.12.2022 r., sygn. akt IV C 957/19, zasądzający na korzyść naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG w związku z nieważnością umowy kwoty ponad 31 tys. zł i 23 tys. CHF wraz z odsetkami. Sąd obciążył bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej z dawnym Polbankiem.
  363. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt II C 3784/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 85 tys. zł wraz z odsetkami, przy obciążeniu banku kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu indeksowanego zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum).
  364. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt I C 481/21, ustalający nieważność umowy kredytu denominowanego (mieszkaniowego) zawartego z Raiffeisen Bank Polska S.A. i jednocześnie zasądzający na korzyść naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 55 tys. zł i 19 tys. CHF wraz z odsetkami. Bank obciążono kosztami postępowania.
  365. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział V Cywilny Odwoławczy z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt V Ca 165/22, oddalający apelację Banku Millennium S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (II C 3056/20) niemal w całości, jedynie w bardzo niewielkim zakresie oddalając żądanie odsetek od banku. Sąd obciążył bank w całości kosztami postępowania.
  366. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 9.12.2022 r., sygn. akt 1768/19, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 164 tys. zł wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zawartej z Nordea Bank Polska S.A.
  367. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 12.12.2022 r., sygn. akt I C 2645/22, oddalający w całości żądanie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i zasądzający jedynie nieznaczną część roszczenia o zwrot kapitału w związku z nieważnością umowy kredytu zawartego w GE Money Banku.
  368. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 13.12.2022 r., sygn. akt II Ca 1364/22, oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 05.04.2022 r. (XII C 837/20/P), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  369. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.12.2022 r., sygn. akt I C 2208/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 55 tys. zł i ponad 134 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w dawnym Kredyt Banku (Ekstralokum).
  370. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.12.2022 r., sygn. akt I CSK 5518/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Getin Noble Bank w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.09.2021 r. (I ACa 622/20).
  371. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.12.2022 r., sygn. akt I C 2007/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 48 tys. zł z odsetkami i 8 tys. CHF i obciążający bank kosztami postępowania.
  372. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 15.12.2022 r., sygn. akt III C 1105/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 31 tys. zł i ponad 62 tys. zł i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał dwie umowy kredytu zawarte z dawnym Polbankiem za nieważne.
  373. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 16.12.2022 r., sygn. akt II C 2578/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 37 tys. zł wraz z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  374. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt I C 2216/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 49 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy zawartej z dawnym Kredyt Bankiem (Ekstralokum).
  375. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt II C 1914/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 30 tys. zł i ponad 92 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu denominowanego zawartego w Raiffeisen Bank Polska za nieważną (Umowa Kredytu Mieszkaniowego).
  376. Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny z dnia 19.12.2022 r., sygn. akt X C 192/22, nakazujący wykreślenie 0 w związku z nieważnością umowy – hipoteki wpisanej na rzecz Getin Noble Banku S.A. i obciążający bank kosztami postępowania.
  377. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt I C 150/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 51 tys. zł i ponad 72 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z BGŻ S.A. za nieważną.
  378. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt I C 2549/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwoty ponad 5 tys. zł i ponad 46 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z dawnym Polbankiem za nieważną.
  379. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt IV C 1019/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 57 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z Kredyt Bankiem (Ekstralokum) za nieważną.
  380. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt IV C 1033/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 327 tys. zł i ponad 110 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z Nordea Bankiem S.A. za nieważną.
  381. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt IV C 1409/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 109 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  382. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 20.12.2022 r., sygn. akt XXVIII C 9847/21, ustalający nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwoty ponad 171 tys zł i ponad 80 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  383. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, sygn. atk I C 3532/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 66 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  384. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.12.2022 r., sygn. akt I C 885/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Banku Polska S.A. kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 41 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2006 r. z Fortis Bankiem Polska S.A. za nieważną.
  385. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 22.12.2022 r., sygn. akt II C 137/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 54 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  386. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.12.2022 r., sygn. akt I C 865/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 55 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2005 r. za nieważną.
  387. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi XII Wydział Cywilny z dnia 27.12.2022 r., sygn. akt XII C 586/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 170 tys. zł z odsetkami i obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  388. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.12.2022 r., sygn. akt I C 2709/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 16 tys. zł i ponad 21 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  389. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28.12.2022 r., sygn. akt I CSK 4428/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (V ACa 700/21).
  390. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 29.12.2022 r., sygn. akt I C 3171/20, zasądzający na rzecz naszej Klientki od PKO BP S.A. kwotę ponad 183 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. za nieważną.
