Jako profesjonalni pełnomocnicy reprezentujemy naszych klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym). Sporządzamy wnioski, podania, odwołania, skargi, skargi kasacyjne, jak również wszelkie inne pisma właściwe dla postępowania administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach prowadzących do uzyskania zezwoleń lub koncesji koniecznych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Działamy również przed organami egzekucyjnymi w administracji.

W określonych powyżej ramach świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu:

 • prawa budowlanego (m.in. wydanie warunków zabudowy, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie);
 • gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego (m.in. wykup nieruchomości);
 • utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (m.in. odszkodowanie od lotniska za hałas);
 • prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
 • reprywatyzacji (odzyskanie utraconego mienia, zwrot gospodarstwa rolnego, lasu, nieruchomości budowlanych, kamienic, zakładów przemysłowych);
 • wydawania koncesji i zezwoleń;
 • wiz, kart tymczasowego pobytu, kart stałego pobytu, jak również zezwolenia i zgody na pracę dla cudzoziemców;
 • odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym;
 • wydawania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców;
 • sporów związanych z uchwaleniem przepisów prawa miejscowego;
 • ustalenia odszkodowania za ograniczenie prawa własności decyzją administracyjną.