Jako profesjonalni pełnomocnicy reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców w postepowaniach przed organami (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy) jak i sądami pracy i ubezpieczeń społecznych. Sporządzamy odwołania, pozwy, apelacje, jak również wszelkie inne pisma właściwe dla postępowania z zakresu prawa pracy. Naszym Klientom służymy pomocą przy negocjacjach związanych z problematyką zatrudnienia, a także przy konstruowaniu umów o pracę, układów zbiorowych pracy czy kontraktów menedżerskich.

W opisanym powyżej zakresie świadczymy pomoc prawną w sprawach, których przedmiotem jest m. in.:

  • przygotowywanie, zawieranie oraz wypowiadanie umowy o pracę jak również umowy o świadczenie usług, umowy zlecenia, o dzieło czy agencyjnej;
  • tworzenie umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy;
  • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania;
  • zwolnienia grupowe;
  • restrukturyzacja zakładów pracy,

a także

  • wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (w tym także mobbing i dyskryminacja).