  391. Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r., sygn. akt I C 417/18, pozbawiający wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez BGŻ S.A. i obciążający BNP Paribas Bank Polska S.A. kosztami postępowania. Sąd uznał przesłankowo umowę kredytu za nieważną.
  392. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r., sygn. akt I C 1794/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwoty ponad 93 tys. zł i ponad 46 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z dawnym Kredyt Bankiem (Ekstralokum) za nieważną.
  393. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 31.12.2022 r., sygn. akt XII C 1273/22/P, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 63 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2007 r. z GE Money Bank S.A. za nieważną.
  394. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 03.01.2023 r., sygn. akt I ACa 323/22, oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1320/19), zmieniając go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  395. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt I C 979/22, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 29 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  396. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt I C 1062/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Consumer Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 41 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  397. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt III C 1536/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 29 tys. zł i ponad 89 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  398. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 4.01.2023 r., sygn. akt I C 1511/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 185 tys. zł i ponad 43 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z Bankiem BGŻ S.A. za nieważną.
  399. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 5.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 5592/22, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 52 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w grudniu 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A. za nieważną.
  400. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 9.01.2023 r., sygn. akt I C 37/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millenium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 34 tys. CHF wraz z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  401. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 9.01.2023 r., sygn. akt I C 1758/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 59 tys. zł i ponad 46 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2009 r. z Nordea Bank Polska S.A. za nieważną.
  402. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2023 r., sygn. akt I C 1302/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 128 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  403. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 12.01.2023 r., sygn. akt VI ACa 299/20, uchylający do ponownego rozpoznania nasz jedyny niekorzystny wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A. (niekorzystny z uwagi na przyjęcie statusu przedsiębiorcy po stronie kredytobiorców), tj. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2020 r. (XXV C 1629/17). W sprawie ostatecznie doszło do zawarcia ugody pozasądowej.
  404. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 11.01.2023 r., sygn. akt I C 1585/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 77 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z GE Money Bankiem S.A. za nieważną.
  405. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r., sygn. akt I C 3493/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium, zasądzający na rzecz naszego Klienta ponad 154 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  406. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt V ACa 181/20, oddalający w przeważającej części apelację mBanku S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.12.2019 r. (II C 897/17), zmieniając go jedynie w zakresie odsetek.
  407. Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku IX Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r., sygn. akt IX C 467/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 47 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą z GE Money Bankiem S.A. za nieważną.
  408. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 18.01.2023 r., sygn. akt II C 1072/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Santander Banku Polska S.A. kwotę ponad 72 tys. zł z odsetkami i obciążający go kosztami postępowania. Sąd uznał umowę zawartą z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) za nieważną.
  409. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 19.01.2023 r., sygn. akt I C 2241/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 573 tys. zł i ponad 30 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej z GE Money Bankiem.
  410. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt I C 1632/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od Getin Noble Banku S.A. kwoty ponad 131 tys. zł i ponad 80 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna.
  411. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt XXIV C 2468/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu kwoty ponad 9 tys. zł i ponad 20 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytową zawartą w dawnym Polbanku za nieważną.
  412. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt I C 1463/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 236 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu.
  413. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt II Ca 2146/22, oddalający w całości apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszego Klienta wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 12.06.2022 r. (XII C 1472/20/P) i obciążający bank kosztami postępowania.
  414. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt XXV C 1687/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z mBank S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta kwoty ponad 88 tys. zł i ponad 53 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  415. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.01.2023 r., sygn. akt V Ca 281/22, zmieniający wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15.10.2021 r. (I C 2068/19) na skutek apelacji obu stron, poprzez zasądzenie na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty o ponad 700 zł wyższej, oddalający w całości apelację banku i obciążający go kosztami postępowania.
  416. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25.01.2023 r., sygn. akt I C 880/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 15 tys. zł i ponad 36 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  417. Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt I C 1047/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 38 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  418. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 11804/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 186 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  419. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 27.01.2023 r., sygn. akt I ACa 512/21, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 02.02.2021 r. (I C 254/20) na skutek apelacji obu stron, poprzez zasądzenie na rzecz naszych Klientów od mBank S.A. kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 49 tys. CHF z odsetkami, oddalający w całości apelację banku i obciążający bank kosztami postępowania.
  420. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., sygn. akt I C 445/21, ustalający nieważność umowy zawartej z Getin Bank S.A., zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Banku S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 80 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  421. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., sygn. akt I C 2817/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 37 tys. CHF, obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę Własny Kąt Hipoteczny za nieważną.
  422. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 30.01.2023 r., sygn. akt I C 2890/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 222 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę Własny Kąt Hipoteczny za nieważną.
