Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka oraz Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144| Poz. 1204), Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 7692060481 oraz Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 6792825333, ustalają niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Część I / Definicje

 1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
  1. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204),
  2. Witryna - domena internetowa o adresie www.kaczmarskizurowski.pl oraz podstrony tej domeny,
  3. Usługodawcy - Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 7692060481 oraz Marcin Żurowski Adwokat Kancelaria Adwokacka ul. Św. Wawrzyńca 39/2, 31-052 Kraków, NIP 6792825333, świadczący usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny
  4. Usługobiorca - każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawców z wykorzystaniem Witryny,
  5. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (|e-mail),
  6. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
  7. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy.

 

Część II / Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje Usług,
  2. zakres Usług,
  3. warunki świadczenia Usług,
  4. zasady ochrony danych osobowych,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin stosuje się wyłącznie do świadczenia Usług w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z Witryny.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawców w inny sposób niż drogą elektroniczną ani też za po$rednictwem innych stron internetowych niż Witryna.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Witryny.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.
 6. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Witryny.
 7. Usługodawcy informują, że należą do samorządu zawodowego Adwokatury Rzeczypospolitej Polskiej (Izba Adwokacka w Krakowie), posługują się tytułami zawodowymi "adwokatów" przyznanymi w Rzeczypospolitej Polskiej, zostali wpisani do Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich prowadzonego przez Naczelną Radę Adwokacką z numerami legitymacji 1410004953 (adw. Michał Kaczmarski) oraz 1410005460 (adw. Marcin Żurowski), a także, żę zasady etyczne wykonywania zawodu adwokata reguluje Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), z którym zapoznać się można pod adresem http://www.nra.pl/dokumenty/Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_jednolity.pdf

Część III / Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z Usług

 1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawców za pomocą Witryny.
 2. Niezwłocznie po wyświetleniu się strony głównej Witryny na wyświetlaczu Usługobiorcy, Usługobiorca pownien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.
 3. Usługobiorca kończy korzystanie z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Usługodawców za pośrednictwem Witryny, chyba, że korzysta z usługi o nazwie „Formularz kontaktowy”.
 4. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym, zależnym od jego decyzji, czasie.

 

Część IV / Rodzaje Usług

 1. W ramach korzystania z Witryny Usługodawcy świadczą następujące Usługi:
  1. Usługi Informacyjne czyli udostępnianie na indywidualne żądanie Usługobiorcy danych opublikowanych w ramach Witryny poprzez ich wyświetlenie w formie stworzonej przez Usługodawców i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy, a także ich zapisanie na wykorzystywanym przez Usługobiorcę nośniku. Dane udostępniane w ramach przedmiotowej usługi dotyczą:
   1. informacji o Usługodawcach, w tym ich doświadczeniu, specjalizacjach i osiągnięciach, a także ich właściwościach oraz sposobie pracy,
   2. informacji o zakresie usług świadczonych przez Usługodawców w siedzibie ich przedsiębiorstw,
   3. ogólnych informacji o sposobach ustalania wynagrodzeń w ramach prowadzonych dzialalności gospodarczych,
   4. ogólnych i powszechnie dostępnych informacji prawnych,
   5. informacji graficznych o podmiotach współpracujących z Usługodawcami,
   6. możliwości przesłania przez Usługobiorcę - z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w ramach Witryny - wiadomości do Usługodawców.
 2. Informacje opublikowane w ramach Witryny nie stanowią w jakimkolwiek zakresie wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawców.
 3. Usługa, o której mowa w części IV, pkt 1 ppkt vi to usługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126 Poz. 1068).
 4. Usługodawcy zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź wstrzymania świadczenia za pośrednictwem Witryny wszystkich lub niektórych Usług bez podania przyczyny.

 

Część V / Wymagania techniczne

 1. Dla optymalnego korzystania z Usług konieczne są co najmniej:
  1. urządzenie klasy PC lub inne o równoważnej charakterystyce,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, w szczególności: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9.0 – w wersjach wskazanych lub wyższych – bądź inna analogiczna przeglądarka internetowa
  4. włączona obsługa javascript.
 2. Różniąca się od wskazanej w punkcie poprzednim konfiguracja urządzenia może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi w ogóle, bądź też do możliwości skorzystania z niej jedynie w niepełnym zakresie, za co Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

Część VI / Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. Korzystanie z Witryny nie wiąże się dla Usługobiorcy z żadnymi szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem powszechnych zagrożeń, występujących przy korzystaniu z sieci ,Internet, dla których zminimalizowania Usługobiorca winien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall).
 2. Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z ich winy i w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody powstałe w czasie korzystania z Usług.