  423. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 02.02.2023 r., sygn. akt I ACa 1648/21, oddalający apelację Getin Noble Banku S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 25.08.2021 r. (I C 561/19), w którym umowa kredytu została uznana za nieważną.
  424. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt I ACa 511/21, zmieniający zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28.01.2021 r. (I C 1164/20) na skutek apelacji obu stron, poprzez zasądzenie łącznie na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. dochodzoną przez nas kwotę w związku z nieważnością umowy kredytu, obciążający bank kosztami postępowania.
  425. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 17644/21, zasądzający na rzecz naszej Klientki od BNP Paribas Bank Polska S.A. kwoty ponad 102 tys. zł i ponad 77 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę kredytu zawartą w 2008 r. z Fortis Bankiem Polska S.A. za nieważną.
  426. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.02.2023 r., sygn. akt I C 2784/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 109 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A., którą Sąd uznał przesłankowo za nieważną.
  427. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I C 698/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Getin Noble Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 71 tys. zł i ponad 23 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  428. <Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 06.02.2023 r., sygn. akt I C 2784/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwoty ponad 36 tys. zł i ponad 109 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2010 r. z Nordea Bank Polska S.A., którą Sąd uznał przesłankowo za nieważną.
  429. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I C 1633/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 263 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  430. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt II C 1165/22, ustalający nieważność umowy kredytu mieszkaniowego zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od Raiffeisen Bank International AG kwotę ponad 335 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  431. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08.02.2023 r., sygn. akt I CSK 6032/22, odmawiające przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej złożonej przez ING Bank Śląski S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.04.2022 r. (I ACa 116/21).
  432. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 09.02.2023 r., sygn. akt VI ACa 90/22, oddalający w przeważającej części apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.10.2021 r. (XXVIII 5475/21), uwzględniając ją tylko w zakresie części odsetek i obciążając bank kosztami postępowania.
  433. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 1554/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszej Klientki od mBanku S.A. kwoty ponad 69 tys. zł i ponad 19 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  434. Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 1668/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredyt kwoty ponad 47 tys. zł i ponad 5 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  435. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 13.02.2023 r., sygn. akt I C 3444/22, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej w 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od PKO BP S.A. kwotę ponad 249 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  436. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2023 r., sygn. akt I C 1750/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millennium S.A. w związku z nieważnością umowy kredyt kwoty ponad 14 tys. zł i ponad 73 tys. CHF wraz z odsetkami, obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  437. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.02.2023 r., sygn. akt I C 1069/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Bank Polska S.A. w związku z nieważnością umowy kwotę ponad 109 tys. zł z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartego z Kredyt Bankiem (tzw. Ekstralokum)
  438. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 15.02.2023 r., sygn. akt I C 3846/21, ustalający nieważność umowy kredytowej zawartej z BRE Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od mBanku S.A. kwotę ponad 258 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  439. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2023 r., sygn. akt I C 420/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 147 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.
  440. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.02.2023 r., sygn. akt I C 639/19, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 23 tys. zł i ponad 57 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd wskazał na nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A.
  441. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt I C 880/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A. i zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 166 tys. zł i ponad 54 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  442. Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt I C 142/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bankiem S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów kwotę ponad 32 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  443. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny z dnia 17 lutego 2023 r., sygn. akt II Ca 622/22, oddalający w przeważającej części apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 11.01.2022 r. (I C 1759/19/S), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  444. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt 2256/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Millenium S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu niemal 14 tys. zł i ponad 25 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  445. Wyrok Sądu Rejonowego w Wieliczce I Wydział Cywilny z dnia 17.02.2023 r., sygn. akt I C 527/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu ponad 30 tys. zł i ponad 4 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2008 r. z GE Money Bank S.A.
  446. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20.02.2023 r., sygn. akt I C 2273/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A., zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwoty 198 tys. złotych z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  447. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7263/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z ING Bankiem Śląskim, zasądzający na rzecz naszych Klientów od banku kwoty 266 tys. złotych i niemal 52 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  448. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 22.02.2023 r., sygn. akt I C 217/23, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bankiem S.A., zasądzający od Santander Banku S.A. kwoty ponad 350 tys. złotych i niemal 93 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  449. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22.02.2023 r., sygn. akt II Ca 871/22, oddalający apelację Banku Millennium S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 10.02.2022 r. (I C 1282/21) i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd stwierdził nieważność umowy.
  450. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 24.02.2023 r., sygn. akt II C 173/22, zasądzający na rzecz naszego Klienta od PKO BP S.A. ponad 250 tys. zł i ponad 34 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sąd uznał umowę Własny Kąt Hipoteczny zawartą w 2006 r. za nieważną.
  451. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 27.02.2023 r., sygn. akt I ACa 696/22, oddalający w całości apelację mBank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.02.2022 r. (XXVIII C 3546/21), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  452. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt I C 1566/20, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Millennium Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 230 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  453. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 1765/21, oddalający w całości apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 21.05.2021 r. (I C 1169/19), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  454. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 9772/21, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Getin Noble Bank S.A., zasądzający kwotę ponad 146 tys. złotych z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  455. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 02.03.2023 r., sygn. akt: I ACa 983/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.10.2021 r. (I C 996/19), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwoty ponad 37 tys. zł i ponad 23 tys. CHF wraz z odsetkami w związku z uznaniem, że umowa kredytu zawarta w 2007 r. z GE Money Bank S.A. jest nieważna.
  456. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 03.03.2023 r., sygn. akt I C 401/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Millennium Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 26 tys. zł i ponad 31 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  457. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 03.03.2023 r., sygn. akt I C 3135/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) i obciążający Santander Bank Polska S.A. kosztami postępowania.
  458. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 06.03.2023 r., sygn. akt: I ACa 558/22, w którym Sąd zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.10.2021 r. (II C 589/20), w ten sposób, że Sąd oddalił w przeważającej części roszczenie o zapłatę (z uwagi na podniesiony zarzut potrącenia), utrzymując w mocy rozstrzygnięcie o kosztach postępowania za I instancję (podstawą rozstrzygnięcia była nieważność umowy kredytu zawartej w ING Bank Śląski S.A.).
  459. Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt I C 333/22, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A., zasądzający kwoty ponad 122 tys. zł i ponad 5 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  460. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt VI Ca 971/21, oddalający w przeważającej części apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.09.2021 r. (XXVIII C 3585/21), zmieniający go jedynie w zakresie odsetek i obciążający bank kosztami postępowania.
  461. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt I C 9/22, oddalający powództwo BNP Paribas Bank Polska S.A., tak w zakresie żądania zwrotu kapitału (z uwagi na dokonane potrącenie), jak i w zakresie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, obciążający bank w całości kosztami postępowania
  462. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt I C 421/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 79 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A.
  463. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 10.03.2023 r., sygn. akt I Ca 448/22, oddalający w całości apelację Millennium Bank S.A. od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie z dnia 17.12.2021 r. (XII C 200/21/P), obciążający bank w całości kosztami postępowania.
  464. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14.03.2023 r., sygn. akt I C 2462/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 325 tys. zł i ponad 13 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A.
  465. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14.03.2023 r., sygn. akt III Ca 1148/22, oddalający apelację Getin Noble Bank S.A. od korzystnego dla naszej Klientki wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 25.08.2022 r. (I C 144/22), który nakazał wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej z uwagi na nieważność umowy.
  466. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny z dnia 16.03.2023 r., sygn. akt II C 1180/21, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z ING Bank Śląski S.A.
  467. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 17.03.2023 r., sygn. akt I C 3516/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Millennium Banku S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 295 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  468. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.03.2023 r., sygn. akt XXV C 3006/20, ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z Kredyt Bank S.A. (Ekstralokum) oraz zasądzający od Santander Bank Polska S.A. kwoty ponad 110 tys. zł i ponad 71 tys. CHF z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  469. Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., sygn. akt I C 969/20, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 551 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
  470. Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., sygn. akt XI C 1235/19, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Santander Consumer Bank S.A. w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 70 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania.
  471. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 21.03.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7674/21, zasądzający na rzecz naszego Klienta od Banku Polska Kasa Opieki S.A. (PEKAO S.A.) w związku z nieważnością umowy kredytu kwotę ponad 460 tys. zł z odsetkami i obciążający bank kosztami postępowania. Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytowych zawartych w 2005 r. z Bankiem BPH S.A.
  472. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 23.03.2023 r., sygn. akt I C 252/21, zasądzający na rzecz naszych Klientów od Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank S.A.) w związku z nieważnością umowy kredytu kwoty ponad 251 tys. zł i ponad 22 tys. CHF z odsetkami, obciążający bank kosztami postępowania.
  473. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku XVI Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 23.03.2023 r., sygn. akt: XVI Ca 1169/21, w którym Sąd na skutek naszej apelacji zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 18.06.2021 r. (I C 1077/17), zasądzając na rzecz naszych Klientów od Banku BPH S.A. kwotę ponad 39 tys. zł z odsetkami, w związku z uznaniem, że umowa kredytu zawarta z GE Money Bank S.A. jest nieważna.

OFERTA

KONTAKT