 

Część VII / Niedozwolone ingerencje

 1. Usługobiorcy zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Witryny.
 2. Usługobiorcy zabrania się przekazywania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub mogącym naruszać dobra osobiste innych osób.
 3. Usługobiorcy zabrania się używania podczas korzystania z Usług jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane, stworzone lub przystosowane do nieuprawnionego dostępu do Usług opartych na dostępie warunkowym
 4. Usługodawcy zastrzegają, że w przypadku nieprzestrzegania reguł określonych w punktach poprzednich, dochodzić będą wyrównania wynikających z tego szkód, niezależnie od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności karnej.

 

Część VIII / Dane osobowe

 1. Korzystanie z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 2, ppkt vi Regulaminu, wymaga podania przez Usługobiorcę własnych danych osobowych, umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu poza Witryną, a to:
  1. imienia i nazwiska / nazwy firmy,
  2. numeru telefonu,
  3. adresu e-mail.
 2. W przypadku korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 2, ppkt vi Regulaminu, podanie danych, o których mowa w punkcie poprzednim jest niezbędne dla pełnej realizacji Usługi. Odmowa podania którejkolwiek z wymienionych powyżej danych, powoduje brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 2, ppkt vi Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 2, ppkt vi Regulaminu, nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów na rzecz Usługodawców.

 

Część IX / Ochrona danych osobowych

 1. Anonimowe korzystanie z Witryny możliwe jest wyłącznie w zakresie Usług Informacyjnych.
 2. Przekazanie Usługodawcom danych osobowych podczas korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 2, ppkt vi Regulaminu, jest dobrowolne.
 3. Usługodawcy zapewniają ochronę danych osobowych Usługobiorców.
 4. Usługodawcy gromadzą i przetwarzają jak również będą przetwarzać w przyszłości dane osobowe Usługobiorców w celu świadczenia Usług oraz w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone osobe trzeciej.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na działania opisane w Części IX, pkt 4 Regulaminu.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Usługodawców lub osoby trzecie. Usługobiorca może również żądać poprawiania swoich danych lub też ich usunięcia.
 7. Realizacja uprawnienia określonego w Części IX, pkt 6 następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Danymi osobowymi, które również podlegają przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawców, są informacje zapisywane w plikach cookie, jak również numer IP Usługobiorcy. Do danych tych zastosowanie ma zgoda Usługobiorcy na ich gromadzenie i przetwarzanie.

 

Część X / Pliki cookies

 1. Usługodawcy używają plików cookies dla celów identyfikacji Usługobiorców.
 2. Pliki cookies instalowane są w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny Usługodawców i mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym plików cookies przez system teleinformatyczny Usługodawców oraz ich odczytywanie przez ten ostatni.
 4. Wyłączenie obsługi plików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Witryny, jednakże może powodować pewne w tym utrudnienia.

 

Część XI / Zakończenie korzystanie z Usług

 1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Informacyjnej poprzez opuszczenie Witryny.
 2. Dla zakończenia korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 2, ppkt vi Regulaminu, po przesłaniu przez Usługobiorcę wiadomości Usługodawcom, konieczne jest wysłanie takiego żądania na adres e-mail Usługodawców: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Część XII / Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawców usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w fornie pisemnej na adres Usługodawców wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną wysyłając reklamację na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W reklamacji należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres, numer telefonu osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, zakres poniesionej szkody oraz sposób oczekiwanej reakcji.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje zawierające pełne dane, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie tożsamej z formą reklamacji.
 6. Brak satysfakcjonującego rozpatrzenia reklamacji aktualizuje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Część XIII / Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku i obowiązuje do jego odwołania lub zmiany.
 2. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym informacje zostaną udostępnione w Witrynie.
 3. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usług za pomocą dowolnych urządzeń innych niż określone w Części V Regulaminu, z wykorzystaniem oprogramowania innego niż określone w Części V Regulaminu, jak również przy wykorzystaniu innych sieci niż określone w Części V Regulaminu.
 4. Spory związane z korzystaniem z Witryny, w tym spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Krakowie.
 5. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawców do odmowy lub zaprzstania świadczenia Usług na rzecz podmiotu naruszającego jak również osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.